facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Kort verslag wijkkerkenraad op 12 januari 2016.

In deze eerste vergadering van het nieuwe jaar hadden we weer veel te bespreken.
Eens per jaar komt iedere werkgroep vertellen over hun ervaringen in de afgelopen periode. Dit wordt gedaan n.a.v. de taakomschrijvingen die onlangs weer geactualiseerd zijn. In deze vergadering was een afvaardiging van de werkgroep Pastoraat aanwezig. De werkgroep is goed op sterkte en ze proberen zoveel mogelijk pastoraal aanwezig te zijn in de gemeente. Waarbij ze afhankelijk zijn van signalen vanuit de gemeente. De werkgroepleden benadrukten dat ze zeer laagdrempelig benaderbaar zijn om pastorale hulp te geven. De werkgroep zoekt naar een vorm waarbij ook langdurig zieken/ hulpbehoevenden in beeld blijven bij de gemeente. Er is in crisisgevallen een goede samenwerking met het WIJ team in Beijum. Verder is een tijdlang geprobeerd een Kerkcafé voor jongeren te organiseren, maar i.v.m. de lage opkomst is besloten de leeftijd los te laten en nu thema-avonden te organiseren, waarbij iedereen welkom is. De eerste bijeenkomst over vluchtelingen was goed bezocht.

Lees meer...

Kort verslag Wijkkerkenraad van 10 november 2015

In de kerkenraadsvergadering van 10 november hebben we onder andere stilgestaan bij de vraag welke kant we op moeten met het jeugdwerk in onze kerk, in onze wijk, in onze stad. Het aantal jongeren in onze wijkgemeenten neemt af en de activiteiten die er zijn worden wisselend bezocht. Bij de startweek werden de activiteiten voor de jongeren uit de wijkgemeentes van de Nieuwe Kerk, de Fontein ende Bron goed ontvangen. Samenwerking met andere wijken is logisch en zal steeds verder gaan. (Jeugd-)Diaken Erik Postma is bezig met het uitschrijven van de ideeën van de Bron-werkgroep Jeugd met het oog op de toekomst. Ruud van Erp denkt ook mee.
Samenwerking met andere stedelijke protestantse gemeentes krijgt ook op andere terreinen steeds meer handen en voeten; de gezamenlijke startweek was een mooi voorbeeld.

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraad op 13 oktober 2015

Op deze vergadering was onze penningmeester Jelle Kooistra aanwezig om de begroting voor het komend jaar te bespreken en toe te lichten. Met enige regelmaat komt het onderwerp financiën terug, ook omdat de hele wijkkerkenraad hiervoor verantwoordelijk is. Gelukkig beschikken we over een aantal deskundigen.
Verder werd ook teruggekeken op een Oecumene overleg dat is geweest op 14 september jl. met de besturen van de Walfried parochie, Damsterboord en de Bron. Hierbij is afgesproken dat er vanaf 2016 jaarlijks twee keer een gezamenlijke Oecumenische viering zal zijn. De eerste zal zijn in januari en wordt voorbereid door de voorgangers n.a.v. “Week van Gebed voor de eenheid van Christenen”. De tweede zal op de eerste zondag van oktober worden gehouden en zal worden voorbereid door de gezamenlijke werkgroepen Oecumene van de Bron Damsterboord en de Walfried Parochie.

Lees meer...

Kort verslag wijkkerkenraadsvergadering op 8 september 2015

Dit was de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie. Voorafgaand was er al door het Moderamen vergaderd, samen met de Moderamina van de Nieuwe Kerk en de Fontein. Deze samenwerking resulteert weer in een mooi opgezet plan voor de startweek van 14-19 september a.s. Erik Postma is druk bezig met de voorbereidingen Ook voor de jeugd worden hierbij een aantal leuke activiteiten aangeboden. Verder werd er in de gezamenlijke vergadering teruggekeken op de invulling van de zomerdiensten.
Hoewel Kerst nog ver weg is, hebben we als kerkenraad alvast met een tweetal leden van de werkgroep Eredienst nagedacht over de invulling van de vieringen. Ruud van Erp deed kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad, waar de reacties van de verschillende wijkgemeentes op het Concept Beleidsplan waren besproken. Dit krijgt nog een vervolg.
Tenslotte vertelde Christien, dat de eerste vergadering over de komende Spulletjesmarkt alweer is geweest. Deze zal worden gehouden op 14 november a.s.
De volgende wijkkerkenraad zal gehouden worden op dinsdag 13 oktober a.