facebook button

Terugblik op de gemeente-oploop

Na de bevestigingsdienst en een snelle kop koffie hebben we in De Bron op zondag 12 maart als gemeente gesproken over een aantal actuele onderwerpen in ons gemeente-zijn. Voorzitter Nynke van Ravels stak van wal met een korte terugblik op het proces van samenwerking met de Nieuwe Kerk en De Fontein, waarbij momenteel vooral de diensten op de derde zondag in het oog springen. Jaap Koerts greep de geboden gelegenheid aan om te belichten wat hij (en hij niet alleen) ervaart in de gezamenlijke vieringen in de Nieuwe Kerk. Duidelijk is dat het erg moet wennen, vooral voor kerkgangers die hechten aan de intimiteit van een kleine, informele gemeente waar we elkaar allemaal kennen en bij de voornaam noemen. De inbreng van Jaap, die hij terdege had voorbereid, wordt zoveel mogelijk meegenomen in de voortgangsbesprekingen met de andere wijkgemeentes. Daarnaast bevatte zijn reactie een aantal punten waarop we in ‘eigen kring’ meteen actie kunnen ondernemen, zoals het feit dat het kunstwerk van Lammert Joustra weer op een beter zichtbare plek zou moeten komen te hangen. Ook dat onderdeel van Jaaps betoog kreeg veel bijval.

Lees meer...

levensparelsVieringen

Ook tijdens de vieringen schenken we aandacht aan de weg naar Pasen. We volgen het project van Kerk in Actie. Hierin wordt gewerkt met levensparels. Daar proberen we gezamenlijk een invulling aan te geven. Er is de mogelijkheid zelf een armband met levensparels aan te schaffen voor het kleine bedrag van 4 euro. Een intekenlijst hiervoor vind u in de Bron. Ook hebben we in deze tijd een derde collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting “Rondom Baba”

RondomBaba40-dagenproject

Als we soberder leven houden we geld over. Daarom kiezen we ieder jaar een bijzonder project waar dit extra geld naar toe gaat. Dat is het geld dat over blijft van de sobere maaltijden en de opbrengst van de derde collecte die we in deze tijd iedere zondag houden. We hebben dit jaar gekozen voor het project “Rondom om Baba” in Mali. Het project heeft al eerder bij ons in de belangstelling gestaan. Op dit moment heerst er in grote delen van Afrika honger, zo ook in Mali. Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken.

Lees meer...

Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is ten bate van de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goede start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
Er zijn hier 175 kinderen op school. Het betreft een ‘nurseryschool’ voor kinderen van 3 tot 8 jaar. De Stichting betaalt het schoolgeld en draagt zorg voor de medische post en onderhoud aan de gebouwen. Jaarlijks moet 5000 Euro bijeen gebracht worden om dit project draaiende te houden.

Lees meer...

TheFutureInOurHandsNieuw project van de ZWO: Stichting The Future in our Hands

De ZWO is gestart met een nieuw project in samenwerking met De Fontein en de Nieuwe Kerk
Het is tbv de Stichting The Future in our Hands, die sinds 2000 in Gambia bezig is met het opbouwen en onderhouden van een school voor de lokale bevolking en het onderhouden van een medische post. Het idee hierachter is dat de kinderen een goed start/opleiding krijgen en de bevolking de medische zorg.
We komen hier later uitgebreider op terug.
Voor 12 maart hebben we als eerste actie wat lekkers bij de koffie en voor een klein bedag van 0,50 eurocent ondersteunt u ons project
namens de ZWO commissie : Immie Hoekstra

Duidelijkheid

Boven mijn vorig stukje over mijn hartproblemen stond: wat de toekomst brengen moge. Nu is er in ieder geval een tipje van die sluier opgelicht, voor zover het in handen ligt van de hartchirurgie. Een operatie aan een van de hartkleppen is mogelijk en noodzakelijk, op korte termijn. Ik ben nu in afwachting van een oproep. Als die er komt, zal ik een aantal maanden mijn werk niet kunnen doen. Daarna mag ik het langzamerhand weer opbouwen. De cardioloog heeft gezegd dat ik een jaar moet rekenen voor volledig herstel. En dat laatste was toch wel het gunstige bericht, dat de artsen goede hoop hebben dat ik weer helemaal kan herstellen. Dat stemt mij tot grote dankbaarheid en geeft moed en vertrouwen om die lange weg te gaan.
Alberte van Ess

snertSobere maaltijden 2017

Tijdens de veertigdagentijd organiseren we in de Bron weer sobere maaltijden.  De maaltijden worden gehouden op 5 woensdagavonden, vanaf woensdag 8 maart kunt u weer deelnemen aan de sobere maaltijden in de Bron.
Een sobere maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep met brood waarbij de soep vegetarisch is.
Voor de maaltijd wordt een minimale bijdrage van 3,50 gevraagd. 
De meeropbrengst is voor het 40-dagen project: Rondom Baba.
Opgave kan tot zondagavond voorafgaand aan de sobere maaltijd.
De maaltijden worden georganiseerd op woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 5 april, aanvang steeds om 18.00 uur.
D.m.v. het invullen het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor één of meerdere sobere maaltijden.

Aanmeldlingsformulier

Bevestiging ambtsdragers

De wijkkerkenraad is erg blij te kunnen meedelen dat op zondag 12 maart a.s. twee gemeenteleden zullen worden bevestigd als diaken: Maria Ufkes en Alianne Bergsma.
Mocht u hiertegen bezwaar willen indienen dan kan dit bij de scriba van de Bron.
Op deze zelfde zondag zullen we afscheid nemen van Johanna Nab als diaken, nadat ze dit acht jaar met veel inzet heeft gedaan!
Antje Graaff, scriba

12 maart ‘Gemeente-oploop’

Op zondag 12 maart is er na de dienst een zogenaamde ‘gemeente-oploop’. Raar woord eigenlijk.... Hoe we het ook noemen, u wordt allemaal uitgenodigd om na de dienst nog even te blijven om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal zaken.
Als kerkenraad willen we u graag informeren over de voortgang van de samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe u dit als gemeente beleeft, o.a. de gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand. Daarnaast zijn er nog wat financiële zaken te bespreken en is het ook goed om stil te staan bij de gezondheidssituatie van Alberte van Ess en de consequenties daarvan voor de gemeente.
Kortom voldoende stof voor gesprek en genoeg redenen om met een kop koffie in de hand even wat langer te blijven.
Graag tot 12 maart!

Nynke van Ravels
Voorzitter wijkkerkenraad

Stiltecentrum geopend in veertigdagentijd

In de veertigdagentijd is het stilte en aandachtcentrum wekelijks open op maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur en is er aansluitend om 20.30 uur een vesper tot 21.00 uur.
U bent welkom voor een ontmoeting of gesprek of om een kaarsje aan te steken of te bidden en te mediteren. Materiaal daarvoor is aanwezig.
De eerste mogelijkheid is maandag 6 maart. Vervolgens op 13- 20-27 maart en op 3 april.
In de (stille) week voor Pasen, vanaf 10 april, zal het stilte- en aandachtcentrum naast de maandag ook open zijn op de dinsdag en woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Er zal dan de gelegenheid zijn een eigentijdse kruiswegstatie te lopen, om zo stil te staan bij de weg die Jezus Christus is gegaan.
Wij hopen dat meer mensen (uit de wijk) de weg vinden naar het stilte- en aandachtcentrum. Dus zegt het voort of neem iemand mee op een avond als jezelf gaat.

Tineke Knot

projectkoor pasenProjectkoor Paascyclus 2017 Zangers gezocht

Op 3 maart start het projectkoor van de De Bron met de repetities voor de Paascyclus 2017. De muziek die gezongen gaat worden staat nog niet helemaal vast. Het Stabat Mater, tekst van Willem Wilmink en muziek van Peter Rippen wordt gezongen. We zingen uit het Liedboek en Zangen van zoeken en zien, De Graankorrel en Daar is het daglicht, twee oratoria van Oecumenische Vieringen Groningen. Peter Rippen heeft muziek gemaakt voor het Onze Vader met de nieuwe tekst die we tegenwoordig in De Bron gebruiken.
Onder leiding van Peter Rippen en Ton Tromp gaan we 6 keer repeteren op vrijdagavond in de Bron, Bentismaheerd 1a van 20.00 - 22.00 uur, met een korte koffiepauze.
De repetities starten op vrijdag 3 maart.

Lees meer...