facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

 

Verslag wijkkerkenraad 25 februari 2020

De wijkkerkenraad heeft dinsdag 25 februari vergaderd, een mooi moment direct na de viering van het 40-jarig jubile-um. De kerkenraad was enthousiast over de invulling van het feest. Op vrijdagavond een feestavond met veel tijd om elkaar te ontmoeten, te horen hoe het met iedereen ging. En natuurlijk de enthousiaste leiding van de avond die han-den was van Ruud van Erp. En ook de feestelijke viering op zondag was, zoals het de Bron betaamt, een bijzondere. In plaats van een overweging las Alberte als een ‘apostel’ een brief voor aan de gemeente. Een mooie vorm voor deze gelegenheid.
De werkgroep pastoraat kreeg deze vergadering de tijd om te vertellen hoe het erbij staat met de werkgroep. De werkgroep doet nog steeds met plezier haar werk, er zijn wat wisselingen in de samenstelling maar het is goed te doen op deze manier. Een zorgpunt is of de werkgroep wel altijd weet wat er speelt onder gemeenteleden. Weten mensen dat ze het kunnen melden als ze ondersteuning nodig hebben? De kerkenraad ziet die zorg ook maar weet aan de andere kant ook dat er veel zelfredzaamheid is binnen de gemeente. Veel pastoraat wordt onderling geregeld.

Lees meer...

Verslag wijkkerkenraad 11 juni 2019.

Door de vakantie van een aantal leden waren we maar met een kleine groep. Ook het feit dat we het einde van het seizoen naderen, was te merken in de agenda.
De vergadering heeft uitgebreid gesproken over de community BijHem die toenadering zoekt met de Bron. Op zich een goede zaak omdat zij een andere doelgroep hebben dan de Bron. De wijkkerkenraad wil zeker in ge-sprek met deze groep. Het is voor de kerkenraad nu nog niet het moment om te bepalen of een samenwer-kingsverband aangegaan kan worden. In een later stadium komen we hier zeker op terug.
Vanuit het College van Kerkrentmeesters ontving de kerkenraad een overzicht van de financiële situatie in de verschillende wijkgemeentes. De Bron brengt niet genoeg middelen in om zichzelf te bedruipen. Hier willen we zeker over nadenken. Een eerste stap is gezet door de kerkbalans weer persoonlijk rond te brengen en op te halen. Dit heeft zeker zijn vruchten af geworpen. Ook de sluiting van twee grote wijkcentra verhoogt de kansen op verhuur van de Bron. Er wordt nagedacht hoe deze cijfers te delen met de wijkgemeente.

Lees meer...

boerderij KerkenheemKerkenraadsuitje

Zoals de meeste wijkkerkenraden heeft ook de Bron de goede gewoonte jaarlijks een activiteit voor de kerkenraadsleden te organiseren waarbij tijd is voor ‘het andere gesprek’. Dit jaar hebben we dat in het vroege voorjaar gedaan. We zijn daarvoor naar het Kerkenheem in Noorddijk gegaan. Een vergaderlocatie van onze buurtgemeente Noorddijk. Een prachtige plek aan de rand van de stad. Na de koffie/thee begonnen we met het programma. Het thema van de dag was: “Geloven als een kind” Hiervoor waren een viertal workshops ingericht. In deze workshops werd met een spelletje een thema over geloven ingeleid. Ezeltje Prik: wat is de kern van mijn geloof, hoe raak ik die kern bij mijzelf; Toren van Babel: wanneer kan ik bouwen, hoe kan ik afbouwen, wanneer stort alles in elkaar; Jeu de boules: hoe houd ik het rollend, privé en binnen de Bron en tenslotte: kernkwaliteiten, herken ik mij in de getrokken kaart en hoe kijken anderen daarnaar.
Het leverde in de drie groepen die we hadden gevormd mooie gesprekken op. Doordat geen wisseling in de samenstelling van de groepen plaatsvond, was er de mogelijkheid te komen tot een verdieping in de verschillende gespreksthema’s. Door het mooie weer, hebben de aanwezigen gebruik gemaakt van de binnenruimte maar was er ook de mogelijkheid een rondje te wandelen tijdens het gesprek.
We hebben de middag afgesloten met een drankje en een heerlijke Chinese maaltijd. Al met al kijken we terug op een geslaagde middag.
Namens de kerkenraad, Johanna Nab

Verslag wijkkerkenraad van 14 mei 2019

Zoals gebruikelijk stonden er veel zaken op de agenda. De hoofdzaken deze vergadering waren de evaluatie van de Paascyclus en de activiteiten van de werkgroep diaconaat.

Om met het eerste te beginnen, de kerkenraad kijkt terug op een waardevolle Paascyclus en veertigdagentijd. Op de maandagavonden was er een stiltebijeenkomst. Op de woensdagavonden de sobere maaltijd, die goed werd bezocht. Alberte wil gaan nadenken over een aswoensdag-viering. Daar hoort de kerkenraad volgend jaar meer over.

In de Goede week was er in de Bron de mogelijkheid een labyrint te lopen. Hier is goed gebruik van gemaakt, zeker gezien het feit dat het nieuw en dus nog onbekend was. De kerkenraad overweegt dan ook dit volgend jaar weer te doen, maar dan wel met inzet van meer mensen zodat niet alles op Alberte neer komt.
Ook het projectkoor was een groot succes, wat mede te danken was aan het enthousiasme van Peter Rippen en Vincent van Ravels die het koor hebben geleid. En natuurlijk niet te vergeten het enthousiasme van de koorleden zelf. Vanuit de gemeente is met veel waardering gereageerd op de vieringen en de medewerking van het koor. Een minpuntje is wellicht het late tijdstip van de Paaswake, maar daar zijn organisatorische redenen voor. Al met al een verrijkende periode.

De werkgroep diaconaat heeft een overzicht gegeven van alle activiteiten die zij verrichten. Het is fijn dat er nog steeds voldoende menskracht is om dit allemaal te kunnen doen. Toch kijkt de werkgroep ook naar de toekomst. Samenwerking met de Nieuwe Kerk en de Fontein is belangrijk

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het bezoek van de classispredikant, het vergaderrooster van het volgende seizoen en de aanwezigheid tijdens de vakantieperiode.
Nynke van Ravels