Nieuws uit De Bron 

Dienst zondag 12 maart 
10:00 uur, derde zondag van de veertigdagentijd. Zondag Oculi - Ogenzondag. 
We volgen het oecumenisch leesrooster en lezen Exodus 17,1-7, waar het volk mort, omdat er een gebrek is aan water en we lezen Johannes 4,5-26, het verhaal over de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. De vrouw uit Sichar, de Samaritaanse vrouw, een overspelige vrouw… We hebben veel benamingen bedacht voor deze vrouw. Maar verder weten we weinig van haar, niet eens haar naam. Toch is dit het langste één op één gesprek (dat in de Bijbel staat) dat Jezus met iemand voerde. Dit bijzondere gesprek vormt de kern van de viering. De viering is voorbereid door Harm van den Berg.
Voorgangers zijn: ouderling van dienst Jan Knot, diaken van dienst Grietje Bethlehem en lector Marjolein Pieters. Peter Rippen bespeelt de piano.
U bent van harte welkom in de dienst. Bent u niet in de gelegenheid om te komen dan kunt u de dienst online volgen via www.kerkdienstgemist.nl
De orde van dienst kunt u vinden op de website van De Bron.

In memoriam Henk Weide 
Op woensdag, 1 maart is in het Heymanscentrum ons gemeentelid van het eerste uur, Henk Weide overleden, op de leeftijd van 82 jaar. Henk was al enige tijd ziek en werd daarom, met de hoop op herstel, in het Heymanscentrum verzorgd. Zijn overlijden kwam onverwacht.
Henk kwam met zijn vrouw Liesbeth en hun dochters Tineke en Margreet, in 1979 als een van de eerste wijkbewoners, in Beijum te wonen. Van het begin af aan waren zij zeer actief en betrokken bij de kerk en de wijkgemeente. Hervormd en gereformeerd gingen direct al samen met elkaar op weg. Een kerk, met uitzondering van de kerkadministratie. Ook werd vrij direct de samenwerking met de katholieke parochie gezocht. Dat ontaardde tot op de dag van vandaag in maandelijkse oecumenische diensten. Henk was samen met anderen, trekker van die eenwording en de oecumene. ‘We hebben immers dezelfde God’. Henk heeft veel functies binnen de wijkgemeente vervuld. Hij was de eerste scriba van de wijkgemeente, ouderling, afvaardiging naar de CK, samen met Liesbeth de wijkadministratie bijhouden. Ook was hij vanaf de oprichting daarvan, opgericht door de toenmalige predikant Jelle van Loon, lid van de mannengroep. De wijkgemeente is hem veel dank verschuldigd. Vanuit zijn vroegere werk als docent op de analistenschool, had hij ook veel belangstelling in de ontwikkeling van jongeren. Hij was vaak met jongeren in gesprek en erg in hen geïnteresseerd. Taal, vooral de Franse taal, en kunstgeschiedenis hadden zijn grote interesse. Tot aan zijn ziekte volgde hij nog een cursus kunstgeschiedenis.

In december werd Henk opgenomen in het Martiniziekenhuis vanwege ernstige gezondheidsklachten. Vanaf midden februari werd hij verder verzorgd in het Heymanscentrum waar hij op woensdag, 1 maart rustig is overleden. 
Op dinsdag, 7 maart hebben Liesbeth, kinderen, kleinkinderen met familie, vrienden en kennissen, afscheid van Henk genomen tijdens een afscheidsdienst in het crematorium. De paaskaars uit De Bron werd daar aangestoken en Henk werd met kaarsen in het licht gezet door zijn kleindochters. In de overweging stond de strijd van Jakob aan de Jabbok centraal, een tekst die Henk veel deed. 
Boven de rouwkaart stond ‘à Dieu’, kenmerkend voor Henks geloof. Dat is ook wat we mekaar toewensen. Wij bidden Liesbeth, kinderen en kleinkinderen Gods troost toe en de liefde van mensen om hen heen.

Sobere maaltijden 
Vanaf 1 maart worden er op de woensdagavonden tot aan Pasen weer sobere maaltijden georganiseerd. De enige uitzondering is 15 maart – De Bron fungeert dan als stemlokaal, ook daarvoor van harte welkom. 
De sobere maaltijd bestaat uit soep met brood. We beginnen om 18:00 uur met eten, binnenlopen kan vanaf 17:30 uur. Tegen 19:00 uur is het weer afgelopen.
Opgave van te voren is wel nodig – dit kan bij Jelle Kooistra of via de inschrijflijsten die op zondagmorgen in de foyer liggen 
De kosten bedragen € 3,50 per persoon, meer geven is uiteraard ook mogelijk. 
Het bedrag dat na aftrek van de kosten overblijft gaat naar het ZWO-project ‘Keeping Families Together Ghana’. Voor meer informatie zie deze website (pagina diaconaat) en www.kftghana.org. 

Namens de wijkkerkenraad, 
Paulien van de Belt, scriba