facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 juni 2016.

Omdat een aantal leden van de wijkkerkenraad al op vakantie was en ook de voorzitter afwezig was, vergaderden we in klein gezelschap en zat Ruud van Erp de vergadering voor.
Eens per jaar wordt iedere werkgroep uitgenodigd om hun werkzaamheden toe te lichten en deze keer was de werkgroep Diaconaat aanwezig. Aan de hand van de Taakomschrijving werden de activiteiten van de werkgroep doorgenomen. Wat opvalt, is de goede samenwerking met het WIJ-Team in Beijum, zowel wat betreft de koffieochtenden als ook eventuele andere hulpvragen. Verder zal Christien binnenkort als afvaardiging plaatsnemen in het Kerkelijk WMO Beraad, waarin de kerken in Groningen zich hebben verenigd. Het Kerkelijk WMO-Beraad (KWMOB) wil zich inzetten voor meer betrokkenheid en activiteiten die vanuit de kerken in het kader van de WMO worden gedaan. Ook de ZWO commissie probeert meer samenwerking te zoeken met de Fontein en de Nieuwe Kerk. De werkgroep is nog naarstig op zoek naar twee nieuwe diakenen, zodat ze in het najaar weer op sterkte zijn.

Als wijkkerkenraad brainstormen we over de vraag vanuit het Stedelijk College van Diakenen die op zoek zijn naar duurzame, stedelijke projecten die ze financieel kunnen ondersteunen.
Er is onlangs besloten dat de Orde van Diensten niet meer zullen worden gedrukt door de Fontein, maar door Harm v.d. Berg. Dit is per 1 juli ingegaan.
Wat betreft de samenwerking met de Fontein en de Nieuwe Kerk is tijdens de laatste gezamenlijke moderamina vergadering besloten een profiel op te stellen voor een Procesbegeleider. Ruud van Erp zal hierin vanuit de Bron meedenken. Ook zal er in KiS binnenkort een gezamenlijk pagina “Stad Noord” komen, met informatie en gezamenlijk nieuws van de drie wijkgemeenten, naast de ruimte voor de eigen wijkberichten. M.b.t. de gezamenlijke vieringen zal door een aantal mensen worden gekeken naar de mogelijkheden parkrerplaatsen rondom de Nieuwe Kerk te vinden. Ook het maken van het rooster voor ambtsdragers en andere vrijwilligers vraagt nog enig overleg en afstemming tussen de wijkgemeenten. Ook daar wordt aandacht aan besteed.
Omdat we in oktober afscheid zullen nemen van onze koster Teun Dragt, is een werkgroepje bezig om alle werkzaamheden op een rijtje te zetten en te kijken hoe e.e.a. opgevangen kan worden door gemeenteleden. Hier hoort u ongetwijfeld binnenkort meer over.
N.a.v. het verslag van de kascommissie, die bestond uit Harold Admiraal en Theresia Hulzebos, wordt aan de penningmeester Jelle Kooistra decharge verleend voor zijn werkzaamheden in 2015.
Met het lezen van een Avondgebed sluit Alberte deze laatste vergadering voor de zomervakantie. De volgende vergadering zal zijn op 13 september a.s. De wijkkerkenraad wenst u allen een fijne zomerperiode toe!