Mededelingen uit de wijkkerkenraad van de Bron op dinsdag 26 april 2022

Na een aantal vergaderingen waar de meeste energie uitging naar de situatie rondom moderamen en predikant, was er deze keer tijd voor andere zaken. Gebruikelijke kerkzaken die ook aandacht verdienen. De verschillende werkgroepen kregen de tijd om verslag te doen van de zaken waar ze mee bezig zijn. De werkgroep eredienst wordt op dit moment zwaar belast om een invulling voor alle diensten te vinden. In de gemeente zijn nog steeds mensen te vinden die een dienst willen voorbereiden. Muzikale begeleiding van de vieringen is een groter probleem en dat terwijl we zo graag willen zingen met elkaar. Gelukkig vinden we steeds weer mensen die door een lied in te zetten de gemeente helpen om toch te kunnen zingen. Goed nieuws vanuit de werkgroep financiën: het gebouw van De Bron wordt steeds beter gevonden als een goede vergaderplek en dat helpt in de financiële gezondheid. De werkgroep ZWO gaat samen met De Fontein en de Nieuwe Kerk op zoek naar een nieuw project. De koffiekar - er is een nieuwe onderweg - gaat in september weer van start.

Ook vanuit de stedelijke organen was van alles te melden, maar daarover vindt u op andere plekken in dit blad - of op de website van de PGG - meer informatie.
Met Pasen krijgen we een nieuwe Paaskaars en dat betekent dat er ook een oude is die vaak nog lang niet ‘op ‘ is. Al lang hebben we in De Bron de gewoonte de Paaskaars te overhandigen aan een betrokken gemeentelid. Dit jaar mocht Gerrie van Hoff de kaars ontvangen.
Enige tijd geleden is binnen de PGG een breed overleg gestart. Een overleg met vertegenwoordiging van alle gremia binnen de PGG: wijkkerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en diakenen, het stadsklooster en Het Pand. De kerkenraad had tijd om zich te laten informeren over de werkzaamheden van deze groep, die zich bezig houdt met de toekomst: hoe houden we de PGG in stand, hoe redden we het financieel in de toekomst en kunnen mensen in hun eigen wijk blijven vieren?Grote problemen waar met veel energie over nagedacht wordt. Het was goed dat de wijkkerkenraad hier aandacht aan kon geven.
Uiteraard is ook gesproken over de huidige situatie in De Bron. De visitatiecommissie heeft een rapport geschreven, waarmee we mee aan de slag moeten. In het rapport wordt een oplossingsrichting gegeven, we zijn er nog niet. Via de Bronmail wordt de gemeente op de hoogte gehouden.
Grootste probleem op dit moment is vervanging en vernieuwing van de kerkenraadsleden. Er zijn oproepen gedaan en er zijn mensen gevraagd, maar het is niet gemakkelijk en het loopt geen storm. Gelukkig is er wel een nieuwe voorzitter gevonden: Jan de Jong. Hij moet nog wel bevestigd worden, maar heeft binnen de kerkenraad de gelofte van geheimhouding afgelegd, zodat hij aan zijn taak kan beginnen. Ook de functie van scriba is vacant en daar is nog geen oplossing voor gevonden. De kerkenraad is dan ook heel blij dat Antje Graaff het scribaat invulling wil geven tot aan september. Ook Antje heeft de belofte van geheimhouding afgelegd. Aan Marjanne Binsbergen is begin januari gevraagd om mee te denken in het moderamen. Zij heeft toegezegd dat te willen doen totdat er weer een vaste kerngroep is. Zo zijn er nu weer drie mensen beschikbaar om de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden en de lopende administratie te doen.