facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 maart 2018.

Het is sinds een aantal maanden een mooie gewoonte om de vergadering te beginnen met een kort avondgebed in de kerkzaal, waarbij we o.a. stil waren bij inspirerende woorden over “Geloven als werkwoord”.
We hebben stilgestaan bij ds. Jan Ridderbos, die de afgelopen week is overleden. Hij ging altijd met veel plezier voor in de Bron. Namens de wijkkerkenraad hebben we een condoleancekaart gestuurd naar de familie.
Er is besloten om op de vierde zondag van de maand weer een kindernevendienst te gaan houden. Hiermee wordt een start gegeven op eerste Paasdag. We zijn blij dat een aantal mensen hier weer hun schouders onder wil zetten.
Omdat onze tweede scriba het te druk heeft met andere werkzaamheden, zullen we een oproep gaan doen voor een vaste notulist, die één keer per maand de vergaderingen wil notuleren.

Uiteraard hebben we de Paascyclus besproken, waarvoor de voorbereidingen in volle gang zijn.
Om richting te geven aan waar we de komende jaren als Brongemeenschap willen staan, is er een mooie opzet gemaakt voor een meerjarenplan. Belangrijkste thema’s hierin zijn “inspiratie en missionair zijn”. Behalve “naar binnen toe”, willen we ons ook meer richten op activiteiten waarmee mensen van “buiten de kerk” worden betrokken. Hierbij is natuurlijk een goede PR heel belangrijk. Daarom wordt er een activiteitenkalender samengesteld, waarop ook de activiteiten van de Fontein en de Nieuwe Kerk worden geplaatst. Een werkgroep Publiciteit-in-wording zal dit verder uitwerken, waarbij het uiteraard niet zonder ieders inbreng kan.
De wijkkerkenraad is erg blij met de nieuwe vleugel die onlangs is gekocht. Om dit met elkaar te vieren stemden we dan ook van harte in met een voorstel van de pianisten om een muziekavond te organiseren. Omdat Beijum dit jaar 40 jaar bestaat en dat eind mei uitgebreid gevierd zal worden, zou deze muziekavond een mooie gelegenheid zijn om de Bron daar bij te betrekken. Op onze volgende vergadering zullen we kijken hoe we aan die feestelijkheden nog meer kunnen bijdragen.
Aan het eind van de avond namen we, met hartelijke woorden van de voorzitter, afscheid van Paul van Zwieten, die bijna acht jaar lid was van de wijkkerkenraad. Paul blijft wél ouderling met een bijzondere opdracht voor de uitvaarten en ook werkzaam binnen de werkgroep Pastoraat. Bij een afscheid in de wijkkerkenraad hoort altijd het heffen van een glas, en daarmee sloten we deze vergadering af. Volgende wijkkerkenraad is op 10 april a.s.
Antje Graaff, scriba.