facebook button

Uit de wijkkerkenraad van 16 mei

In deze (uitgestelde) vergadering was de werkgroep Eredienst te gast, zodat we wat uitgebreider konden stilstaan bij hun werkzaamheden stil konden staan. Dit proberen we met elke werkgroep regelmatig te doen, onder andere ter bevordering van de onderlinge contacten en betrokkenheid. De werkgroep eredienst bestaat behalve uit de predikant uit vier personen, die zich vooral bezig houden met praktische zaken rond de erediensten, zoals het Jaar-vierrooster, de verzorging van orden van dienst en contacten met gastmedewerkers. Uiteraard doet de werkgroep dit alles onder auspiciën van de wijkkerkenraad. Binnen de werkgroep wordt de afwezigheid van Alberte van Ess momenteel nadrukkelijk gevoeld, maar het lukt over het algemeen goed om de diensten in te vullen. Dat alleen al is al de complimenten van de kerkenraad waard.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 18 april

Normaal vergadert de wijkkerkenraad altijd op de tweede dinsdag van de maand; in april (en in mei trouwens ook) wijken we af van die regel. De april-vergadering wijkt sowieso af, want onze voorzitter is op vakantie; Ruud van Erp neemt de honneurs waar. Ook afwezig is onze dominee, Alberte van Ess. We wensen haar alle goeds toe. Intussen krijgt onze wijkgemeente tijdelijk steun van een consulent: ds. Evert-Jan Veldman, en is ook ds. Jan Wilts eventueel beschikbaar voor crisispastoraat.
Gelukkig kunnen we ook een heleboel zelf: de werkgroep Eredienst is druk doende de zondagse vieringen waarvoor Alberte stond ingeroosterd, anders in te vullen. En dat lukt vrij aardig. We zijn in de Bron al gewend aan zomervieringen onder leiding van gemeenteleden, en dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, in samenspraak met de twee andere noordelijke wijkgemeenten. 

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 14 maart 2017

De afgelopen maand hebben we twee nieuwe diakenen mogen verwelkomen, Maria Ufkes en Alian Bergsma, van wie er één meteen deze vergadering aanwezig was. Nieuwe mensen brengen elk hun eigen dynamiek mee, en ook dat zorgt ervoor dat we een levend orgaan blijven. Dat we in deze vergadering ook afscheid moesten nemen van een ‘oude getrouwe’, Johanna Nab, was jammer, maar na zoveel jaar begrijpelijk.
We zijn ook blij dat er progressie zit in de samenwerking met de gemeentes van De Fontein en de Nieuwe Kerk. De moderamina van de drie gemeentes komen regelmatig bijeen en houden zo de vinger aan de pols. In de laatste vergadering is besloten om de ‘dubbele diensten’ op de tweede en vierde zondag van de maand, waarmee we in De Bron en De Fontein zouden beginnen in september, voorlopig worden uitgesteld vanwege de gezondheidstoestand van da. Alberte van Ess. De samenwerking tussen de verschillende werkgroepen diaconaat, pastoraat en jeugdwerk blijft zich intensiveren, en de diensten op de derde zondag van de maand blijven ook doorgaan.

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraad op 14 februari 2017

Op deze vergadering waren twee vertegenwoordigers vanuit het College van Kerkrentmeesters aanwezig om ons te informeren over de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Groningen. Waar staan we nu en wat zijn de verwachtingen. Ondanks de slechte prognoses moet er niet gewanhoopt worden, er is veel bereikt met alle bezuinigingsacties. Nu moeten we nadenken hoe we de kerk levensvatbaar kunnen houden. Zoals bekend loopt de komende jaren het ledenaantal enorm terug door de hoge leeftijd van veel leden. Hierdoor zullen er binnen een beperkt aantal jaren ook onvoldoende vrijwilligers zijn om de huidige PGG organisatie in stand te houden. Daarom is het belangrijk om activiteiten te ontwikkelen om jongere generaties meer bij de kerk te betrekken en het moment van verdere krimp zo lang mogelijk uitstellen door meer inkomsten te creëren. Bijvoorbeeld een actie om ieder lid te vragen maandelijks 1,50 Euro extra te betalen. Als wijkkerkenraad zullen we deze mogelijkheid verder uitwerken.

Lees meer...