facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 10 oktober 2017

Een kerkenraadsvergadering is niet alleen een bijeenkomst waarin ambtsdragers en kerkelijke vrijwilligers besluiten nemen over de gang van zaken in en rond de wijkkerk; het is ook de plek waar we ons willen realiseren ‘waarvoor we het ook weer allemaal doen’. We begonnen onze vergaderingen altijd al met een ‘meditatief moment’, maar we zijn nu begonnen het ‘zakelijke’ gedeelte vooraf te laten gaan door een kort ritueel in het Stiltecentrum. Met een lied, een tekst, een gebed keren we ons, staand in een kring, even naar binnen en naar ‘boven’ voordat we aan tafel de agenda afwerken.
De agenda zelf bevat een aantal maandelijks weerkerende onderdelen: notulen van de vorige vergadering, en verslagjes van verschillende werkgroepen en colleges binnen en buiten de wijk. Deze keer staan we even wat langer stil bij de gang van zaken rond de bloemen uit de dienst. Die gaan altijd met een groet van de gemeente naar een gemeentelid of wijkbewoner. Dat is een goede gewoonte, die we volgend jaar ook in de zomervakantie handhaven. Uiteraard maken vele handen ook hier licht werk: gemeenteleden die ook wel volgens rooster mee willen doen aan het kopen en wegbrengen van de bloemen uit de dienst zijn altijd welkom.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 12 september 2017

In deze eerste vergadering na de vakantie heet onze voorzitter Nynke van Ravels in het bijzonder Alberte van Ess welkom, die voor het eerst sinds haar ziekte weer de vergadering bijwoont. We zijn erg blij dat ze weer één keer per maand kan voorgaan in een dienst en ze langzaam haar werkzaamheden kan uitbreiden, hoewel ze het nog rustig aan moet doen. We zijn ook Harm van der Berg dankbaar dat het hem is gelukt voor alle openstaande dien-sten toch een voorganger te vinden. 
Erik Postma vertelt over de opknapbeurt die plaatsvindt in de voormalige kosterswoning in de Nieuwe Kerk. Hier wordt de kindernevendienst gehouden en ook de gezamenlijke jeugdclubs gaan daar bij elkaar komen. Er zijn twee clubs: 12-14 jarigen en 15 jaar en ouder. Ook is hij druk bezig met de voorbereidingen van de Startweek, waarbij het opvalt dat er erg weinig aanmeldingen zijn vanuit de Bron. Dit nemen we mee bij de evaluatie.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 juni 2017

Dit was al de laatste vergadering van de wijkkerkenraad dit seizoen; hoewel de scholen pas in juli vakantie krijgen, zien we in De Bron al veel leden voor één of meer weken naar elders vertrekken. Het moderamen komt begin juli nog wel bij elkaar, zodat urgente zaken niet tot na de zomer zullen blijven liggen.
In deze vergadering was bijzondere aandacht voor de werkgroep diaconaat, zoals we jaarlijks elke werkgroep speciaal op de agenda zetten. De werkgroep is momenteel goed bemenst, en kan de werkzaamheden goed aan. De contacten met de andere noordelijke diaconieën verlopen steeds beter, zowel informeel als op inhoudelijk gebied.
Verder hebben we uitgebreid stilgestaan bij onze ervaringen met de gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk, aan de hand van de vragen ‘Wat gaat er goed?’, en ‘Wat kan er beter?’.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 16 mei

In deze (uitgestelde) vergadering was de werkgroep Eredienst te gast, zodat we wat uitgebreider konden stilstaan bij hun werkzaamheden stil konden staan. Dit proberen we met elke werkgroep regelmatig te doen, onder andere ter bevordering van de onderlinge contacten en betrokkenheid. De werkgroep eredienst bestaat behalve uit de predikant uit vier personen, die zich vooral bezig houden met praktische zaken rond de erediensten, zoals het Jaar-vierrooster, de verzorging van orden van dienst en contacten met gastmedewerkers. Uiteraard doet de werkgroep dit alles onder auspiciën van de wijkkerkenraad. Binnen de werkgroep wordt de afwezigheid van Alberte van Ess momenteel nadrukkelijk gevoeld, maar het lukt over het algemeen goed om de diensten in te vullen. Dat alleen al is al de complimenten van de kerkenraad waard.

Lees meer...