facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad van 9 april 2019.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad zijn geen grote inhoudelijke zaken besproken. Wel was er aan-dacht voor een aantal zaken die nu eenmaal ook bij besturen horen. Het belangrijkste punt was de afrekening en balans van vorig jaar. Het is goed te zien dat we in staat zijn om onze uitgaven binnen de bescheiden begro-ting te houden. Opvallende zaken in het afgelopen jaar zijn de aanschaf van de piano, waardoor een verschui-ving in de balans plaatsvindt en de opbouw van nieuwe reserves voor een sedumdak waarvan binnenkort on-derzocht gaat worden of de draagkracht van het dak voldoende is. De penningmeester wordt alvast bedankt voor zijn werk tot nu toe, decharge wordt verleend als ook de kascontrole haar werk heeft gedaan. Mochten leden van de Bron de jaarstukken willen inzien, dan kunnen ze daarover contact opnemen met de penning-meester.

Enige tijd geleden is begonnen met het maken van een overzicht wat er zoal moet gebeuren rond de eredienst op zondag. Dat heeft geresulteerd in een handige lijst voor ouderling en diaken. Ook zijn alle gegevens van de ambtsdragers v.w.b. de ambtstermijn gecontroleerd. Verder is de zgn. plaatselijke regeling geactualiseerd en deze is vastgesteld door de wijkkerkenraad.
Op 30 maart was het kerkenraadsuitje, daar is ook op terug gekeken en een verslag daarvan vindt u elders op deze pagina.