ZICHT OP KERK- ZIJN MET (VEEL) OUDEREN

Bezinningsdag Protestantse Gemeente Groningen
op zaterdag 3 juni in buurtkerk de Fontein. 

Een dag om elkaar te informeren en te inspireren over de betekenis van de ouder wordende kerk.
In onze kerken zijn (veel )ouderen. Kerken bieden vanouds hulp en aandacht aan (kwetsbare) ouderen. In veel kerkelijke gemeenten is bezoekwerk aan ouderen een centrale activiteit. Ouderen behoren zelf veelal tot de meest actieve vrijwilligers. Door vergrijzing zijn er relatief meer ouderen dan voorheen en groeit ook de onderlinge diversiteit. Hoe gaan we daarmee om? Lukt het ons om 'de vergrijzing van de kerk' onder ogen te zien, om recht te doen aan wie we ontmoeten, en ge├»nspireerd te blijven in onze pastorale en diaconale roeping in de samenleving?

In het ochtendprogramma houdt Ds. Hans de Waal een inleiding naar aanleiding van zijn boek Diaconaat en ouderen. Waarin hij zal ingaan op hoe we als kerkelijke gemeente omgaan met ouderen. Hij gaat met ons het gesprek aan over de omgang met ouderen en enkele uitdagingen voor pastoraat en diaconaat, in beleid en praktijk.

Dr. Hans de Waal (1981) promoveerde in 2021 op het onderzoek 'Diaconaat en ouderen: over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing' en is predikant in Krommenie (PKN)

In het middagprogramma delen we onze ervaringen met ouderenpastoraat en diaconaat vanuit de verschillende wijken van de Protestantse Gemeente Groningen.

Voor wie:
allen die betrokken zijn bij pastoraat en diaconaat

Programma:
10.30 inloop met koffie en thee
11.00 inleiding Hans de Waal
Daarna gelegenheid tot vragen en in gesprek te gaan

13.00 tot 13.30 inbrengmaaltijd ( Ieder neemt eigen lunch mee om samen te delen)

13.30 - 15.15 verhalen uit de praktijk en onderlinge uitwisseling
15.15 - 15.30 afsluiting

Organisatie ouderenpastor Sjettie Tjeerdsma en ds. Alberte van Ess

Aan de dag zijn geen kosten verbonden.
Graag opgeven bij: buurtkerkdefontein@gmail.com