facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Diensten in de Stille Week en Pasen

Witte Donderdag 24 maart 19.00 uur.
Op deze avond gedenken wij de instelling van het Avondmaal met een viering van Schrift en Tafel.

Goede Vrijdag 25 maart 19.00 uur
We lezen en zingen het lijdensverhaal. Het Stabat Mater wordt ten gehore gebracht. In gebed richtten we ons tot de Eeuwige en horen van zijn kant die indringende vraag: Waarom?

Paaswake 26 maart 23.00 uur
De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht: licht van Christus, sterker dan al het duister. We gedenken onze doop en proberen het mysterie van Pasen op het spoor te komen.

Paasochtend 27 maart 10.00 uur
We lezen het opstandingsevangelie en jubelen het uit: Leven sterker dan de dood.

Aan al deze vieringen zal het projectkoor haar medewerking verlenen.

Op eerste Paasdag sluiten we deze periode van het kerkelijk jaar af met een uitgebreide koffie na de dienst. Wees welkom.
Namens de werkgroep diaconie

De Passion

Het duurt nog 6 weken en dan is er alweer de Stille week. Op Witte Donderdag zendt de televisie weer De Passion uit. Toen dat in Groningen was, hebben we de Bron opengesteld om hier samen naar te kijken. De jeugd uit de stad heeft ook vorig jaar gezamenlijk gekeken en gaan dat dit jaar weer doen, deze keer in de Bron. Dit was aanleiding om de Bron ook dit jaar open te stellen voor gemeente en buurtbewoners om gezamenlijk de Passion te bekijken. Hierover de volgende keer meer.
Werkgroep Diaconaat.

Livestream Israëlcursus 16 februari

Dit voorjaar verzamelen zich in het Israëlcentrum honderden geïnteresseerden voor de Israëlcursus. Een serie van 12 lezingen over het thema 'Israël: heden, verleden en toekomst.'
Livestream
Vanwege de grote belangstelling voor deze lezingen zenden we ze ook live uit via onze website en YouTube-kanaal. U kunt deze livestream delen via uw website, Facebook of andere sociale media.
Programma:
Op dinsdag 16 februari zenden we twee lezingen live uit:
17:00 uur | rabbijn Raphael Evers: de Tabernakel in het Jodendom – toen en nu.
19:30 uur | dr. Henk Vreekamp: de Tabernakel en de volkeren.

livestream

Stadklooster viert eenjarig bestaan.

Woensdag 17 februari viert het Stadsklooster Groningen op bescheiden wijze zijn eenjarig bestaan. Op Aswoensdag 2015 werd voor het eerst in de Lutherzaal (Haddingestraat 23) het getijdengebed gehouden. Sindsdien komen er dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur mensen binnendruppelen, die de hectiek van alle dag even willen onderbreken voor een half uur bezinning, stilte en gebed. Zo is in het hartje van de stad een bijzondere plek van ontmoeting en spiritualiteit ontstaan, waar iedereen welkom is. De locatie is op zichzelf al de moeite van het bezoeken waard: een sober ingerichte zaal met glas-in-loodramen in de stijl van de Amsterdamse School, gelegen aan het hofje van het voor-malige juffrouw Margarethagasthuis en verbonden met de prachtige Lutherse Kerk.
Het Stadsklooster wordt gedragen door een oecumenisch samengestelde groep mensen die proberen aan te sluiten bij de christelijke monastieke traditie van leven en werken gedragen door gebed.
Op 17 februari zijn de deuren vanaf 16.30. uur voor iedereen geopend. Koffie en thee staan klaar. Van 17.30 tot 18.00 uur vindt het eigenlijke getijdengebed plaats. Na afloop staat voor alle bezoekers een hapje en een drankje klaar. Welkom!

De 40-dagentijd

Het komt best wel snel, 12 februari is het al Aswoensdag. Dat betekent dat de 40-dagentijd begint. Een tijd van inkeer en bezinning, juist in de kerk. Voor sommigen van ons is het een tijd waarin we zelf ook soberder gaan leven, voor anderen een tijd van bezinning. In de Bron een tijd waarin we omzien naar mensen die het slechter hebben dan wij. We organiseren sobere maaltijden, we besteden bijzondere aandacht aan de projecten van Kerk in Actie en we zamelen geld in voor een bijzonder project. Hieronder een beetje meer uitleg of deze verschillende projecten.

Sobere Maaltijden.
"Leven in de kracht van kwetsbaarheid”. is dit jaar het thema van de 40 dagentijd in de Bron. Deze 40 dagentijd voor Pasen is een tijd van bezinning over armoede en onrecht in de wereld. Maar we willen het niet bij bezinning alleen laten. En daarom organiseren we wekelijks een maaltijd met ruimte voor ontmoeting, waarvoor we ook u/ jou graag willen uitnodigen:
Iedere woensdag van 18.00 – 19.00 uur, vanaf 17 februari tot 16 maart.

Lees meer...

schoonheid met zielUITNODIGING van Schoonheid met een Ziel

Zing mee met Het Nieuwe Kerkelijk Lied vanaf januari 2016 iedere 4e zondag In de Martini kerk te Groningen. We gebruiken het Liedboek van de kerken en het liedboek Zangen van zoeken en zien. 
Missa Solemnis 

De start is op zondag 24 januari in de Martinikerk in Groningen. Om 17.00 uur zal een gedeelte te horen zijn van de Missa Solemnis van Huub Oosterhuis/Tom Löwenthal. Missa is de klassieke benaming voor de Rooms-Katholieke, Latijnse kerkdienst. Een kerkdienst waarin veel en meerstemmig wordt gezongen heet 'plechtig' (solemnis) Oosterhuis en Löwental grijpen op eigentijdse wijze terug op de liturgisch-muzikale zangtraditie van de oude kerk. Hun Missa Solemnis is bedoeld om gevierd te worden als kerkdienst en kan onderbroken worden door lezingen en andere teksten. De cantorij van Noordlaren/Glimmen werkt aan deze dienst mee o.l.v. Chris van Bruggen. De vleugel wordt bespeeld door Peter Rippen. Anneke van der Heide zingt de sologedeelten. De bezoekers hebben een actieve rol in het geheel door verschillende samenzangmomenten. Voorganger is ds. Anja Kosterman en voor de dienst is er gelegenheid om in te zingen met de cantorij.
Een ieder is van harte welkom
(zie voor meer informatie ook: www.schoonheidmeteenziel.nl)

Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke handicap.

Vijf keer per jaar is er in Groningen een kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze diensten zijn er voor iedereen. Het maakt niet uit of je wel of niet bij een kerk hoort. Iedereen is welkom
De diensten worden bij toerbeurt verzorgd door Ds. Jan Wilts en Ds. Evert Jan Veldman. In de dienst wordt gezongen en er wordt gepraat over de bijbel. Er wordt ook gebeden en je mag er altijd een kaarsje aansteken voor iemand waar je extra aan wilt denken.

De kerkdiensten worden gehouden in:
De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen (tegenover zwembad De Parrel)
Aanvangstijd: 15.00 uur
20 maart. Ds. E.J. Veldman.
15 mei. Ds. J. Wilts. Avondmaalsviering
18 september. Ds. J. Wilts
20 november. Ds. E.J. Veldman
Inlichtingen over de diensten: Dhr. Groenwold.050-5711743

GAANDEWEG GELOVEN

Wat is geloven? Is schepping hetzelfde als natuur? Bestaat God? Wie is Jezus? Wat is de betekenis van kruis en opstanding? Heb je de kerk nodig om christen te kunnen zijn? Wat doen we eigenlijk als we bidden? Wat verwachten we van de toekomst voor onszelf en voor de wereld? In een serie van 8 avonden proberen we te ontdekken wat de Bijbel en de traditie van het christelijk geloof hierover te zeggen hebben en hoe dat ons helpt op onze eigen weg van leven en geloven. De gespreksgroep is bedoeld voor mensen van ca. 24-34 jaar. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 17 januari even een berichtje! 

Waar: De Fontein, Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen 
Wanneer: 19/1, 2/2, 16/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4 
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Leiding, info en aanmelding: ds. Peter Buikema en ds. Marga Baas

NauwreenFietsproject Laat ze niet Lopen maar Fietsen! Wie heeft er nog een fiets?

Ons diaconale project met deze naam doen we samen met de wijkorganisatie Wij Beijum, Sociaal team. Het loopt al jaren, altijd met de afsluiting van een diploma-uitreiking aan de allochtone vrouwen die na de fietsles met de vrijwilligers van de Bron dat fietsdiploma met ere verdiend hebben. Deze maand waren er vier! vrouwen, Homaira Gadiri, Nawreen Khan, Shahla Malekzada en Sara Ismail die zeer verdiend het diploma hebben gehad te midden van familie en vriendinnen. Vrijwilliger Wil Miedema van het eerste uur, heeft aangegeven ermee te willen stoppen. Wil gaf niet alleen fietsles maar zorgde ook voor de nazorg om nog even samen met de vrouwen van tijd tot tijd te fietsen. En en passant verzorgde Wil als oud-onderwijzeres ook wel eens taalles.

Lees meer...

regenboogkaarsRegenboogkaars brandt in eredienst

In de eredienst op 13 januari 2019 van PKN De Bron brandde naast de paaskaars ook een regenboogkaars.
Hiermee onderstreept De Bron de verbondenheid met alle mensen die door de Nashville-Verklaring worden buitengesloten.
De Bron maakt duidelijk dat zij nadrukkelijk deze verklaring afwijst.
De Bron wil alle mensen, ongeacht hun geaardheid, welkom heten in het midden van de geloofsgemeenschap.
In de overtuiging dat de God, in wiens naam de gemeenschap bijeenkomt, elke verbintenis zegent die uit liefde tussen mensen wordt aangegaan.

 

 

douwe egbertsKoffiepunten sparen voor de Voedselbank

Al enige tijd worden koffiepunten van Douwe Egberts ingezameld voor de Voedselbank in Groningen. Een mooi initia-tief dat door de diaconie van de Bron van harte wordt ondersteund. Doet u mee?
De punten kunnen, evenals andere houdbare producten, in de mand van de Voedselbank gedaan worden. De mand staat elke zondag, als er een kerkdienst is, in de foyer van de Bron. De punten kunnen ook ingeleverd worden bij het adres van de Voedselbank op Ulgersmaweg 57 in Groningen.
Een klein gebaar is een groot goed

voedselbanklogo