facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad van 13 november 2018.

Eén keer per jaar worden de verschillende werkgroepen uitgenodigd om met de kerkenraad te delen waar ze mee be-zig zijn. In deze vergadering was de werkgroep eredienst op bezoek. Zij hebben hun taakomschrijving bijgewerkt zodat vervallen taken er niet meer in staan. De werkgroep is nog bezig alle taken te benoemen met daarbij een verantwoor-delijk persoon. De kerkenraad vraagt zich af of de werkgroep voldoende bemenst is en stelt voor om mensen eventu-eel gericht te benaderen om openstaande taken op zich te nemen. Ook wordt afgesproken dat de definitieve lijst met de praktische uitwerking van alle taken naar de kerkenraad gestuurd zal worden. De kerkenraad kan dan meekijken of alle taken benoemd zijn en of taken niet dubbel belegd zijn.

We kijken terug op een zeer geslaagde spulletjesmarkt. Er waren vanaf de start veel mensen en de drukte bleef tot na de middag. Ook de opbrengst stemt tot tevredenheid: ruim 2800 euro. De organisatie is nu al een aantal jaren in han-den van dezelfde mensen, dit betekent dat het een paar weken erg druk is, maar wel duidelijk is wat er door wie ge-daan moet worden. Christien heeft aangegeven dat ze gaat stoppen met de organisatie; dit is wel een gemis want Christien speelde een belangrijke rol in het contact met de wijk. De werkgroep hoopt een goede vervanger gevonden te hebben. Een andere activiteit in het kader van “Gezicht in de wijk” is de openstelling van de Bron op Allerzielen. Ook al was het aantal bezoekers niet groot, de sfeer was erg goed en de aanwezigen waren blij met de mogelijkheid tot herdenken en een pastoraal gesprek. We gaan er vanuit dat de bekendheid hiermee zich zal verspreiden in de wijk en zullen dit volgend jaar zeker weer organiseren. Het beleidsplan van de PGG loopt tot 2020. Tijd voor een nieuw be-leidsplan. De AK heeft hiervoor de plannen opgesteld en e.e.a. houdt in dat de werkgroep die ingesteld wordt om het plan te schrijven eerst bij de wijken langs gaat om op te halen waar die zich mee bezig houden. Reden voor een aantal mensen uit de Bron om te kijken wat er in de Bron al is. Met deze informatie is een eerste aanzet gemaakt voor ons beleidsplan en de kerkenraad kon zich goed vinden in de lijn die hierin verwoord is. Tot slot is gekeken naar de voor-bereiding voor de komende Advent- en Kerstperiode. Alles ligt goed op schema, het projectkoor kan starten, de ad-ventskaarsen worden ontstoken en de kerstboom opgetuigd. Ook de invulling van de dienst op Eerste Kerstdag is goed op weg.
Antje Graaff, scriba.