facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

eenheid week gebed 201715 – 22 januari 2017: week van Eenheid van Gebed

Jouw hand mijn glimlach
Deze gebedsweek zal in het teken staan van verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan 'Jouw hand, mijn glimlach' maken de organisaties het thema concreet.

Op 15 januari 2017 vieren we de week van het gebed voor de eenheid der kerken; een wereldwijde gebedsweek. We vieren de dienst samen met de Walfriedparochie en Gemeente Damsterboord uit Lewenborg. De liturgie voor deze zondag wordt z.s.m op de site van De Bron geplaatst.
De dienst is in “De Bron” om 10.00 uur.

kerkbalansActie Kerkbalans 2017

Eén keer per jaar, in januari, krijgt u van de kerk een brief over de actie Kerkbalans. De rest van de tijd proberen we vooral aanwezig te zijn als kerkelijke gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals geboorte en huwelijk. In ons kerkgebouw bent u altijd welkom in de zondagse eredienst, met koffie en thee na. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats, zoals een (christelijke) meditatiecursus. Daarnaast proberen we vanuit De Bron een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijken Beijum/De Hunze/Van Starkenborgh. Een voorbeeld hiervan is het fietsproject, waarbij fietsles wordt gegeven aan allochtone vrouwen. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website: www.pkndebron.nl.

Lees meer...

Workshop "dromen" schilderen/collage maken voor de dienst van kerstmorgen.

     

Oecumenische viering voor de 'Eenheid der kerken'

Op 15 januari 2017 vieren we de week van het gebed voor de eenheid der kerken; een wereldwijde gebedsweek. Onze wijkgemeente de Bron viert de dienst samen met de Walfriedparochie en wijkgemeente Damsterboord uit Lewenborg. De liturgie voor deze zondag staat op de website van de Raad van Kerken in Nederland: http://www.raadvankerken.nl/fman/7979.pdf. De dienst is in “De Bron” en begint om 10.00 uur.

Projectkoor voor de viering op 15 januari 2017

Aan de viering op 15 januari op werkt een projectkoor samengesteld doordeelnemers uit  de drie deelnemende wijkgemeenten/parochie.  Voor dit koor zijn we op zoek naar zangers. Het koor staat onder leiding van Alian Bergsma en Vincent van Ravels op de piano. Er wordt twee keer gerepeteerd: vrijdag januari en vrijdag 13 januari, van 20.00 - 21.30 in de Bron. Informatie en opgave bij Hanneke Stam

Predikant vanwege ziekte deels niet beschikbaar

Onze wijkpredikant Alberte van Ess is geconfronteerd met hartproblemen. Hierdoor is zij voorlopig niet in staat om al haar werk te doen. Een aantal taken worden overgenomen door de kerkenraad en waar nodig zal een beroep worden gedaan op andere predikanten van de PGG. Voor vragen kun u terecht bij de kerkenraad via de mailadressen: scriba@pkndebron.nl of voorzitter@pkndebron.nl Vermeld daarbij s.v.p. ook uw telefoonnummer zodat wij u terug kunnen bellen.

Liturgische bloemschikking in de adventstijd

dienst 27 11 201604299Een verbeelding met natuurlijke materialen in de advent en kersttijd in De Bron
De gedachte achter de verbeelding op de tafel is:
Een paars doek: kleur van inkeer en voorbereiding op wat komen gaat .
Een steen : om je hoofd op te leggen, zoals Jacob toen hij vluchtte. Hij kreeg die nacht een droom.
Een stronk : Een twijg ontspruit aan de tronk van Isaï ’. . . Jesaja 11.
In de loop van de weken komt er telkens meer ‘licht en bloei’ bij. Totdat het kerst is.
Op de tafel ligt bovendien elke zondag een andere tekst om over na te denken; om bij stil te staan.
Deze verbeelding en de teksten sluiten aan bij de lezingen uit de bijbel van deze tijd.
We hopen zo iets bij te dragen aan de voorbereiding voor het komende feest.

Lees meer...

Voorbereiding op Kerst

We zijn alweer aanbeland in de weken voor Kerst. Weken waarin we uitzien naar het Licht. Ook de tijd van het jaar waarin we extra aandacht proberen te schenken aan onze medemensen.
Al een aantal jaren bent u van ons gewend dat we uw hulp vragen bij het vullen van de Kerstpakketten. Vorig jaar zijn we de samenwerking aangegaan met de Sociale long in Beijum. Deze groep vrijwilligers kijkt wijkbreed naar mensen die leven van de voedselbank en bezorgen daar een Kerstpakket. Ook de mensen die van ons een Kerstpakket zouden ontvangen worden toegevoegd aan deze lijst. Dat betekent dat we nog steeds een beroep doen op uw gaven. Het gaat alleen niet meer via strookjes maar de oproep is breed gesteld. Alle houdbare producten (of een uiterste verkoopdatum in februari 2017) zijn welkom. In de foyer van de Bron staat een doos waar u uw spullen kwijt kunt. U kunt uw gaven meenemen op alle zondagen in december. Houd u er wel rekening mee dat de dienst op 18 december in de Nieuwe Kerk is, dan kunt u geen spullen inleveren.
Ook in december bezorgen we een Kerstattentie bij de ouderen en zieken van onze wijkgemeente. Jullie helpen ons altijd bij het bezorgen van deze attenties. Dit jaar is de planning dat de Kerststerren op 11 december verdeeld worden. Mocht u nog mensen weten die een attentie zouden moeten krijgen, dan kunt u dat doorgeven aan de diaken van dienst of doorgeven aan Christien de Ruiter.
We sluiten de Kerstperiode af met de Kerst Inn op 25 december. De Bron blijft dan open voor de mensen die thuis alleen zijn of om een andere reden graag onder de mensen willen zijn. De Bron is open voor alle wijkbewoners!
Wil je meehelpen op deze dag of op welke wijze dan ook een bijdrage leveren, meld je dan aan bij Christien de Ruiter.
Namens de werkgroep Diaconaat, Johanna Nab

meditatie kaarsMeditatiegroepen in de Bron

Onthaasten is typisch zo'n woord van deze tijd. Mensen hebben soms dagen nodig op vakantie om zich te onthaasten. In onze tijd van stress, hoge werkdruk, snelheid en lawaai zoeken steeds meer mensen naar momenten van stilte en bezinning. Ze willen weer dichter bij de bronnen van hun bestaan komen en bij de Bron van het leven. Er worden tegenwoordig vele mogelijkheden geboden om hier gericht mee bezig te zijn. Zowel vanuit een religieuze als meer een algemene achtergrond. Deze cursus wordt aangeboden vanuit de kerk. Inhoudelijk is de cursus geïnspireerd door de joods-christelijke traditie.

Lees meer...

Leerhuis: Neem mij aan zoals ik ben.

Bij dit leerhuis willen we verstillen bij het gedachtegoed van de reformatoren Luther en Calvijn. In de vijf bijeenkomsten staat steeds een belangrijk thema van de Reformatie centraal: rechtvaardiging, heiliging, meditatie en gebed, kerkmuziek en gemeentezang, en lekenspiritualiteit. Leidinggevend voor de bijeenkomsten is de brochure "Bezinning en Bezieling", die is uitgegeven ter gelegenheid van 500 jaar reformatie. De eerste twee data in 2016 van de bijeenkomsten zijn: 10 november en 8 december. De overige data worden in overleg gepland.
Opgave voor het leerhuis bij da Alberte van Ess

Nieuws vanuit de ZWO commissie

ZWOtafel2016

Zondag 23 oktober hebben we weer een actie gehouden voor ons project de Vietnamese weeskinderen in Kontum.  We hadden dit keer een oogsttafel gemaakt met o.a zelf gemaakte jam. Het zag er feestelijk en aantrekkelijk uit. De kerkgangers konden dmv een proeverij van blokjes brood met verschillende soorten jam alvast kennis maken met de gemaakte potjes jam die op tafel stonden. En dat gaf een fantastisch resultaat: we hebben alle jam verkocht en hadden een geldbedrag van 116.50 opgehaald. Met een voldaan gevoel konden we naar huis. Iedereen heel erg bedankt voor de bijdragen in welke vorm dan ook!
namens de ZWO commissie,
Immie Hoekstra

spulletjesmarkt 2016Spulletjesmarkt 2016

Ieder jaar houden wij in Beijum een spulletjesmarkt. De spullen worden ingebracht door wijk bewoners. Op de dag zelf zijn er circa 60 vrijwilligers aanwezig om er een geslaagde dag van te maken. De opbrengst wordt verdeeld onder 2 goede doelen. 60% gaat naar het opbouwen van een weeshuis "Project Restoration Orphanage Kaloleni" in Mombasa, Kenya. Dit is een bijzonder project. Er wonen daar al 36 kinderen in zeer belabberde toestand. Het huis wordt gebouwd van lege plastic flessen, dia dan gevuld worden met zand en gemetseld worden tot een zeer sterk, ook mooi gebouw,. De lokale bevolking is sterk betrokken bij dit project. De overige 40% willen wij gebruiken voor een eventueel pioniersplek om de Bron nog meer wijk vriendelijk te maken. Er wordt al heel veel samen gewerkt met de wijk en dit willen wij nog meer bevorderen. De overgebleven spullen worden ook allemaal weer goed gebruikt. Speelgoed kan b.v. in de kerstpakketten, kleding gaat naar Stichting Maxima en het Open Hof, en de andere spullen worden naar de kringloopwinkel gebracht.
Graag jullie aandacht voor onze bijzondere markt.
De Inleverdagen voor uw overbodige spullen zijn:
Woensdag 9/11 van 19.00 tot 20.30uur
Donderdag 10/11 van 19.00 tot 20.30uur
Vrijdag vanaf 13.00uur
Wel vragen wij u om geen kapotte spullen in te leveren en zoveel mogelijk alles al ietwat voorgesorteerd bij ons te brengen.