facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 13 maart 2018.

Het is sinds een aantal maanden een mooie gewoonte om de vergadering te beginnen met een kort avondgebed in de kerkzaal, waarbij we o.a. stil waren bij inspirerende woorden over “Geloven als werkwoord”.
We hebben stilgestaan bij ds. Jan Ridderbos, die de afgelopen week is overleden. Hij ging altijd met veel plezier voor in de Bron. Namens de wijkkerkenraad hebben we een condoleancekaart gestuurd naar de familie.
Er is besloten om op de vierde zondag van de maand weer een kindernevendienst te gaan houden. Hiermee wordt een start gegeven op eerste Paasdag. We zijn blij dat een aantal mensen hier weer hun schouders onder wil zetten.
Omdat onze tweede scriba het te druk heeft met andere werkzaamheden, zullen we een oproep gaan doen voor een vaste notulist, die één keer per maand de vergaderingen wil notuleren.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 februari 2018

Op de agenda van de tweede Bron-kerkenraadsvergadering van 2018 was onder andere plek ingeruimd voor de werkgroep Oecumenische Vieringen. Niet omdat er iets speciaals aan de hand is, maar omdat we als kerkenraad contact willen houden met alle groepen die onder de ‘Bron-vlag’ actief zijn. De werkgroep Oecumenische Vieringen is een samenwerkingsverband van gemeenteleden van De Bron en leden van voorheen de Walfriedparochie, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Hildegardparochie. Leden van de werkgroep bereiden meestal paarsgewijs een dienst voor, die gevierd wordt op de eerste zondag van elke maand. De groep telt momenteel 6 vaste medewerkers, en wordt incidenteel aangevuld met mensen die het voorbereiden van zo’n viering ook wel eens van dichtbij mee willen maken. Soms vindt iemand dat zo leuk dat diegene vaker mee wil werken; tot nu toe is het medewerkersaantal daarmee op peil gebleven. Vanuit de kerkenraad zijn we blij met deze inbreng in ons kerkzijn, en hebben de medewerkers daar dan ook hartelijk voor bedankt.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 14 november

Maandelijks proberen we wat langer en dieper in te gaan op het taakgebied van een specifieke werkgroep; voor november stond de jeugd op het programma. Best een moeilijk onderwerp, want we zien in De Bron steeds minder kinderen en jongeren. Toch willen we onze deuren open houden voor (gezinnen met) kinderen, al was het maar voor het kind in onszelf. Aan de hand van een artikel uit ‘Woord en Dienst’ hebben we geconstateerd dat we niet de enige wijkgemeente zijn waar dit speelt. In het samenwerkingsverband dat we met de Nieuwe Kerk en De Fontein hebben, is gelukkig wel ruimte en plek voor de jeugd. Hoe wij er in dit deel van de stad mee verder kunnen, zal per persoon of gezin verschillen, maar zal zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen zelf worden besproken.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 10 oktober 2017

Een kerkenraadsvergadering is niet alleen een bijeenkomst waarin ambtsdragers en kerkelijke vrijwilligers besluiten nemen over de gang van zaken in en rond de wijkkerk; het is ook de plek waar we ons willen realiseren ‘waarvoor we het ook weer allemaal doen’. We begonnen onze vergaderingen altijd al met een ‘meditatief moment’, maar we zijn nu begonnen het ‘zakelijke’ gedeelte vooraf te laten gaan door een kort ritueel in het Stiltecentrum. Met een lied, een tekst, een gebed keren we ons, staand in een kring, even naar binnen en naar ‘boven’ voordat we aan tafel de agenda afwerken.
De agenda zelf bevat een aantal maandelijks weerkerende onderdelen: notulen van de vorige vergadering, en verslagjes van verschillende werkgroepen en colleges binnen en buiten de wijk. Deze keer staan we even wat langer stil bij de gang van zaken rond de bloemen uit de dienst. Die gaan altijd met een groet van de gemeente naar een gemeentelid of wijkbewoner. Dat is een goede gewoonte, die we volgend jaar ook in de zomervakantie handhaven. Uiteraard maken vele handen ook hier licht werk: gemeenteleden die ook wel volgens rooster mee willen doen aan het kopen en wegbrengen van de bloemen uit de dienst zijn altijd welkom.

Lees meer...