facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad op 11 september 2018

Op 11 september heeft de wijkkerkenraad zijn eerste vergadering na de zomer weer gehouden. Er was een lange agenda maar omdat we aan het begin van het seizoen staan, stonden er veel “afspraakpunten” op de agenda. Veel aandacht was er voor vele activiteiten die van start gaan de komende paar maanden. Allereerst zijn de laatste zaken met betrekking tot de startweek besproken. Daar lijkt alles klaar voor de start en verloopt de opgave voor deelname voorspoedig.
In september is ook de braderie van Plein Oost in Beijum. Deze valt samen met de nationale burendag, reden dat ge-start wordt met een ontbijt voor iedereen. Daarna volgt een braderie met vele activiteiten waar alle organisaties in Beijum zich kunnen presenteren. Ook de Bron is hierbij aanwezig.
De commissie Spulletjesmarkt is gestart met de activiteiten voor de organisatie van de spulletjesmarkt op 10 november.

Evenals vorig jaar wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de gedachtenisdienst gevierd. Begin dit jaar is aan de kerkenraad in overweging gegeven, niet alleen de namen van de eigen gemeenteleden te noemen, maar ook naas-ten van de gemeenteleden die overleden zijn te noemen. Na een zorgvuldige afweging binnen pastoraat is besloten dat hier geen invulling aan gegeven zal worden. Wel zal bekeken worden of tijdens de openstelling van de Bron op Al-lerzielen iets met het noemen van namen gedaan kan worden.”
Ook is een voorzichtige blik vooruit geworpen op de Kerstdagen, en dan met name de vieringen. Het is de bedoeling dat op Kerstavond het projectkoor zal zingen. Er wordt druk gezocht naar een dirigent omdat Alian Bergsma die dit de laatste jaren met veel plezier deed, heeft aangegeven dit jaar verhinderd te zijn. Vorig jaar is op Eerste Kerstdag een spiegelverhaal uitgebeeld, iedereen was hier enthousiast over. De kerkenraad is blij dat Maria Ufkes aangeeft de or-ganisatie hiervoor wederom op zich te willen nemen. Het bezoekersaantal van de Kerst-Inn loopt terug. Ook de eigen menskracht is niet toereikend voor een hele dag. We besluiten om behalve de dienst iets extra’s te doen met bijvoor-beeld een uitgebreide koffie na de dienst. Dit zal dan tot uiterlijk 13.00 uur duren.
De kerkenraad kijkt tevreden terug op de zomervieringen. Het thema deugden was zeer aansprekend, de inhoud ver-schillend, maar elk in zijn eigen vorm bijzonder.
Alberte heeft verteld over het project ‘Night of Lights’ dat op 10 november in aansluiting op Sint Martinus Pronkjewail in de Martinikerk zijn start zal beleven. Hierover leest u elders in dit blad, of in een volgend nummer van dit blad.
Tot slot heeft de kerkenraad de begroting goedgekeurd.
Johanna Nab-notulist.