facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van Januari 2015 

Op dinsdag 13 januari kwam de wijkkerkenraad bijeen voor de eerste vergadering van het nieuwe jaar. Op de agenda stond een lange lijst van punten. Met de nodige vergader-discipline en dank zij een iets andere aanpak van zaken lukte het om alle punten af te werken. Tot de punten behoorde een verzoek om een lijst van adressen van leden van 'De Bron' te maken en aan de leden ter beschikking te stellen. Op basis van allerlei argumenten over-en-weer is uiteindelijk besloten dat de kerkenraad uit overwegingen van privacy en eventueel misbruik geen verantwoording wil nemen voor het verzamelen en verspreiden van een dergelijke lijst. Eventueel kan men van individuen de adressen opvragen bij de werkgroep Pastoraat. Een ander punt dat aandacht vroeg was de evaluatie van de activiteiten tijdens de Advent- en Kerst periode. Een van de vragen was of het mogelijk is om, gezien de inspanning van de voorbereiding en het ontoereikend aantal kinderen, volgend jaar tijdens Eerste Kerstdag weer een kerstspel op te voeren. De Kerst-inn op Eerste Kerstdag is goed verlopen en werd positief beoordeeld. Verder werd er gesproken over de actie Kerk Balans en over de vraag hoe volgende jaar de tekortkomingen in de organisatie van dit jaar kunnen worden voorkomen.
Jan de Jong (scriba wijkgemeente 'De Bron'

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van november 2014.

Op dinsdag 11 november begon de vergadering van de wijkkerkenraad iets later dan gewoonlijk, vanwege St Maarten. Heel toepasselijk was het eerste punt op de agenda: jeugd en jongeren. Speciaal hiervoor was de jongerenwerker van de Protestantse Gemeente Groningen, Wim-Rien Dijkstra, aanwezig. Ook Erik Postma, onze nieuwe diaken voor de jeugd, kon een duit in het zakje doen. Samen met Betsy AB namens de Kinder Neven Dienst hebben zij veel ideeën en ook enkele concrete plannen geopperd en hebben zij voorstellen uitgewisseld voor een bijdrage van de jeugd aan de kerstdienst. Dat alles doet niets af aan de zorgelijke ontwikkeling dat zich steeds minder jongeren vertonen in ‘De Bron’ en andere kerken in Groningen.
Na het punt van jeugd en jongeren, vroeg vooral de begroting van ‘De Bron’ voor het komende jaar tijd en aandacht, in het bijzonder de instelling van een eigen wijkfonds. Besloten werd, om daar in december op terug te komen, om alle voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Daarna was er tijd om in meer algemene zin te spreken over de (financiële) toekomst van onze wijkgemeente. Dat leverde enkele hoopvolle plannen op, waarvan we de mogelijkheden nader willen uitwerken.
Vanwege de goedkeuring van de begroting staat er in december een extra vergadering gepland, van maar 1 of 2 punten. Daarna gaat de kerkenraad voor een dikke maand in ‘de Kerststand’.
Jan de Jong, scriba

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van oktober 2014

Op dinsdag 7 oktober heeft de wijkkerkenraad weer vergaderd. Er waren twee belangrijke punten. Het ene ging over de kerkenraad zelf, naar aanleiding van de vraag: willen we de huidige manier van vergaderen voortzetten? Het moderamen bereidt de agenda voor en vervolgens bespreken we in de kerkenraad alle punten die daarop staan. Dat houdt veelal in dat er heel veel wordt gesproken over regelen en organiseren, en minder over vragen als: wat zien we als onze taak of doel als kerkgemeenschap en in welke richting willen we voortgaan, vooral nu (in het hele land) zich problemen voordoen als vergrijzing en een dalend aantal actief betrokken leden.

Lees meer...

Mededelingen uit de kerkenraad van september 2014

De eerste vergadering van de wijkkerkenraad na de zomervakantie vond plaats op 9 september. Op de agenda stonden vooral punten die dienden om de draad van het vorige seizoen weer op te pakken. Eén van de punten die serieuze aandacht behoefde, is de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Doordat de kring van gemeenteleden zich nauwelijks uitbreidt, valt het niet mee om geschikte opvolgers te vinden voor aftredende ambtsdragers. Gelukkig zijn er wel kandidaten die in oktober willen aantreden, maar in het voorjaar moeten weer enkele aftredende ambtsdragers worden opgevolgd. Ook het jeugdwerk kampt met problemen, doordat er weinig kinderen en jongeren zijn, en ook weinig vrijwilligers die de kindernevendiensten en tienerdiensten willen overnemen. De mensen die nu deze diensten verzorgen doen dat al sinds vele jaren en zouden graag worden ‘afgelost’. In samenhang met deze problemen is er gesproken over de contacten en vooral samenwerking met andere wijkgemeenten in Groningen, die kampen met vergelijkbare zorgen. Door samen te werken kunnen we hopelijk een oplossing vinden. De startzondag met de wijkgemeenten van de Fontein en de Nieuwe Kerk kan een goede gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en meer gemeenschappelijke activiteiten in gang te zetten.