facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

snertSobere maaltijden 2017

Tijdens de veertigdagentijd organiseren we in de Bron weer sobere maaltijden.  De maaltijden worden gehouden op 5 woensdagavonden, vanaf woensdag 8 maart kunt u weer deelnemen aan de sobere maaltijden in de Bron.
Een sobere maaltijd is een eenvoudige maaltijd van soep met brood waarbij de soep vegetarisch is.
Voor de maaltijd wordt een minimale bijdrage van 3,50 gevraagd. 
De meeropbrengst is voor het 40-dagen project: Rondom Baba.
Opgave kan tot zondagavond voorafgaand aan de sobere maaltijd.
De maaltijden worden georganiseerd op woensdag 8, 15, 22, 29 maart en 5 april, aanvang steeds om 18.00 uur.
D.m.v. het invullen het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor één of meerdere sobere maaltijden.

Aanmeldlingsformulier

Bevestiging ambtsdragers

De wijkkerkenraad is erg blij te kunnen meedelen dat op zondag 12 maart a.s. twee gemeenteleden zullen worden bevestigd als diaken: Maria Ufkes en Alianne Bergsma.
Mocht u hiertegen bezwaar willen indienen dan kan dit bij de scriba van de Bron.
Op deze zelfde zondag zullen we afscheid nemen van Johanna Nab als diaken, nadat ze dit acht jaar met veel inzet heeft gedaan!
Antje Graaff, scriba

12 maart ‘Gemeente-oploop’

Op zondag 12 maart is er na de dienst een zogenaamde ‘gemeente-oploop’. Raar woord eigenlijk.... Hoe we het ook noemen, u wordt allemaal uitgenodigd om na de dienst nog even te blijven om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal zaken.
Als kerkenraad willen we u graag informeren over de voortgang van de samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe u dit als gemeente beleeft, o.a. de gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand. Daarnaast zijn er nog wat financiële zaken te bespreken en is het ook goed om stil te staan bij de gezondheidssituatie van Alberte van Ess en de consequenties daarvan voor de gemeente.
Kortom voldoende stof voor gesprek en genoeg redenen om met een kop koffie in de hand even wat langer te blijven.
Graag tot 12 maart!

Nynke van Ravels
Voorzitter wijkkerkenraad

Stiltecentrum geopend in veertigdagentijd

Het stiltecentrum is open in de tijd voor Pasen op de maandagavonden 19 en 26 februari en op 5 en 12 maart.
Van 19.30 tot 20.30 is er vrije inloop met de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken of in stilte te zitten, biddend of mediterend. Er liggen teksten ter inspiratie. Om 20.30 is er een gezamenlijke stiltevesper tot 21.00 u.
Op maandag 19 maart is er weer een klankschaalmeditatie.
Op maandag 26 maart is er de gelegenheid een kruiswegstatie te lopen.

 

projectkoor pasenProjectkoor Paascyclus 2017 Zangers gezocht

Op 3 maart start het projectkoor van de De Bron met de repetities voor de Paascyclus 2017. De muziek die gezongen gaat worden staat nog niet helemaal vast. Het Stabat Mater, tekst van Willem Wilmink en muziek van Peter Rippen wordt gezongen. We zingen uit het Liedboek en Zangen van zoeken en zien, De Graankorrel en Daar is het daglicht, twee oratoria van Oecumenische Vieringen Groningen. Peter Rippen heeft muziek gemaakt voor het Onze Vader met de nieuwe tekst die we tegenwoordig in De Bron gebruiken.
Onder leiding van Peter Rippen en Ton Tromp gaan we 6 keer repeteren op vrijdagavond in de Bron, Bentismaheerd 1a van 20.00 - 22.00 uur, met een korte koffiepauze.
De repetities starten op vrijdag 3 maart.

Lees meer...

Een in memoriam van Hendrik (Henk) van Hof.

Henk is thuis overleden, op 20 december, 77 jaar oud. De uitvaart vond plaats op 27 december in de Fontein en de ter aarde bestelling op het Selwerderhof.
Henk was een creatief mens, die dat op vele manieren uitte; van divers materiaal wist hij bijzondere creaties te maken; hij sneed bijvoorbeeld uit de schil van een mandarijn allerlei figuurtjes; één creatie wordt uitgewerkt voor op zijn graf; op het overlijdensbericht stond dat hij die gave van God had gekregen.

Gerrie en Henk waren voor velen de barmhartige Samaritaan en de herbergier, niet omdat het moest, maar vanuit hun geloofsopvatting. 
In de Bron herinneren we hem als een praktisch ingestelde man: zoals voor de spulletjesmarkt: “zet mij maar bij de technische hoek.” 
Zijn liefsten hebben van nabij gezien, hoe zijn geloof hem hielp, zijn sterven te aanvaarden.
Psalm 139 en de versie van Treintje Oosterhuis “ken je mij” waren de teksten die ons hielpen troost te vinden.
U bergt me met uw liefde in de holte van uw hand en Heb je geroepen? Hier ben ik

Moge Gerrie en haar familie, de vele goede herinneringen als erfenis
en Gods zegen, hen begeleiden.

Diakonaat

Nu de drukte van Kerst voorbij is gaan we op weg naar Pasen. Evenals andere jaren komen er sobere maaltijden en is er een project koor. Tijdens de diensten is er een derde collecte. Evenals andere jaren zoeken we voor deze derde collecte en voor de opbrengst van de sobere maaltijden een bestemming. We proberen hier altijd een bestemming voor te kiezen die verbonden is aan iemand uit de gemeente, zo hebben we eerder gespaard voor Heifer en Maxima. We weten niet precies wie zich waar allemaal voor inzet binnen de gemeente, vandaar deze oproep. Steunt u een bijzonder doel en wilt u daar graag een extra boost aangeven? Laat het weten aan de werkgroep diaconaat. In februari bepalen we dan waar de extra opbrengsten van de 40-dagentijd heen gaat.
Namens de werkgroep Diaconaat, Johanna Nab

Wat de toekomst brengen moge...

De regel van dit zo bekende lied is nogal eens door mij heen gegaan, de laatste tijd. Want het wordt een onzeker jaar voor mij.
De cardioloog heeft in november bij de diagnose hartfalen al gezegd dat ik een jaar moet rekenen om te kunnen bezien wat er maximaal uit te halen is middels medicatie, behandelingen en een (mogelijke) operatie.
De inregeling met de medicatie ging eerst moeizaam, maar gaat nu beter. Ik kan en mag daarom wel weer (wat) werken. De tijden zijn voorbij, is mij verteld,
dat hart(falen)patiënten het heel rustig aan moeten doen en dagelijks
verplicht moeten rusten. Er is mij opgedragen mijn grenzen goed in de gaten te houden en daar niet overheen gaan. Dus doe ik wat ik kan. Ik bereid diensten en kringen voor in de hoop ze ook uit te kunnen voeren. Als dat laatste niet kan, is er een achterwacht om dat over te nemen. Er kan dus nog steeds niet helemaal op mij gerekend worden, ik moet een slag om de arm houden. Maar het werk dat ik kan doen, doe ik graag om toch zo betrokken te blijven en toekomstperspectief te houden.
De belangstelling en zorgzaamheid voor mij raakt mij zeer. Ik voel me opgenomen en deel van een gemeenschap die de liefde van de Eeuwige waar maakt.
In verbondenheid,
Alberte van Ess

ZWO sluit actie voor Kontum af.

De afgelopen 2 jaar heeft de ZWO hiervoor actie gevoerd met thema tafels o.a. : de Paastafel, de kersttafel, de oogsttafel ,de vakantietafel etc, maar ook doordat mensen thuis een spaarbusje vulden en het afgelopen jaar ook m.b.v. de eerste collecte. Al met al hebben we in deze periode in totaal 2076,32 euro opgehaald. De Vietnamese weeskinderen hebben mede door uw toedoen oa schooluniformen gekregen en ook de ziektekosten werden hiervan betaald. De ZWO van de Bron en de Stichting Vietnamese weeskinderen en uiteraard ook de kinderen zelf zijn hier heel blij mee. We willen u hier van harte voor bedanken.
We beraden ons nu op een nieuw en goed doel in samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein. 
We houden u op de hoogte. 
namens de ZWO commissie, Immie Hoekstra

eenheid week gebed 201715 – 22 januari 2017: week van Eenheid van Gebed

Jouw hand mijn glimlach
Deze gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

Op 15 januari 2017 vieren we de week van het gebed voor de eenheid der kerken; een wereldwijde gebedsweek. We vieren de dienst samen met de Walfriedparochie en Gemeente Damsterboord uit Lewenborg. De liturgie voor deze zondag wordt z.s.m op de site van De Bron geplaatst.
De dienst is in “De Bron” om 10.00 uur.

kerkbalansActie Kerkbalans 2017

Eén keer per jaar, in januari, krijgt u van de kerk een brief over de actie Kerkbalans. De rest van de tijd proberen we vooral aanwezig te zijn als kerkelijke gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals geboorte en huwelijk. In ons kerkgebouw bent u altijd welkom in de zondagse eredienst, met koffie en thee na. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats, zoals een (christelijke) meditatiecursus. Daarnaast proberen we vanuit De Bron een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijken Beijum/De Hunze/Van Starkenborgh. Een voorbeeld hiervan is het fietsproject, waarbij fietsles wordt gegeven aan allochtone vrouwen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website: www.pkndebron.nl.

Lees meer...