facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Pastoraat

Pastoraat in de gemeente gebeurt daar waar wij als gemeenteleden naar elkaar omzien, elkaar ontmoeten. Pastoraat is ook en vooral spreken met elkaar over geloof en leven. Aan de ene kant gebeurt dit vaak spontaan door gemeenteleden zelf. Daarnaast is er de werkgroep pastoraat. Voor pastoraat is het belangrijk dat mensen beschikbaar zijn voor elkaar, zodat ze elkaar hun verhaal kunnen vertellen. Kent u iemand die graag een bezoekje zou krijgen of ziet of hoort u iets waarvan u vindt dat de werkgroep pastoraat dat moet weten mail of bel een van ons.

De werkgroep pastoraat

Een gesprek van mens tot mens, met aandacht en respect luisteren naar het verhaal van een ander. Een stukje met de ander meelopen op de levensweg. Soms een gebed – een gesprek – in vertrouwen. Misschien nog een ontmoeting afspreken. De werkgroep pastoraat bezoekt mensen die nieuw in onze wijk zijn komen wonen en mensen die een bezoekje willen ontvangen om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, in een andere levensfase terechtkomt, doordat je iemand verliest of wanneer er een baby wordt geboren. Ook bezoeken wij mensen als zij dat zelf vragen. . Zie voor nadere gegevens de wijkindeling.

Bezoek thuis of in het ziekenhuis

Gemeenteleden die bezoek wensen, kunnen dat altijd doorgeven aan de leden van de werkgroep pastoraat. Dat geldt ook wanneer uzelf of een familielid in het ziekenhuis is opgenomen. Het ziekenhuis geeft geen bericht van opname aan de kerk door. Als u (ernstig) ziek bent of één van uw naasten is ziek, dan kunt u altijd een beroep doen op de werkgroep.

Crisispastoraat

Voor crisispastoraat kunt u een beroep doen op alle leden van de werkgroep pastoraat, de voorzitter en beide secretarissen van de kerkenraad. Zo nodig benaderen zij de predikant of zorgen in overleg voor een vervangende predikant. Bij overlijden verzeker u van de beschikbaarheid van de predikant op de dag van de uitvaart, vóórdat u met de uitvaartleider bindende afspraken maakt over datum en tijdstip van de uitvaartplechtigheid.

Het zegenen van een levensverbintenis en doopbediening

Gemeenteleden die hun levensverbintenis (huwelijk) of hun kind(eren) willen laten zegenen ten overstaan van God en de mensen in de kerk, of die hun kind(eren) willen laten dopen, kunnen voor informatie terecht bij de predikant. Met haar kunnen tevens afspraken gemaakt worden over voorbereidende gesprekken en de viering zelf. Ook wanneer u overweegt om uw kind(eren) en/of uzelf te laten dopen, kun u contact opnemen met de predikant.

Copyright © 2015 Protestantse wijkgemeente de Bron, Groningen.