Nieuws uit De Bron van  13 juni 2024

Dienst zondag 16 juni
Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). Deze zondag maken we kennis met Stefanus, diaken én eerste martelaar in de kerk. Zijn lijden en sterven verwijzen naar dat van Jezus en zijn er zelfs mee verweven. Maar wat moeten wij—levend in een tijd en context waarin martelaarschap toch vooral een ver-van-ons-bed-show is—hiermee? Welk voorbeeld ontdekken we in Stefanus? Lezingen van deze zondag zijn Handelingen 6, 8 – 7 en 7, 44 – 60 en Marcus 4, 26 – 34.
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren en het orgel wordt bespeeld door Peter Westerbrink.

Dienst zondag 23 juni
10:00 uur. Voorganger ds. Rosita Fortuin. We worden op de vleugel begeleid door Peter Rippen.
Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Verslag van de wijkkerkenraad van De Bron op 28 mei 2024
Op 28 mei 2024 heeft de wijkkerkenraad van De Bron vergaderd. Een week eerder is er een bijeenkomst van de wijkkerkenraad geweest over de voortgang van de sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker. Helaas heeft deze procedure niet tot een positief resultaat geleid. In overleg met de Algemene Kerkenraad wordt nu besloten de advertentie opnieuw te plaatsen en mocht dat ook deze keer niet leiden tot een positief resultaat, daarna andere opties te onderzoeken.
Een tweede belangrijk onderwerp van gesprek tijdens deze vergadering is het pionieren in de wijk en de samenwerking met de Kidsclub. Vanuit de pioniersplek Overstag in Lewenborg is ook in Beijum gestart met sportactiviteiten voor jongeren. Zo wordt er inmiddels iedere woensdagavond gevoetbald in Beijum Oost. Tijdens de pauze gaat de begeleiding in gesprek met jongeren over geloof. Voor wie dat wil is een bijbel beschikbaar. De pauze tijdens een voetbaltraining is echter niet het juiste moment voor een diepgaand gesprek over de bijbel. De Kidsclub wil daarom graag gebruik maken van de kelder in De Bron om een bijbelstudiegroep op te starten. De kerkenraad werkt hier graag aan mee.
Voor het pionieren in Beijum wordt hard gewerkt aan een Plan van Aanpak voor Beijum. De bedoeling is dat er eind juli een plan ligt dat dan in september in de kerkenraad besproken kan worden.
Met de Kidsclub verlopen de contacten en de activiteiten goed. Zo was er een gezamenlijke activiteit in De Bron met Palmpasen en ook andere activiteiten zoals de dag voor het gezin verlopen goed.
Verder zijn vooral lopende zaken besproken, waaronder de bancaire kosten. Op dit moment zijn er nog bankrekeningen in gebruik die hoge gebruikskosten in rekening brengen, maar daar zijn alternatieven voor. Het probleem daarbij is dat dan geen contant geld meer gestort kan worden. Voor de ‘gewone’ rekening is dit niet zo’n probleem, voor de diaconale rekening wel. De werkgroep diaconaat stelt daarom voor op termijn de mogelijkheid van contant geld in de collecte af te bouwen. De kerkenraad stemt hiermee in, waarbij zij wel aangeeft dat er goed over gecommuniceerd moet worden en er tijdens de eredienst een moment moet blijven voor het aanbevelen van de collectedoelen.
Ook voor deze zomer is het gelukt om gemeenteleden te vinden die invulling willen geven aan één van de zomerdiensten. Het thema dit jaar is: de kleuren van de regenboog.
Nadat aan de penningmeester decharge is verleend, wordt ook deze vergadering gesloten.

Collecteren anno 2025: digitaal en bonnen blijven
Nog niet zo lang geleden vertrouwde een wijkgemeentelid mij toe dat het super vervelend zou zijn als de mogelijkheid zou verdwijnen om contant geld in de collectezak te deponeren. Ik kon de persoon geruststellen, want de collectezakken hadden hun intrede post-corona net weer in de dienst gedaan. Ik schreef er zelfs over in KiS. En nu schrijf ik er weer over. En dat heeft te maken met voortschrijdend inzicht. Als kerk staan we midden in de maatschappij. En we ontkomen niet aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Als gevolg daarvan lijkt ‘gewoon geld’ steeds meer een ongewenst fenomeen. Zo zeer zelfs, dat bankkosten een behoorlijke aderlating zijn als je als gemeente op de kleintjes moet letten. We willen immers het liefst dat elke euro, uw euro, goed besteed wordt. En wat blijkt: uw euro’s leveren een stuk minder op als we die contant in de collectezak ontvangen. Dat doet geen recht aan de doelen die we nastreven: die zijn er juist op gericht om anderen zo veel mogelijk te ondersteunen. Een verantwoordelijkheid, die we dragen jegens anderen en ook jegens u als gemeentelid. Dat betekent dat we de komende periode als diaconie bezig gaan het proces van collecteren geleidelijk te ontdoen van klinkende munt. We beschikken nu al over QR-codes op de orde van dienst en over collectebonnen. Daar willen we aan vasthouden. Hoe dat er verder uit komt te zien, verneemt u op een later moment. We houden u op de hoogte.
Namens de diaconie: Christian Hulzebos

Vier Vaderdag met de Kidsclub Beijum
Kom samen voor een gezellige lunch, een verhaal over vaders en leuke activiteiten voor alle leeftijden!
We vieren alle vaders en mensen die als een vader voor ons zijn! Iedereen is welkom.
Programma
Datum: zondag 16 juni
Locatie: De Wegwijzer (plein Oost)
Tijdstip: 11:30 uur: Gezamenlijke lunch
12:00 uur: Buitenactiviteiten (bij mooi weer)
12:30 uur: Creatieve activiteiten voor vaders en een mooi verhaal
13:00 uur: Afsluiting

Neem iets lekkers mee voor de gezamenlijke lunch om te delen. We kijken ernaar uit om samen een gezellige middag te hebben.
Meld je aan door een berichtje te sturen naar: Kidsclub Groningen

Roze Viering zaterdag 22 juni
Samen vieren dat je mag zijn wie je bent. Dat staat centraal in de roze viering, de kerkdienst waarmee Roze Zaterdag traditiegetrouw begint. De interreligieuze viering is dit jaar een toost op diversiteit, liefde en verbinding. Iedereen is welkom, ook als je hetero bent, of niets hebt met religie. Het thema van de viering is: ‘in de kleur van je hart’. Naast het koor Focus Vocaal zijn ervaringsverhalen te horen uit heden en verleden. Woorden van liefde uit de christelijke traditie vormen een roze draad. In een ceremonie van licht, hindoestaans ingeleid, komt alle ervaring in verbinding samen. De viering is vormgegeven door en voor mensen uit onze roze community. In de speciaal versierde A-Kerk zullen woorden en liederen van hoop en acceptatie klinken. Wat is nou mooier dan de roze zaterdag zo starten? Met een gezamenlijk vieren dat je mag zijn wie je bent. Voorganger is ds. Nick Everts.
Groningen | A-kerk | 10:00 uur | rozezaterdaggroningen.nl

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum). Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Maandag 24 juni is de laatste meditatie avond voor de zomervakantie.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Uitnodiging voor alle betrokken Bronners!
Lieve mensen,
Wat is een kerk, een gemeenschap zonder betrokken leden. Zonder alle inzet hebben we geen diensten. Het wordt tijd om elkaar daar weer eens voor te bedanken.
We bedanken jullie voor je aanwezigheid, voor alle hulp in welke vorm dan ook. Deze avond is dan ook voor iedereen bedoeld die zich betrokken voelt.
Ik had jullie graag persoonlijk een attentie gegeven. In deze tijden van bezuiniging gaat dat niet lukken, sterker nog ik vraag jullie ook nog iets mee te nemen!
Op deze avond, zondag 1 september, aanvang 17:00 uur, sluiten we de zomerdiensten weer af (de laatste is 25 augustus) en zijn de meeste vakantievierders wel weer terug.
Ik wil jullie vragen een maaltijd mee te nemen, zoveel wat je voor thuis ook kookt/maakt en dit vervolgens met de anderen te delen.
Het mogen salades zijn, quiches of wat dan ook. Het is niet erg als je iets meer maakt dan anders, omdat met elkaar eten, doet eten. Je eet altijd iets meer dan
anders. Voor een soepje (vegetarisch) en een toetje wordt gezorgd. Na afloop drinken we nog koffie en thee met elkaar.
Mocht je nog een andere bijdrage willen leveren dan hoor ik dat graag. Ik denk dan aan het klaarzetten en opruimen bijvoorbeeld.
We hebben geen avondvullend programma, maar mocht je nog iets leuks bij kunnen dragen, altijd welkom!
Graag aanmelden voor 25 augustus (i.v.m. de hoeveelheid soep en toetje)
Mocht je nog problemen met vervoer hebben dan hoor ik dat graag, dat is geen reden om thuis te blijven. Dat wordt altijd wel opgelost!
Met hartelijke groeten, Immie Hoekstra, e-mail: Immie Hoekstra

Europese verkiezingen groen bekeken
Zondag 26 mei opende het journaal met: ‘het was het onderwerp van die week: klimaatverandering’. Op de achtergrond beelden van extreme neerslag, hagelbuien en forse wateroverlast wel heel dichtbij: Buitenpost. Precies een week eerder was ik er nog op visite.
Elders in het land was het nog erger en even over de grens bij onze buurlanden was het opnieuw raak, overstromingen!
Gelukkig hebben de in onze PVV en BBB ogen 'klimaat gekkies' , de waterschappen en Rijkswaterstaat na de overstromingen van eind januari 1995 gewoon ‘Ruimte voor de rivier’ gemaakt. Totale kosten 2,3 miljard. Maar dat is nog altijd goedkoper dan de puinzooi van overstromingen als in Valkenburg opruimen.
Trouwens, in onze moestuin heerst een gigantische slakkenplaag. En niet alleen bij ons, het blijkt een (inter)nationale plaag. Dat komt ook alweer van al die neerslag en door weinig vorst in te warme winters. Maar ook doordat egels, pluimvee, kikkers en andere natuurlijke vijanden van de slak door pesticiden en afname van de biodiversiteit verdwijnen.
Zomaar 2 voorbeelden die u wellicht in gedachten hebt gehad toen u ging stemmen op 6 juni.
Is een kerkblad politiek? Maar als lid van de initiatiefgroep Groen Geloven…..
‘De natuur is steeds het kind van de rekening omdat die het minst hard schreeuwt’. GL
‘Of je vlees eet, het vliegtuig pakt of een brandstof auto rijdt, dat bepalen we zelf wel’ PVV
Inderdaad, dat bepalen we zelf! Door te stemmen met in het achterhoofd: het kwetsbare is vaak weerloos, of de toekomst van je (klein)kinderen.
Koos Meisner

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: bloemengroet of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.