facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag gemeente-oploop 10 november

Op 10 november is na de dienst een korte gemeente-oploop gehouden. Het voornaamste onder-werp was de financiële situatie van De Bron, en verder zijn nog wat andere onderwerpen bespro-ken waaronder het 40-jarig bestaan van de gemeente dat volgend jaar wordt gevierd.
Als eerste werd de financiële situatie van De Bron onder de loep genomen.
Het uitgangspunt van het beleid van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) is dat de vier-plekken in de wijken gehandhaafd moeten blijven; want zonder aanwezigheid in de wijk is de kerk niet zichtbaar en kan de gemeente haar werk niet doen. De wijken zijn de basis van de kerk. Daar-bij is het van belang dat iedere wijkgemeente zoveel mogelijk ‘de eigen broek’ ophoudt. Zoveel mogelijk, want het solidariteitsbeginsel van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen blijft overeind.
De inkomsten van de gemeente worden grotendeels gevormd door de opbrengsten van de actie Kerkbalans. De uitgaven kennen drie hoofdgroepen: de afdrachten per ingeschreven lid aan de landelijke kerk, de personele kosten (predikant en muzikale begeleiding) en de kosten van het gebouw. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven resulteert voor De Bron in een jaarlijks terug-kerend tekort van ca. 33.000 euro. Dit tekort wordt aangevuld door de Protestantse Gemeente Groningen (PGG). Echter ook stedelijk is er sprake van grote tekorten. Er moet dus iets gebeuren.

Daarbij zijn er twee mogelijkheden:
1. Het structureel verlagen van de kosten (personeel en/of gebouw) en
2. Het verhogen van de inkomsten.
Voor De Bron geldt dat de gemiddelde bijdrage van een betalende eenheid (=gezin/adres) 175 euro per jaar lager ligt dan gemiddeld elders in de stad. Het zou enorm helpen als iedereen (waar mogelijk uiteraard) zijn/haar kerkelijke bijdrage structureel zou verhogen. Ten aanzien van het verlagen van de kosten worden de komende tijd op stedelijk niveau plannen gemaakt. Een van de maatregelen waarover wordt nagedacht is het anders inzetten van de predikanten. Dit zou kunnen betekenen dat predikanten niet meer primair verbonden blijven aan een wijk, maar vooral worden ingezet op hun specialiteit. 2020 zal wat dat betreft een transitiejaar zijn. Op het gebouw van De Bron zal niet worden bezuinigd omdat de kosten relatief laag zijn.
Daarna is nog een aantal (wat vrolijker) onderwerpen aan de orde geweest.
Om te beginnen het 40-jarig bestaan van De Bron. Dit gaan we vieren met een feestavond voor gemeenteleden en oud-gemeenteleden op 21 februari 2020 en met een feestelijke viering op 23 februari (’s middags). Het is ondoenlijk om oud-gemeenteleden op te sporen en aan te schrijven, dus ‘hoort en zegt het voort!’. Verder is gemeld dat er vanuit de PGG geld beschikbaar is gesteld om de keuken in De Bron te vernieuwen. Daarnaast zijn we bezig met plannen om een sedumdak aan te leggen en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om live-streaming en het opnemen van kerkdiensten te realiseren. Maar daarover later meer.
En last but not least heeft Jelle Kooistra als drijvende kracht achter de spulletjesmarkt de opbrengst bekend gemaakt. Tijdens de gemeente-oploop stond het bedrag nog net onder de magische grens van 3.000 euro maar na de dienst bij de koffie zijn de overgebleven baksels nog verkocht en is de uiteindelijke opbrengst uitgekomen op € 3.032,31! Met grote dank aan alle vrijwilligers die deze geslaagde dag en dit resultaat mogelijk hebben gemaakt.
namens de kerkenraad, Nynke van Ravels