facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

 

Sobere maaltijd

Het eerste wat ik lees als ik de betekenis van het woord “sober” op internet opzoek is een advertentie met als kop: “Geen zorgen over uitvaartkosten in de toekomst”. Nou ben ik wel gewend aan enige spam van kleding- en of schoenenwinkels die - meestal gebaseerd op onze recente zoekacties – op het beeldscherm van de PC verschijnen. Daarom is dit enigszins verwarrend. Dat was niet de bedoeling van mijn zoekactie, dus snel verder geklikt. Er blijken maar liefst meer dan 20 betekenissen te bestaan van “sober” waarvan de term “bescheiden” de lading wel dekt van de betekenis van de sobere maaltijden in De Bron. Dat geldt dan niet zozeer voor de animo voor deze avonden. We kunnen ons verheugen in de belangstelling van velen. Bij de eerste twee van de van vijf sobere maaltijden gehouden in De Bron waren maar liefst een kleine 30 aanwezigen. Kerkgangers en niet-kerkgangers, allen gemotiveerd om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Even weg uit de dagelijkse werkelijkheid, die momenteel donker gekleurd wordt door een piepklein virus. Gevolgen ervan zijn legio. Begroetingen worden kaler, kerkdiensten ingetogener en veel ontmoetingen worden afgelast. De mondiale gevolgen kunnen niemand ontgaan zijn. Dit corona virus draagt indirect ook bij aan ...versobering van de wereld. Misschien wel een wenselijke correctie op ons nauwelijks te beteugelen consumentisme en energiegebruik. Per saldo pakt dit mogelijk gunstig uit getuige bijvoorbeeld de schonere lucht boven Azië. Echter de onvoorspelbaarheid van dit virus boezemt menigeen terecht angst in. Wat zou het toch fijn zijn als we (virusvrij) door versobering soortgelijke effect zouden kunnen bereiken. Dat maakt de eeuwenoude traditie van de vasten- of veertigdagentijd, een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk, weer erg actueel.
U kunt zich gezien de corona maatregelen helaas niet meer opgeven voor de sobere maaltijden. De opbrengst van de gehouden sobere maaltijden en de derde collecte is tot nu toe ca €300,-. U kunt nog wel een gift overmaken op NL75 SNSB 0902292323 onder vermelding van “Het Overweeghuis”. Dit is een opvanghuis in Groningen voor prostituees die in de prostitutie vastlopen en overwegen met hun werk te stoppen. Een succesvol project aldus dhr. Evert Sulman, één van de initiatiefnemers hiervan, die te gast was op 8 maart in De Bron. Van de 15 vrouwen die afgelopen jaar begeleid zijn, zijn er 13 een andere levensweg opgegaan, of anders gezegd en overeenkomstig datgene waar we in de vastentijd naar toe bewegen: ze zijn opgestaan! Een sobere groet van de werkgroep diaconie.

Na de dienst op Paaszondag kunnen we elkaar ontmoeten bij een wat uitgebreidere koffie of thee dan gebruikelijk. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.
Christian Hulzebos

 

Corona nieuws

Beste leden en belangstellenden van de Bron,
Door de wijkkerkenraad van De Bron is besloten om alle activiteiten in en vanuit De Bron niet door te laten gaan tot in ieder geval 6 april. We volgen hierin de landelijke richtlijnen.
De kerkdiensten gaan dus ook niet door, maar we wijzen u graag op de kerkdiensten die via de televisie worden uitgezonden. Voor mensen die door alle maatregelen in een sociaal isolement terechtkomen of die graag even willen praten, is er de mogelijkheid om iedere dag tussen 17.00 en 18.00 uur met een van de leden van pastoraat te bellen. Dit kan via het telefoonnummer 050-5420044.
U kunt ook contact opnemen via het mailadres.
Iedere woensdagavond is De Bron tussen 19.00 en 20.00 uur geopend voor mensen die een kaarsje willen aansteken en er is dan ook gelegenheid om in stilte even na te denken over een tekst die daarvoor beschikbaar is. Het spreekt vanzelf dat het aantal mensen dat tegelijk wordt toegelaten beperkt is. Het feit dat alle activiteiten tot 6 april niet doorgaan betekent ook dat we de laatste sobere maaltijd al hebben gehad. Dat is jammer, vooral omdat we daardoor ook niet meer geld kunnen inzamelen voor het Overweeghuis, het project waarvoor we deze 40-dagentijd geld inzamelen. Omdat er ook geen diensten zijn, en dus geen collecten worden gehouden, komen we bij lange na niet aan ons streefbedrag van 1000 euro. We geven u dan ook graag in overweging om toch een bijdrage te doneren door een gift over te maken op het bankrekeningnummer van de kerk: NL75SNSB0902292323, t.n.v. Protestantse Wijkgemeente De Bron.
Graag bij het overmaken vermelden “Overweeghuis”.
Een gift op dit rekeningnummer overmaken betekent dat het bedrag aftrekbaar is van de belasting.
namens de wijkkerkenraad,
Lettie Oostinga, scriba

 

moderamenTerugblik jubileum “40 jaar De Bron”

Op 21 februari was het zo ver. Met een feestelijke avond stonden we stil bij 40 jaar “De Bron”.
Maar we bleven zeker niet de hele avond stil. Voorzitter Nynke van Ravels en spreekstalmeester Ruud van Erp memo-reerden gedenkwaardige en ook veel grappige voorvallen uit onze geschiedenis, en de verschillende werkgroepen ga-ven met liederen en sketches acte de presence. Werkgroepen? Ja, onze eerste echt beroepen predikante Anneke Geense introduceerde begin 80-er jaren het organisatiemodel van de ‘omgekeerde piramide’. Werkgroepen verrich-ten in Beijum het meeste werk èn spelen een grote rol in het beleid. Vanuit elke werkgroep zit iemand in de kerken-raad. Het lag voor de hand dat de werkgroepen ook nu van zich lieten horen. Veertig jaar is lang geleden, misschien moeten we liever vóóruit kijken? Het was goed om toch even stil te staan bij onze oude wortels en hoe daaraan ook nu nog groeikracht ontspruit. In 1978 kwamen de eerste Beijumers pionieren in het toenmalige “Kleijum”. Al snel zochten hervormden en gereformeerden elkaar op en “hokten in huiskamers”. Ze wilden voor niet minder gaan dan van meet af aan een “samen-op-weg-gemeente” te stichten. Daar moest een petitie aan te pas komen aan de toenmalige stadse kerkenraden. Op 13 februari 1980 werd de eerste echte eredienst gehouden in de gymzaal van het Heerdenhoes onder leiding van ds. Lammert Zwanenburg. Daar kerkte ook de Abrahamparochie onder leiding van pastoor Bart van den Barselaar. Zij hadden tegelijkertijd hun samenkomsten in een aanpalende ruimte. Koffie drinken deden we gezamenlijk na de dienst: we kènden elkaar. Al spoedig waren er maandelijkse oecumenische diensten met twee voorgangers.

Lees meer...

(P)as op de plaats gemaakt

Op de avond van Aswoensdag kwamen we samen voor een alternatieve viering om het begin van de veertigdagentijd te markeren. In de kerkzaal zongen we verschillende mantra’s, liederen uit Iona en Taizé en een hele oude mantra uit het Sanskriet. We werden daarbij begeleid door gitaar en dwarsfluit.
De liederen werden met elkaar verbonden door een heel oud oecumenisch gebed. Een vorm van meditatie over het menselijk bestaan, het zogenaamde Latifa gebed. Lichaam en geest worden op elkaar betrokken. Daarbij wordt je doenerige hand, voor de meesten de rechter, geleid door je ontvangende hand, de linker. Latifa betekent subtiel en het gaat dan ook om de fijnere, subtiele kwaliteiten van ons menselijk bestaan. Het gebed kent zeven intenties: Ik be-sta, Ik verlang, Ik hoop, Ik geloof en vertrouw, Ik laat los, Ik heb lief, Ik ben bereid. Bij de gebedsintentie: ik laat los, werd de opdracht gegeven om op te schrijven wat je achter je kan en wil laten. Met het beschreven papiertje kon je naar buiten gaan om het daar in het vuur te werpen, dat brandende werd gehouden in een daarvoor bestemde schaal. Daarna vervolgden we het gebed en sloten het af met koffie en thee in de foyer.
Alberte van Ess

Veertigdagentijd

“Sta op!” is het overkoepelende thema van de veertigdagentijd. Sta bijvoorbeeld op tegen armoede. Door €€€ te geven aan Kerk in Actie kan zij mensen in hun eerste levensbehoeften voorzien en hen helpen aan eigen inkomsten. Zo kunnen ze weer hoop krijgen voor de toekomst. Daar moest ik aan denken bij het zien van een documentaire over een enorme vuilstortplaats in Ghana waarop e-waste uit Europa ligt: afgedankte telefoons, PCs, mp3-spelers, monitoren, enzovoort. Het mag daar niet als afval heen vervoerd worden, maar wel als geclaimd wordt dat het herbruikbaar is. Ja, ja goed plan, maar het betreft oude meuk en dus niet voor hergebruik geschikt! Duizenden mensen werken op die vuilnisbelt om $2 per dag te verdienen. Om te overleven, om het dagelijks brood te betalen. Op die vuilnisbelt loopt ook een jonge weduwe met een kind. Ze “koos” ervoor om via een afgedankte PC zich voor te doen als een Westerse vrouw die via een chatsite contact wilde maken met Westerse mannen. Tegelijkertijd probeerde een vriend mensen te chanteren met gevoelige gegevens van de gedumpte PC. De achterliggende reden: ARMOEDE. Met het zo verdiende geld hoopten ze een gewenste opleiding te kunnen betalen.

Lees meer...

snertSobere maaltijden in De Bron 2020

De sobere maaltijd heeft de laatste jaren een vertrouwde plek gekregen in de 40-dagentijd. We eten een vegetarische soep met brood. Voor deze maaltijd vragen we een bijdrage van € 3,50 per persoon. 
De meeropbrengst gaat dit jaar naar Het Overweeghuis, een opvanghuis in Groningen voor prostituees die in de prostitutie vastlopen en overwegen met hun werk te stoppen. Het is een Gronings burgerinitiatief van Evert Sulman en Riekje Kok, die vernamen dat er eigenlijk geen plek is voor deze vrouwen. Inmiddels zorgen ongeveer vijftig vrijwilligers sinds het voorjaar van 2019 dag en nacht voor deze prostituees in de knel. In november 2019 heeft Het Overweeghuis de vrijwilligersprijs 'Barmhartige Samaritaan' van de ChristenUnie Groningen ontvangen. Het doel van Het Overweeghuis is om deze vrouwen rust te bieden en ze te ondersteunen bij het vinden van toekomstperspectief. Uw gift is hierbij van harte welkom. 
Op de volgende woensdagen bent u weer van harte welkom om de maaltijd te delen vanaf 18:00 uur in de foyer van de Bron: 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april. U kunt zich voor deze maaltijd(en) opgeven via onderstaand formulier of via de inschrijflijsten die na de zondagse diensten in de foyer liggen.

klik hier om aan te melden

De metamorfose van de keuken

Na bijna 30 jaar was het echt tijd om de keuken te vernieuwen. Het aanrecht en de kastjes begon-nen gebreken te vertonen en er moest wat gebeuren. We zijn in De Bron gewend om zoveel mo-gelijk zelf te doen, dus de keuken werd besteld bij Ikea want dat was het best betaalbaar.
In de fotoreportage kunt u de verschillende stadia van wording volgen. In de tweede week van januari is de oude keuken er uit gehaald en op maandag 20 januari werd de nieuwe keuken gele-verd. Heel veel dozen en pakjes die vervolgens omgetoverd moesten worden tot kastjes en laden. En daarna de montage met daarbij de nodige aanpassingen aan waterleiding en elektriciteit. Toen alle kastjes eenmaal goed en wel gemonteerd waren, was het resultaat mooi, maar ook weer niet.... De oude tegels detoneerden nu wel heel erg. Het beschikbare budget uit de stad was al overschreden, maar gelukkig zat er nog wat in de wijkkas. Daarmee was het mogelijk de wanden van de keuken opnieuw te bekleden. En het resultaat mag er zijn. En alles zelf gedaan! De vloer is nog de oude vloer, maar ziet er uit als nieuw dankzij noest schrobwerk met de (tanden)borstel.
We hebben uitgerekend hoeveel mensuren er aan vrijwilligerswerk in deze renovatie zitten. En dat zijn er zeker 240!! Iedereen die heeft meegewerkt: heel, heel erg bedankt!

keuken

Het beheer van de Bron gaat veranderen.

Met ingang van 24 februari gaat de organisatie van het beheer van de Bron veranderen.
Reden daarvoor is dat Henk Rutgers stopt met de coördinatie van het beheer na dit heel veel jaren te hebben gedaan. Hij vond de viering van het 40-jarig bestaan van de Bron een goed gemarkeerd moment om de werkzaamheden over te dragen. We zullen op 1 maart nog uitgebreid stil staan bij het feit dat hij zijn taken beëindigt. Het beheer van de Bron wordt overgenomen door een groep mensen die deze rol bij toerbeurt zal vervullen. Om er voor de gebruikers van De Bron geen zoek-plaatje van te maken, is er een apart telefoonnummer voor het beheer, evenals een apart email-adres. Alle zaken die het beheer en gebruik van het gebouw De Bron betreffen kunnen hier ge-meld worden. De coördinatie van het beheer wordt voorlopig uitgevoerd door Vincent van Ravels.
De dienstdoende beheerder is bereikbaar op het telefoonnummer 06-39867975 en alle aanvragen voor reservering van ruimten etc. kunnen gestuurd worden naar beheerpkndebron@gmail.com.
Op de website van de Bron is overigens steeds een actueel bezettingsoverzicht te vinden.
Namens de werkgroep financiën en beheer, Vincent van Ravels

Sobere maaltijden in De Bron

“Sta op” is het thema van de komende veertigdagentijd. De liturgiegids van Kerk in Actie schrijft daarover: “Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Doe mee, kom in beweging. Sta op!” In de veertigdagentijd nodigen we u ook uit om in beweging te komen: naar De Bron voor een sobere maaltijd. Op iedere woensdag na Aswoensdag (26 febr.) kunt u daar aan-schuiven voor een maaltijd van 17.30-19.00 uur. Er wordt een minimale bijdrage van €3,50 ge-vraagd. De data van de sobere maaltijden in de Bron zijn 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. Zet u ze vast in de agenda?
Christian Hulzebos, werkgroep diakonie

In memoriam Martie Niemeijer–Sluiter

Ons dierbaar gemeentelid Martie Niemeijer–Sluiter is op maandag 27 januari overleden. Ze is 74 jaar geworden. In 2013 kreeg ze de diagnose van de ziekte Parkinson. De laatste weken ging het hard achteruit, maar haar overlijden kwam toch nog onverwachts.
De afscheidsdienst vond plaats in Huizinge, vanwege de lange geschiedenis van de familie Niemeijer met deze plek. Vanuit de kerk brachten we Martie naar haar laatste rustplaats.
Martie Niemeijer was een lieve, zorgzame en ook vooral creatieve vrouw. Een quilt van haar prijkte op de rouwkaart en ook werd er een grote quilt bij aanvang van de dienst op de kist gelegd.
In de afscheidsdienst hoorden en zongen we over gekend zijn bij de ander en bij God, over dankbaarheid en liefde, vanuit de bijbel en andere weergaves van Huub Oosterhuis en Karel Eykman.
Martie was een betrokken gemeentelid bij de Bron. Met haar liefde en zorgzaamheid zette zich in voor de werkgroep pastoraat. En haar creativiteit stelde ze ook ten dienste van deze gemeente met haar bijdrage aan de liturgische aankleding van de kerkzaal.
Onze gedachten gaan uit naar haar echtgenoot Everhard, die haar trouw met veel liefde heeft verzorgd. En naar haar dochter Saskia en zoon Michiel en zij die bij hen horen.
Tot besluit de laatste regels van het lied over de liefde, die ten gehore werden gebracht:
’t Is de liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood
kan overwinnen.
Alberte van Ess en Jan Knot

(P)as op de plaats-viering

Op woensdag 26 februari zal er in en buiten de Bron, een bijzondere viering zijn. Het is die dag As-woensdag, volgens de katholieke traditie het begin van de bezinningstijd voor Pasen.
Ook wij zullen ons die avond bezinnen en een pas op de plaats maken. Achter je laten wat er niet meer toe doet. We schrijven op wat we willen loslaten en gaan het daarna buiten verbranden. Het geheel wordt omsloten met stilte, zingen van mantra’s en passende teksten. Na afloop is er de mogelijkheid een kopje koffie of thee met elkaar te drinken.
Iedereen is welkom, van jong tot oud en welke achtergrond je ook hebt.
Woensdag 26 februari 19.30- 20.30, Bentismaheerd 1A
Alberte van Ess