facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Op weg naar Pasen: Een nieuw begin

Dit jaar is de 40-dagentijd van 6 maart t/m 20 april. Wij volgen weer het project van Kerk in Actie: “Een nieuw Begin”. We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds een nieuwe start kunnen maken. We mogen zijn liefde delen met anderen.
In de vieringen van de Bron besteden we vanuit het diakonaat aandacht aan:
Een nieuw begin voor de kerk in Cuba (10 maart)
Een nieuw begin voor kindslaven in India (24 maart)
Een nieuw begin voor kerken in Nederland (31 maart)
Een nieuw begin voor weeskinderen in Rwanda(7 april)
Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken (14 april)
Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan(21 april)
Voor verdere inhoudelijke informatie kunt u kijken op de website van Kerk in Actie.

Lees meer...

muzieknotenprojectkoor Goede week en Pasen 2019

Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen.
We nodigen je van harte uit om mee te zingen in het Projectkoor voor de Goede week en Pasen.
We gaan zes keer oefenen en worden begeleid door Peter Rippen en Vincent van Ravels.
Het eerste overleg voor deze vieringen heeft al plaats gehad er beginnen zich al contouren af te tekenen. We willen een koraal uit de Mattheuspassion gaan zingen en ook een heel nieuw lied “Opnieuw geboren, opgestaan” . Het worden bijzondere avonden.
Doe je mee? Elke stem kan meedoen, maar we zoeken vooral een paar goeie sopranen.
Repetities vrijdagavond: 8, 15, 22, 29 maart en 5 en 12 april van 20.00 uur tot 22.00 uur met korte pauze koffie / thee in kerkelijk centrum De Bron, Bentismaheerd 1, Groningen
Het koor staat onder leiding van Peter Rippen en Vincent van Ravels.
Geef je op door mij even te mailen. 
Hartelijke groet, Marjanne Binsbergen

Bevestiging ambtsdrager 10 februari

Op 10 februari zal Lettie Oostinga bevestigd worden als ouderling, met de bijzondere opdracht van scriba.
Het bleek lastig een geschikte datum te vinden voor de bevestiging. Vandaar deze late aankondiging.
In deze dienst zullen we tevens de Maaltijd van de Heer vieren.
Antje Graaff

“Gemeente-oploop”

Van tijd tot tijd praten we graag alle gemeenteleden even bij over waar we in de kerkenraad mee bezig zijn en wat er verder speelt binnen de gemeente. Dat doen we in de vorm van een zgn. gemeente-oploop. De eerst-volgende gemeente-oploop vindt plaats op 24 februari, na de dienst.
Onderwerpen die we gaan behandelen zijn om te beginnen het beleidsplan van onze wijkgemeente. Dit plan is opgesteld mede als input voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen.
Verder willen we iedereen informeren over een kleine wijziging in de vormgeving van de diensten in de Bron.
Een ander onderwerp dat we aan de orde willen stellen is wijn en/of druivensap tijdens het avondmaal. We gebruiken sinds het begin van onze gemeente druivensap. Er is nu het voorstel om voortaan (ook) wijn bij het avondmaal te hebben. Daar willen graag de mening van de gemeente over weten.
Kortom reden genoeg om op 24 februari na de dienst deel te nemen aan de gemeente-oploop!
Nynke van Ravels

rondom babaZWO project rondom Baba

As zondag is er een ZWO tafel met lekkers, kaarten en spulletjes in het teken van Valentijn.
De opbrengst is voor het gezamenlijke ZWO project; Stichting rondom Baba in Mali.
We nodigen jullie van harte uit om langs onze tafel te komen
Lettie, Abra, Hilly en Immie

Week van Gebed voor de eenheid van christenen.

Zondag 20 januari (de Bron) en 27 januari (Nieuwe Kerk).
Van 20 tot en met 27 januari is er de jaarlijkse terugkomende Week van Gebed voor de eenheid van christenen. We vieren dat al enige jaren samen met Damsterboord en de Walfriedgemeenschap. Dit jaar komen we samen in de Bron op zondag 20 januari, aanvangstijd 10.00. Voorgangers zijn Lidy van Duinen, Jan Wilts en Alberte van Ess. Er is ook kindernevendienst. Het thema is: recht voor ogen. Met een concrete bijbelse oproep scherpt de week van gebed de blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. Deze woorden spreken krachtig in de situatie van de Indonesiërs. Zij hebben dit jaar het materiaal voorbereid.
De gezamenlijke dienst die we maandelijks met de Fontein en de Nieuwe Kerk houden, verplaatst daardoor voor deze keer naar de vierde zondag, de 27e. Op die zondag gaan we naar de Nieuwe Kerk. De dienst begint om 9.30.
Alberte van Ess

drie stoelem klein

Kerst en Kinderpardon

Aan het begin van de kerstnachtdienst, in De Bron op 24 december, vroeg ouderling van dienst Antje Graaff al-lereerst aandacht voor drie ‘lege’ stoelen:
“Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt staan hier voor in de kerk drie lege stoelen met daarop kinderspeel-goed. Wij vragen hiermee, op initiatief van de stichting Inlia, aandacht voor ongeveer 400 kinderen die met hun families in angstige afwachting zijn of ze in Nederland kunnen blijven of niet.
Veel van deze kinderen zijn door de lange procedure al geworteld in de Nederlandse samenleving. Wij voelen ons verbonden met deze kinderen en vragen de betrokken instanties en regeringsleiders om het Kinderpardon uit te voeren, met de mildheid zoals die oorspronkelijk was bedoeld.
Een kwart miljoen bekende en minder bekende mensen tekenden inmiddels een petitie. Steeds sterker klinkt de roep om een ruimhartig kinderpardon. Ook de achttien lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland hebben het kabinet in een brief hiertoe unaniem opgeroepen. Wij willen met deze drie lege stoelen hier in de Bron zichtbaar maken dat wij als kerken, gemeenten en parochies begaan zijn met het lot van deze kinderen.”

Kerstspel 2018

alberteJubileum Alberte van Ess

Op 16 december hebben we het 25-jarige ambtsjubileum gevierd van Alberte van Ess. Behalve een meditatieve was het vooral ook een feestelijke bijeenkomst. Met vele gasten, waaronder Alberte’s familie, gemeenteleden uit vorige gemeenten die zij gediend heeft, en collegapredikanten uit de stad. Alberte blikte zelf terug op deze 25 jaar, maar ook voorgangers en gemeenteleden uit drie vorige gemeenten lieten de geschiedenis herleven.
Alberte studeerde theologie in Groningen zonder vooropgezet doel om dominee te worden. Samen met een studiegenoot solliciteerde ze op een functie als pastoraal werker in het Westerkwartier, en samen kregen ze ook die aanstelling. Met advent 1989 hield ze haar eerste preek. Na haar kerkelijke opleiding volgde snel een beroep van de gemeente Oldehove-Niehove. Ze werd daar in het ambt bevestigd door twee studiegenoten van de ‘vrouwengroep’ van de theologische faculteit, die haar nu weer toespraken. Alberte zoekt naar wat er wer-kelijk toe doet en neemt geen genoegen met oppervlakkigheid, zo mocht ze horen.

Lees meer...

Diaconale activiteiten december en jaarwisseling

Kerstpakketten van Beijumers voor Beijumers
Ruim een week voor Kerst zijn er op ruim 150 adressen in Beijum kerstpakketten bezorgd. De feestdozen zijn gevuld met bijdragen van talloze Beijumers die bij hun eigen dagelijkse of wekelijkse boodschappen ook iets kochten van het boodschappenlijstje dat ze bij de supermarkten in handen gedrukt kregen. Het idee voor deze pakketten is inmiddels overgenomen door een 'harde kern' van vrijwilligers uit diverse Beijumer organisaties, waarbij ook De Bron zich niet onbetuigd heeft gelaten. Het voordeel van deze wijkbrede aanpak is dat we veel meer adressen bereiken dan wanneer zo'n actie alleen een Bron-stempel zou dragen. En uiteindelijk is het doel in alle gevallen gelijk: zoveel mogelijk wijkgenoten iets extra's bezorgen om Kerst te kunnen vieren. Het gaat natuurlijk niet om het lekkers, maar iets lekkers hoort er wel bij met Kerst. Ook voor mensen die zich dat niet kunnen permitteren of die niet in de stemming zijn voor een feest.

Lees meer...

Amnesty schrijfactie in De Bron 9 dec 2018 foto 1Amnesty schrijfactie in De Bron 9 december

Op zondag 9 december, een dag vóór de 70e verjaardag van de internationale dag van de mensenrechten, was in De Bron de zo langzamerhand traditionele schrijfactie voor Amnesty International. Deze schrijfactie sloot aan bij de wereldwijde actie ‘Write for Rights’, waarbij de aandacht speciaal werd gevestigd op negen vrouwen uit evenzovele landen. Deze vrouwen strijden tegen een hele reeks van schendingen en misstanden. Tegen on-rechtvaardige wetten, corruptie, politiegeweld, uitbuiting door multinationals. Tegen de achterstelling en min-achting die hen treft simpelweg omdat ze vrouw zijn. Om deze vrouwen een hart onder de riem te steken werden brieven geschreven. Brieven aan regeringen, om die op te roepen mensen vrij te laten of te beschermen. Kaarten naar de vrouwen zelf, zodat ze weten dat ze niet vergeten zijn. Het was mooi te zien dat we op een gegeven moment nauwelijks genoeg pennen hadden om iedereen die wilde meedoen ook te kunnen laten meedoen. Natuurlijk werden er ook kaarten en kaarsen verkocht ten behoeve van het werk van Amnesty. Jelle Kooistra