Nieuws uit de Bron van 7-9-2023

Dienst zondag 10 september
10:00 uur. Voorganger drs. Martine Visser. Muzikale begeleiding door Inez Heijkoop.

Dienst zondag 17 september
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). We vieren de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
Voorganger is ds. Tirtsa Liefting, muzikale begeleiding door Mannes Hofsink.
Voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Uit de wijkkerkenraad d.d. 29 augustus
De wijkkerkenraad van De Bron heeft op 29 augustus jl. vergaderd. Het zijn drukke tijden binnen De Bron, maar ook zeker binnen de Protestantse Gemeente Groningen. Het aantal leden vergrijst en neemt af, en een aantal predikanten nadert de pensioengerechtigde leeftijd. Dat betekent dat de Algemene Kerkenraad zich al een tijdje richt op de toekomst.
Hoe blijven we een vitale kerk in de stad? Deze vraag overheerst deels alle werk binnen De Bron; na het vertrek van da. Alberte van Ess moet gezocht worden naar de continuïteit van de gemeente. De ontwikkeling stadsbreed gaat bijna gelijk op met de ontwikkeling in De Bron. Het scherpt de kerkenraad te trachten om goede keuzes te maken. Er is deze avond uitgebreid gediscussieerd over de beroepskrachten die binnen De Bron een taak zouden kunnen vervullen. Voor de zomer had de kerkenraad al de keuze gemaakt dat zij behoefte heeft aan een predikant die voor kan gaan in de diensten. Daarnaast is er binnen De Bron ook behoefte aan een kerkelijk werker: iemand die zich richt op de toekomst.

De ontwikkelingen bij de Algemene Kerkenraad dwingen de kerkenraad na te denken over de taken van zo’n kerkelijk werker. Vanuit het moderamen lagen 2 voorstellen voor: iemand die vanuit de wijk mensen bij De Bron betrekt óf iemand die vanuit De Bron meewerkt in de wijk. Een discussie die niet zo zwart-wit gevoerd kan worden. De kerkenraad is er nog niet uit en blijft hierover in gesprek.
Hierna was het tijd voor de reguliere zaken. Na de zomer is het belangrijk te inventariseren welke activiteiten gepland worden in het najaar. Er was het idee om in De Bron een duidelijk startpunt te creëren voor de start van het seizoen, maar er waren geen concrete plannen hoe dit ingevuld kon worden en daarom is het idee losgelaten.
Voor een spulletjesmarkt is het wel tijd, vond iedereen. Door Corona is die er al een aantal jaren niet geweest, maar dit jaar gaat het los op zaterdag 11 november!
Er komt een cursus Lectio Divina, een andere vorm van bijbellezen. Een nadere uitleg hierover zal binnenkort gegeven worden in de Bronmail.
Het lijkt nog ver weg, maar we spraken al over de invulling van de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de vieringen rond Kerst en Oudjaar. De werkgroep Eredienst is hier al druk mee.
Na bespreking van een aantal beheerszaken en een inventarisatie van andere organisatorische vragen was het tijd deze vergadering te beëindigen.

Meditatie seizoen 2023-2024
De start van de meditatie in De Bron begint op maandag 25 september.
Geen klankschalenconcert, maar wel met lichaam ontspanning en klankschalen ervaren, desgewenst op een matje of dekentje.
Ook tijdens de zomervieringen werd aandacht voor stilte gevraagd. De vakantieperiode is daar een mooie gelegenheid voor, in de natuur, kunst, muziek enz. Veelal verwatert die aandacht weer in ons dagelijkse doen. Jammer, want het kan ons even terugbrengen van ons drukke hoofd naar de rust, intuïtie en stilte in ons, waar we onze ziel, de Eeuwige, het mysterie kunnen ontmoeten.
Momenten waarin we ons even terugtrekken zal ons meer helpen bij onszelf, onze oorsprong te kunnen zijn en vandaar uit weer het dagelijkse in te gaan.
Iedere tweede en vierde maandag van de maand kun je dat oefenen in De Bron. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is niet nodig.
Je kunt gewoon om 19:30 uur binnenlopen waar je wordt ontvangen met koffie, thee en water en ontmoeting; van 20:00 uur – 21:00 uur mediteren we met bewustwording van ons lichaam / ademhaling en een tekst o.i.d. met stilte, om bij jezelf te overwegen of stil te worden.
Meer informatie bij Jan Knot, tel. (06) 36 58 57 76 of Tineke Gijsberts, tel. (06) 14 92 02 66.
Graag zien we jullie tegemoet!

Afscheid en her bevestiging ambtsdragers
In de dienst op zondag 24 september nemen we afscheid van Christien de Ruiter als diaken en worden Christian Hulzebos en Paulien van de Belt herbevestigd als diaken en diaken-scriba.

Spulletjesmarkt zaterdag 11 november
Noteert u alvast in uw agenda: op zaterdag 11 november zal na lange tijd weer een spulletjesmarkt worden georganiseerd in De Bron. Meer informatie leest u in één van de volgende Bronmails.

Bedankt!
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle blijken van medeleven die we hebben ontvangen na het overlijden van Henk en de ziekte van Liesbeth Weide. Dit heeft ons erg goed gedaan.
Liesbeth verblijft nu al bijna 4 maanden in Reestdal Revalidatie in Meppel. Ze heeft in de afgelopen maanden grote stappen gezet met haar revalidatie, maar helaas is er wel schade. Dit betekent dat er nu een plek voor haar wordt gezocht in een verzorgingshuis in Meppel of omgeving. Liesbeth kijkt daar erg naar uit. Ze is heel blij met alle kaartjes en bezoek vanuit De Bron!
Het is verdrietig dat er na 53 jaar een eind is gekomen aan de tijd dat Liesbeth met Henk in Groningen heeft gewoond.
Wij moeten afscheid nemen van een vertrouwde omgeving, maar zijn blij dat wij drieën dicht(er) bij elkaar komen te wonen!
Hartelijke groeten, Liesbeth, Tineke en Margreet Weide

Lieve gemeenteleden,
Van velen hebben we kaarten, bloemen, bezoek of hulp ontvangen en zo hun medeleven en betrokkenheid mogen ervaren. Over “Omzien naar elkaar” gesproken!
Het voelde als een warme deken om ons heen. Dank, dank, dank!
Jan en Tineke Knot

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba