Mededelingen uit de wijkkerkenraad van de Bron op 25 januari

Op 25 januari heeft de kerkenraad van de Bron vergaderd, wederom digitaal, maar wellicht is een fysieke vergadering op korte termijn weer mogelijk. De vergadering is begonnen met een bezoek van de werkgroep pastoraat. In de afgelopen jaren heeft deze werkgroep geworsteld met het behartigen van pastoraat in relatie tot de Corona maatregelen. Omdat er een redelijk beeld was van de ‘ouderen’ in de gemeente is met hen telefonisch een redelijk goed contact gebleven. Met nieuwe leden voor de werkgroep is ook ruimte ontstaan om na te denken over andere vormen van pastoraat. Uit de lijst met nieuw ingekomenen in de wijk, blijkt dat er nog altijd een redelijke toestroom van nieuwe bewoners in de wijk is. Een deel hiervan bestaat uit studenten, maar ook andere bewoners komen in de wijk te wonen.

De werkgroep wil, zeker nu steeds meer berichten over eenzaamheid onder jongeren verschijnen, bekijken of de Bron aan deze nieuw ingekomenen iets te bieden heeft op het terrein van levensvragen en zingeving. De kerkenraad heeft hier een toelichting op gekregen en vindt het een goed initiatief. Bij de verdere invulling hiervan zal uiteraard ook gekeken worden naar wat er al in de wijk gaande is en waarmee samenwerking gezocht kan worden.
Nadat in november een goed idee voor de viering van Kerst was besproken, werden we toch weer ingehaald door Corona. Uiteindelijk mochten er op 24 en 25 december geen mensen naar de Bron en is er een viering met kinderen gestreamd. De kerkenraad heeft waardering voor deze invulling van het Kerstfeest. Er worden nog wat technische opmerkingen geplaatst waar een ieder zijn voordeel mee kan doen.
En zo staan we alweer aan de vooravond van het volgende grote feest: 40-dagentijd en Pasen. Bij Kerk in Actie is er een thema waar de werkgroep eredienst graag mee aan de slag gaat: ‘De zeven werken van barmhartigheid’. De werkgroep diaconaat stelt binnenkort het doel voor de derde collecte vast. Hoe de Paasvieringen gaan verlopen is nu nog niet vast te stellen. Wel spreekt de kerkenraad de hoop uit dat het weer mogelijk zal zijn om elkaar iets meer te ontmoeten dan alleen tijdens de viering. Gedacht wordt aan een Paasontbijt en/of uitgebreid koffiedrinken. Voordat dit volledig uitgewerkt wordt, wordt ook gekeken naar het verloop van de pandemie.

Namens de wijkkerkenraad,
Johanna Nab