facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Uit de wijkkerkenraad van 12 september 2017

In deze eerste vergadering na de vakantie heet onze voorzitter Nynke van Ravels in het bijzonder Alberte van Ess welkom, die voor het eerst sinds haar ziekte weer de vergadering bijwoont. We zijn erg blij dat ze weer één keer per maand kan voorgaan in een dienst en ze langzaam haar werkzaamheden kan uitbreiden, hoewel ze het nog rustig aan moet doen. We zijn ook Harm van der Berg dankbaar dat het hem is gelukt voor alle openstaande dien-sten toch een voorganger te vinden. 
Erik Postma vertelt over de opknapbeurt die plaatsvindt in de voormalige kosterswoning in de Nieuwe Kerk. Hier wordt de kindernevendienst gehouden en ook de gezamenlijke jeugdclubs gaan daar bij elkaar komen. Er zijn twee clubs: 12-14 jarigen en 15 jaar en ouder. Ook is hij druk bezig met de voorbereidingen van de Startweek, waarbij het opvalt dat er erg weinig aanmeldingen zijn vanuit de Bron. Dit nemen we mee bij de evaluatie.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 13 juni 2017

Dit was al de laatste vergadering van de wijkkerkenraad dit seizoen; hoewel de scholen pas in juli vakantie krijgen, zien we in De Bron al veel leden voor één of meer weken naar elders vertrekken. Het moderamen komt begin juli nog wel bij elkaar, zodat urgente zaken niet tot na de zomer zullen blijven liggen.
In deze vergadering was bijzondere aandacht voor de werkgroep diaconaat, zoals we jaarlijks elke werkgroep speciaal op de agenda zetten. De werkgroep is momenteel goed bemenst, en kan de werkzaamheden goed aan. De contacten met de andere noordelijke diaconieën verlopen steeds beter, zowel informeel als op inhoudelijk gebied.
Verder hebben we uitgebreid stilgestaan bij onze ervaringen met de gezamenlijke diensten in de Nieuwe Kerk, aan de hand van de vragen ‘Wat gaat er goed?’, en ‘Wat kan er beter?’.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 16 mei

In deze (uitgestelde) vergadering was de werkgroep Eredienst te gast, zodat we wat uitgebreider konden stilstaan bij hun werkzaamheden stil konden staan. Dit proberen we met elke werkgroep regelmatig te doen, onder andere ter bevordering van de onderlinge contacten en betrokkenheid. De werkgroep eredienst bestaat behalve uit de predikant uit vier personen, die zich vooral bezig houden met praktische zaken rond de erediensten, zoals het Jaar-vierrooster, de verzorging van orden van dienst en contacten met gastmedewerkers. Uiteraard doet de werkgroep dit alles onder auspiciën van de wijkkerkenraad. Binnen de werkgroep wordt de afwezigheid van Alberte van Ess momenteel nadrukkelijk gevoeld, maar het lukt over het algemeen goed om de diensten in te vullen. Dat alleen al is al de complimenten van de kerkenraad waard.

Lees meer...

Uit de wijkkerkenraad van 18 april

Normaal vergadert de wijkkerkenraad altijd op de tweede dinsdag van de maand; in april (en in mei trouwens ook) wijken we af van die regel. De april-vergadering wijkt sowieso af, want onze voorzitter is op vakantie; Ruud van Erp neemt de honneurs waar. Ook afwezig is onze dominee, Alberte van Ess. We wensen haar alle goeds toe. Intussen krijgt onze wijkgemeente tijdelijk steun van een consulent: ds. Evert-Jan Veldman, en is ook ds. Jan Wilts eventueel beschikbaar voor crisispastoraat.
Gelukkig kunnen we ook een heleboel zelf: de werkgroep Eredienst is druk doende de zondagse vieringen waarvoor Alberte stond ingeroosterd, anders in te vullen. En dat lukt vrij aardig. We zijn in de Bron al gewend aan zomervieringen onder leiding van gemeenteleden, en dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, in samenspraak met de twee andere noordelijke wijkgemeenten. 

Lees meer...