Nieuws uit de Bron van 13-04-2023

Als wijkgemeente De Bron ontvingen we bericht van overlijden van Rinze (Rens) Muller op 30 maart jl. in de leeftijd van 86 jaar. Rens woonde aan de Granpré Moliereweg in De Hunze. Een klein jaar na het overlijden van zijn vrouw Joke, met wie hij regelmatig De Bron bezocht is Rens, na een periode van afnemende gezondheid rustig overleden. De uitvaartdienst en crematie heeft in besloten kring plaats gevonden op dinsdag 4 april jl.

 

Dienst zondag 16 april 
10.00 uur: gezamenlijke viering in de Nieuwe Kerk. Voorganger is ds. Tirtsa Liefting-van den Toren. U bent van harte uitgenodigd! Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u de dienst volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
De orde van dienst kunt u vinden op de website van De Bron.

Gemeenteberaad Zondagmiddag 16 april a.s. van 15:30 – 17:30 uur in De Bron. 
We gaan in het gemeenteberaad in gesprek over thema’s in verband met de nabije toekomst van de wijkgemeente. De wijkkerkenraad moet voor de zomer aangeven wat voor professionele (ambtelijke) ondersteuning wenselijk is, uiteraard binnen de beperkte financiële ruimte. Dat betekent dat we een idee moeten hebben over de manier waarop we de komende jaren gemeente willen zijn. Denk aan de vieringen, het pastoraat, de samenwerking in de wijken, initiatieven gericht op kinderen, jongeren en gezinnen. De kerkenraad hoopt op ‘input’ voor de eigen bezinning over de te maken keuzes. Het wordt een middag met een warm onthaal met een hapje, drankje en een muzikaal intermezzo. 
U bent allen van harte uitgenodigd!

Uit de wijkkerkenraad 
Op dinsdag 28 maart heeft de wijkkerkenraad van de Bron vergaderd. 
Ondanks het feit dat we niet compleet waren is er wel veel besproken. De kerkenraad besprak weer een deel van het beleidsplan onder leiding van ds. Harmen Jansen. Om te komen tot een duidelijk inzicht over wat de wijkgemeente de komende jaren nodig heeft aan professionele ondersteuning. Op deze avond is gesproken over de vieringen. Wat spreekt ons aan, wat hebben we nodig en wat kunnen we missen. De antwoorden van de kerkenraadsleden helpen om de vragen te kunnen formuleren voor het gemeenteberaad van 16 april a.s. Dit was een levendig gesprek dat een groot deel van de vergadering vulde.
Een ander belangrijk punt tijdens deze vergadering was de vraag hoe we met nieuwe initiatieven willen omgaan. En de mogelijkheid om onderlinge verbondenheid in de wijken te stimuleren. Een van de leden heeft goede ervaringen met activiteiten voor kinderen en wil die vooral inzetten rondom de christelijke feestdagen. Met steun vanuit de kerkenraad en hulp van gemeenteleden probeert zij deze activiteiten gestalte te geven in de wijk. (U hebt eerder al kunnen lezen over de kinderactiviteit op Palmzondag.) Een ander gemeentelid heeft ervaring in het verbinden van mensen en stelt zich beschikbaar om mensen vanuit de kerk en uit de wijk te verbinden. Dat is ook de richting die de kerkenraad voorstaat: gezicht in de wijk zijn door aan te sluiten bij de verschillende wijkactiviteiten. 
We werden geïnformeerd over het veranderproces dat gaande is binnen de Protestantse Gemeente Groningen, waarbij met name de inzet van professionals gaat veranderen. Verder stonden er nog de gebruikelijke zaken op de agenda. Zoals verslagen van de werkgroepen, publicatie zaken e.d.
Jan Knot sloot de vergadering af met een gedicht uit het liedboek.

Paastafel 
Op Palmzondag, 2 april had de ZWO weer een feestelijke Paastafel. Er was voor iedereen wat wils: van kaarten tot kaarsen, paastakken en eitjes en lekkers voor bij de koffie. De opbrengst was € 141,50 en is voor het ZWO project: Keeping Families Together in Ghana. Weer een fantastisch bedrag waar we heel blij mee zijn. In de 40-dagentijd was er ook nog een derde collecte voor dit project en de opbrengst van de sobere maaltijden. De totale opbrengst is hier nog niet van bekend, maar hier hoort u vast iets meer over van de diaconie. Heel hartelijk bedankt voor alle bijdragen!
Met vriendelijke groeten namens de ZWO commissie: Hilly, Lettie, Abra en Immie

Terugblik op Stille week en Pasen 
We kijken terug naar de Stille week en Pasen. We hebben brood en wijn gedeeld. We werden opnieuw geconfronteerd met het verhaal van het lijden. De Mens die zijn opdracht trouw bleef tot het einde. De mogelijkheid van je schoon te wassen door het doopwater in de Paasnacht, het Licht dat terug komt en dat ons helpt om op te staan tegen alle onheil in. We werden gedragen door de liederen uit het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’, gezongen met grote inzet van dirigent, pianisten en koorleden.
Met deze Psalm, dit gebed, begonnen we de bijeenkomst op de Goede Vrijdag:  

Als Jij het kwaad niet zendt,
is ook het goede niet gekomen uit Jouw hand, 
wie ben je dan, en waar?
Verhoor Jij ons gebed, of laat Jij ons alleen met wat ons bezighoudt,
ben Jij er wel, of niet?
Als Jij geen antwoord geeft en ons maar tobben laat,
wat mag de zin dan zijn van Jouw bestaan voor ons?
Maar waarom kunnen wij dan toch niet zonder Jou en roepen wij jou aan,
met aarzeling, maar toch?
Vanwaar dan toch die stem die buiten taal en klank een stille gids,
die helpt? in ons aanwezig is,
Het is geen levensangst, geen angst ook voor de dood,
maar wie kan zonder Jou die hoe dan ook moet zijn?
Is dat het wat Jij wilt, een klankbord zijn, een gids, 
die ons beslissen laat, slechts richting geeft, meer niet?
Verhoor dan dit gebed
en laat ons niet alleen met wat ons bezighoudt, als Jij er bent voor ons.
Psalm 22 - Marijke de Bruijne uit: Liederen voor de toekomst

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop 
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in de Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid. 
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.
Namens de wijkkerkenraad, Paulien van de Belt, scriba