facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

kerkbalans 2019Actie Kerkbalans 2019: ‘Geef voor je kerk’

Anders dan van allerlei andere goede doelen krijgt u van de kerk maar één keer per jaar een brief met het ver-zoek om geld te geven. De rest van de tijd proberen we ons als kerk vooral bezig te houden met het aanwezig zijn als gemeenschap waar iedereen telt. Een vanzelfsprekende taak van de kerk is de pastorale en diaconale zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden en de aandacht bij vreugdevolle momenten zoals ge-boorte en huwelijk. Bijna elke zondag is er in ons kerkgebouw om 10.00 uur een eredienst, waar iedereen har-telijk welkom is, met koffie en thee na. Alleen elke 3e zondag van de maand vieren we de eredienst samen met de wijkgemeenten van de Nieuwe Kerk en de Fontein in de Nieuwe Kerk. Ook door de week vinden er diverse activiteiten plaats. Er worden bijvoorbeeld christelijke meditatiecursussen verzorgd, het stiltecentrum is op specifieke momenten voor iedereen toegankelijk, er worden zo nu en dan maaltijden georganiseerd, enz.

Daarnaast proberen we vanuit De Bron een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijken Beijum/De Hunze/Van Starkenborgh. Voorbeelden hiervan zijn de gezamenlijke kerstpakkettenactie samen met de BOB en WIJ Beijum, de koffie-inloop op woensdagochtend, het fietsproject, waarbij fietsles wordt gegeven aan al-lochtone vrouwen, de samenwerking met allerlei andere organisaties in de wijk. Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op onze website: www.pkndebron.nl.
Al onze activiteiten worden gratis aangeboden, maar ze kosten natuurlijk wel geld. Veel geld zelfs – de dominee moet ervan worden betaald, evenals de energierekening, de koffie en thee, het onderhoud van het kerk-gebouw en nog allerlei andere zaken. De kerk krijgt geen subsidie. Om aan geld te komen zijn we volledig af-hankelijk van onze leden. De enige “subsidie” is de belastingaftrek op uw bijdrage die u mogelijk kunt krijgen van de belastingdienst.
Voor onze wijk is in 2017 ongeveer € 59.000 uitgegeven. Daar stonden inkomsten tegenover van zo’n € 46.000. Een (veel te) groot tekort van € 13.000. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend, maar het beeld zal er niet be-ter uitzien. De tekorten worden aangevuld vanuit de stedelijke reserves, maar die zijn niet onuitputtelijk. Wanneer we allemaal slechts 5 euro in de maand meer betalen dan dit jaar, dan kunnen we het tekort behoor-lijk verminderen, dat zou toch mogelijk moeten zijn.
In de week van 20 januari mag u (weer) iemand bij u aan de deur verwachten die een envelop voor de actie Kerkbalans komt brengen en deze een week later weer komt ophalen. We hopen uiteraard dat u aan deze actie meedoet; de kerk kan immers alleen bestaan wanneer haar leden bereid zijn daaraan een financiële bijdrage te leveren. Het stedelijke College van Kerkrentmeesters heeft bijdrage-indicaties opgesteld. Het uitgangspunt daarbij is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als richtlijn wordt 2% van het bruto gezinsin-komen gehanteerd, met een minimumbijdrage van € 50,-. Uiteraard is deze richtlijn niet heilig.
Wanneer u straks nadenkt over uw bijdrage aan de kerk, kunt u misschien ook overwegen om uw bijdrage middels automatische incasso door de kerk te laten innen. Hiertoe staat een formulier op de website van de Protestantse Gemeente Groningen (https://www.protestantsegemeentegroningen.nl/kerkbalans). U machtigt in dat geval de kerk om op het door u aangegeven moment het door u aangegeven bedrag te innen. Dit scheelt aanzienlijk, zowel in de bankkosten als in het benodigde werk. Het zou mooi zijn als we het tekort op z’n minst een stuk kunnen verminderen.
Namens de werkgroep Financiën, Gerard AB