Bevestiging nieuwe ambtsdragers:

De wijkkerkenraad is erg blij dat ook Otto van Klaarbergen bereid is gevonden om het ambt van diaken op zich te nemen.
Als er geen bezwaren bij de scriba worden ingediend, zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 29 mei a.s., samen met de bevestiging van Grietje Bethlehem als diaken en Jan de Jong als ouderling.
Voorganger zal zijn: ds. Fred Tjeerdsma.