facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van oktober 2014

Op dinsdag 7 oktober heeft de wijkkerkenraad weer vergaderd. Er waren twee belangrijke punten. Het ene ging over de kerkenraad zelf, naar aanleiding van de vraag: willen we de huidige manier van vergaderen voortzetten? Het moderamen bereidt de agenda voor en vervolgens bespreken we in de kerkenraad alle punten die daarop staan. Dat houdt veelal in dat er heel veel wordt gesproken over regelen en organiseren, en minder over vragen als: wat zien we als onze taak of doel als kerkgemeenschap en in welke richting willen we voortgaan, vooral nu (in het hele land) zich problemen voordoen als vergrijzing en een dalend aantal actief betrokken leden.
Besloten is om te zien of het mogelijk is de vergadering van de wijkkerkenraad een meer beschouwend karakter te geven en ‘regel en doe-dingetjes’ vooral af te handelen in de vergadering van het moderamen. Het andere belangrijke punt was dat van samenwerking met andere wijkgemeenten. In de afgelopen weken is er gesproken met de diverse wijkgemeenten die grenzen aan Beijum/De Hunze/Van Starkenborgh, met als uitkomst dat we meer willen samenwerken op gebieden als bijvoorbeeld het aanbod van activiteiten voor jongeren en de jeugd, en dat we ook een aantal diensten per jaar gezamenlijk kunnen vieren. 
Na afloop van de vergadering is er afscheid genomen van Pietie Klamer als diaken, in het bijzonder voor de jeugd. Erik Postma heeft zich bereid verklaard haar taak over te nemen. Helaas zijn er voor andere vertrekkende ambtsdragers nog geen opvolgers gevonden.
In de dienst van 26 oktober hopen we te mogen bevestigen Erik Postma en Ruud van Erp als respectievelijk diaken en ouderling. Ook nemen we in deze dienst afscheid als ambtsdrager van Harrie Medema, Jelle Kooistra en Pietie Klamer.