facebook button

Een in memoriam van Hendrik (Henk) van Hof.

Henk is thuis overleden, op 20 december, 77 jaar oud. De uitvaart vond plaats op 27 december in de Fontein en de ter aarde bestelling op het Selwerderhof.
Henk was een creatief mens, die dat op vele manieren uitte; van divers materiaal wist hij bijzondere creaties te maken; hij sneed bijvoorbeeld uit de schil van een mandarijn allerlei figuurtjes; één creatie wordt uitgewerkt voor op zijn graf; op het overlijdensbericht stond dat hij die gave van God had gekregen.

Gerrie en Henk waren voor velen de barmhartige Samaritaan en de herbergier, niet omdat het moest, maar vanuit hun geloofsopvatting. 
In de Bron herinneren we hem als een praktisch ingestelde man: zoals voor de spulletjesmarkt: “zet mij maar bij de technische hoek.” 
Zijn liefsten hebben van nabij gezien, hoe zijn geloof hem hielp, zijn sterven te aanvaarden.
Psalm 139 en de versie van Treintje Oosterhuis “ken je mij” waren de teksten die ons hielpen troost te vinden.
U bergt me met uw liefde in de holte van uw hand en Heb je geroepen? Hier ben ik

Moge Gerrie en haar familie, de vele goede herinneringen als erfenis
en Gods zegen, hen begeleiden.

Diakonaat

Nu de drukte van Kerst voorbij is gaan we op weg naar Pasen. Evenals andere jaren komen er sobere maaltijden en is er een project koor. Tijdens de diensten is er een derde collecte. Evenals andere jaren zoeken we voor deze derde collecte en voor de opbrengst van de sobere maaltijden een bestemming. We proberen hier altijd een bestemming voor te kiezen die verbonden is aan iemand uit de gemeente, zo hebben we eerder gespaard voor Heifer en Maxima. We weten niet precies wie zich waar allemaal voor inzet binnen de gemeente, vandaar deze oproep. Steunt u een bijzonder doel en wilt u daar graag een extra boost aangeven? Laat het weten aan de werkgroep diaconaat. In februari bepalen we dan waar de extra opbrengsten van de 40-dagentijd heen gaat.
Namens de werkgroep Diaconaat, Johanna Nab

Wat de toekomst brengen moge...

De regel van dit zo bekende lied is nogal eens door mij heen gegaan, de laatste tijd. Want het wordt een onzeker jaar voor mij.
De cardioloog heeft in november bij de diagnose hartfalen al gezegd dat ik een jaar moet rekenen om te kunnen bezien wat er maximaal uit te halen is middels medicatie, behandelingen en een (mogelijke) operatie.
De inregeling met de medicatie ging eerst moeizaam, maar gaat nu beter. Ik kan en mag daarom wel weer (wat) werken. De tijden zijn voorbij, is mij verteld,
dat hart(falen)patiënten het heel rustig aan moeten doen en dagelijks
verplicht moeten rusten. Er is mij opgedragen mijn grenzen goed in de gaten te houden en daar niet overheen gaan. Dus doe ik wat ik kan. Ik bereid diensten en kringen voor in de hoop ze ook uit te kunnen voeren. Als dat laatste niet kan, is er een achterwacht om dat over te nemen. Er kan dus nog steeds niet helemaal op mij gerekend worden, ik moet een slag om de arm houden. Maar het werk dat ik kan doen, doe ik graag om toch zo betrokken te blijven en toekomstperspectief te houden.
De belangstelling en zorgzaamheid voor mij raakt mij zeer. Ik voel me opgenomen en deel van een gemeenschap die de liefde van de Eeuwige waar maakt.
In verbondenheid,
Alberte van Ess

ZWO sluit actie voor Kontum af.

De afgelopen 2 jaar heeft de ZWO hiervoor actie gevoerd met thema tafels o.a. : de Paastafel, de kersttafel, de oogsttafel ,de vakantietafel etc, maar ook doordat mensen thuis een spaarbusje vulden en het afgelopen jaar ook m.b.v. de eerste collecte. Al met al hebben we in deze periode in totaal 2076,32 euro opgehaald. De Vietnamese weeskinderen hebben mede door uw toedoen oa schooluniformen gekregen en ook de ziektekosten werden hiervan betaald. De ZWO van de Bron en de Stichting Vietnamese weeskinderen en uiteraard ook de kinderen zelf zijn hier heel blij mee. We willen u hier van harte voor bedanken.
We beraden ons nu op een nieuw en goed doel in samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein. 
We houden u op de hoogte. 
namens de ZWO commissie, Immie Hoekstra

eenheid week gebed 201715 – 22 januari 2017: week van Eenheid van Gebed

Jouw hand mijn glimlach
Deze gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

Op 15 januari 2017 vieren we de week van het gebed voor de eenheid der kerken; een wereldwijde gebedsweek. We vieren de dienst samen met de Walfriedparochie en Gemeente Damsterboord uit Lewenborg. De liturgie voor deze zondag wordt z.s.m op de site van De Bron geplaatst.
De dienst is in “De Bron” om 10.00 uur.

kerkbalansActie Kerkbalans 2017

Eén keer per jaar, in januari, krijgt u van de kerk een brief over de actie Kerkbalans. De rest van de tijd proberen we vooral aanwezig te zijn als kerkelijke gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals geboorte en huwelijk. In ons kerkgebouw bent u altijd welkom in de zondagse eredienst, met koffie en thee na. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats, zoals een (christelijke) meditatiecursus. Daarnaast proberen we vanuit De Bron een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijken Beijum/De Hunze/Van Starkenborgh. Een voorbeeld hiervan is het fietsproject, waarbij fietsles wordt gegeven aan allochtone vrouwen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website: www.pkndebron.nl.

Lees meer...

Workshop "dromen" schilderen/collage maken voor de dienst van kerstmorgen.

     

Oecumenische viering voor de 'Eenheid der kerken'

Op 15 januari 2017 vieren we de week van het gebed voor de eenheid der kerken; een wereldwijde gebedsweek. Onze wijkgemeente de Bron viert de dienst samen met de Walfriedparochie en wijkgemeente Damsterboord uit Lewenborg. De liturgie voor deze zondag staat op de website van de Raad van Kerken in Nederland: http://www.raadvankerken.nl/fman/7979.pdf. De dienst is in “De Bron” en begint om 10.00 uur.

Projectkoor voor de viering op 15 januari 2017

Aan de viering op 15 januari op werkt een projectkoor samengesteld doordeelnemers uit  de drie deelnemende wijkgemeenten/parochie.  Voor dit koor zijn we op zoek naar zangers. Het koor staat onder leiding van Alian Bergsma en Vincent van Ravels op de piano. Er wordt twee keer gerepeteerd: vrijdag januari en vrijdag 13 januari, van 20.00 - 21.30 in de Bron. Informatie en opgave bij Hanneke Stam

Predikant vanwege ziekte deels niet beschikbaar

Onze wijkpredikant Alberte van Ess is geconfronteerd met hartproblemen. Hierdoor is zij voorlopig niet in staat om al haar werk te doen. Een aantal taken worden overgenomen door de kerkenraad en waar nodig zal een beroep worden gedaan op andere predikanten van de PGG. Voor vragen kun u terecht bij de kerkenraad via de mailadressen: scriba@pkndebron.nl of voorzitter@pkndebron.nl Vermeld daarbij s.v.p. ook uw telefoonnummer zodat wij u terug kunnen bellen.

Liturgische bloemschikking in de adventstijd

dienst 27 11 201604299Een verbeelding met natuurlijke materialen in de advent en kersttijd in De Bron
De gedachte achter de verbeelding op de tafel is:
Een paars doek: kleur van inkeer en voorbereiding op wat komen gaat .
Een steen : om je hoofd op te leggen, zoals Jacob toen hij vluchtte. Hij kreeg die nacht een droom.
Een stronk : Een twijg ontspruit aan de tronk van Isaï ’. . . Jesaja 11.
In de loop van de weken komt er telkens meer ‘licht en bloei’ bij. Totdat het kerst is.
Op de tafel ligt bovendien elke zondag een andere tekst om over na te denken; om bij stil te staan.
Deze verbeelding en de teksten sluiten aan bij de lezingen uit de bijbel van deze tijd.
We hopen zo iets bij te dragen aan de voorbereiding voor het komende feest.

Lees meer...

Voorbereiding op Kerst

We zijn alweer aanbeland in de weken voor Kerst. Weken waarin we uitzien naar het Licht. Ook de tijd van het jaar waarin we extra aandacht proberen te schenken aan onze medemensen.
Al een aantal jaren bent u van ons gewend dat we uw hulp vragen bij het vullen van de Kerstpakketten. Vorig jaar zijn we de samenwerking aangegaan met de Sociale long in Beijum. Deze groep vrijwilligers kijkt wijkbreed naar mensen die leven van de voedselbank en bezorgen daar een Kerstpakket. Ook de mensen die van ons een Kerstpakket zouden ontvangen worden toegevoegd aan deze lijst. Dat betekent dat we nog steeds een beroep doen op uw gaven. Het gaat alleen niet meer via strookjes maar de oproep is breed gesteld. Alle houdbare producten (of een uiterste verkoopdatum in februari 2017) zijn welkom. In de foyer van de Bron staat een doos waar u uw spullen kwijt kunt. U kunt uw gaven meenemen op alle zondagen in december. Houd u er wel rekening mee dat de dienst op 18 december in de Nieuwe Kerk is, dan kunt u geen spullen inleveren.
Ook in december bezorgen we een Kerstattentie bij de ouderen en zieken van onze wijkgemeente. Jullie helpen ons altijd bij het bezorgen van deze attenties. Dit jaar is de planning dat de Kerststerren op 11 december verdeeld worden. Mocht u nog mensen weten die een attentie zouden moeten krijgen, dan kunt u dat doorgeven aan de diaken van dienst of doorgeven aan Christien de Ruiter.
We sluiten de Kerstperiode af met de Kerst Inn op 25 december. De Bron blijft dan open voor de mensen die thuis alleen zijn of om een andere reden graag onder de mensen willen zijn. De Bron is open voor alle wijkbewoners!
Wil je meehelpen op deze dag of op welke wijze dan ook een bijdrage leveren, meld je dan aan bij Christien de Ruiter.
Namens de werkgroep Diaconaat, Johanna Nab