facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

 

 

ovdlogo

Mededelingen uit de kerkenraad van 22 juni 2021.

De wijkkerkenraad heeft op 22 juni vergaderd. Zo, voor de zomer, zou je denken een korte zakelijke vergadering, maar niets is minder waar. De vergadering bruiste van energie en dat werd vooral veroorzaakt door alle mooie plannen voor de zomer. Voor alle zomervieringen is een bezetting gevonden, zowel met voorgangers als met zangers. De werkgroep eredienst heeft een zomer vol ontmoetingsmomenten samengesteld, toegankelijk voor de gemeenteleden alsook voor de wijkbewoners. Er zijn meditatieve ontmoetingen, een concert, vogeltochten en wandelingen. Stuur voor meer informatie een email  en doe mee!
Vanuit de wijk is er een grote actie in voorbereiding om rond te gaan met een koffiekar, zie het bericht hierboven.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van 25 mei 2021.

De wijkkerkenraad heeft op 25 mei vergaderd. Het was een vergadering waar het beleidsplan het belangrijkste agendapunt was. Het moderamen heeft veel werk verricht en het was nu aan de kerkenraad om daar zijn visie op te geven. De kerkenraad is content met het beleidsplan zoals dat er nu ligt. Van belang is hoe het nu verder gaat. Het is daarna de bedoeling dat er ook een uitvoeringsplan wordt gemaakt met daarin de prioriteiten, de doelen en een tijdsplan. Dat leidde tot de vraag wat een goed moment is om dit beleidsplan aan de wijkgemeente te presenteren. Er kan gekozen worden voor een presentatie aan het begin van de zomer of juist een presentatie na de zomer. Bij een presentatie na de zomer is het voordeel dat er ook zicht is op een uitvoeringsplan en het geheel een duidelijk beeld kan geven wat de gemeente de komende jaren als haar doelstellingen ziet. Het moderamen zal deze overwegingen meenemen en komt met een voorstel voor een presentatie aan de gemeente.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van 27 april

Op 27 april heeft de wijkgemeente De Bron haar maandelijkse vergadering gehad. De kerkenraad heeft t.a.v. de coronamaatregelen besloten dat er pas mensen uitgenodigd worden om de kerkdienst bij te wonen als dit weer veilig kan.
Ruud van Erp heeft aangegeven bereid te zijn het voorzitterschap van de kerkenraad over te nemen in juni als Nynke van Ravels deze functie neerlegt. De kerkenraad is blij met zijn besluit en gaat akkoord met zijn voorzitterschap.
Een werkgroep heeft de opdracht gekregen van de algemene kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Groningen (PGG) om de huidige structuur te veranderen in een effectieve en efficiënte organisatie. De werkgroep heeft ervoor gekozen om een experiment uit te voeren in De Fontein met als casus de transitie van wijkkerk naar buurtkerk. De genoemde werkgroep werkt in het experiment samen met afgevaardigden van het College van Kerkrentmeesters, College van Diakenen, Algemene Kerkenraad, Team van predikanten en uiteraard De Fontein zelf.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van 23 maart 2021

Op 23 maart heeft de wijkgemeente de Bron haar maandelijkse vergadering gehad. De kerkenraad heeft een uitleg gekregen over het experiment de Fontein. Het experiment komt voort uit het beleidsplan van de PGG. De kerkenraad van de Bron vindt het een goed idee om dit op de geschetste wijze uit te proberen. De kerkenraad spreekt wel haar zorg uit dat de gemeenteleden van de Fontein goed meegenomen worden in het bestuurlijke proces.
De voorzitter, Nynke van Ravels, heeft aangegeven dat zij per 1 juli haar taak neerlegt. De wijkkerkenraad heeft zich gebogen over de opvolging. Daarbij is ook gesproken over de mogelijke invullingsrichtingen. Het moderamen zal dit verder oppakken.

Lees meer...