facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 16 juni

Op dinsdag 16 juni vond de laatste vergadering van de wijkkerkenraad van dit seizoen plaats. Voordat de zomer begint en de meesten van ons op vakantie gaan, moesten nog allerlei zaken worden afgehandeld. De belangrijkste daarvan was: de reactie van onze wijkgemeente op het Concept Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Groningen over de toekomst van de kerken in stad. Het voorstel van de kerkenraad voor deze reactie was al besproken op 14 juni, na afloop van de zondagse viering. Met de bijstelling van een drietal punten die vanuit de gemeente naar voren waren gebracht, stelde de kerkenraad deze reactie vast. De kern ervan is, dat we door nauwere samenwerking met andere wijkgemeentes en een minder ‘top zware’ organisatie beter zijn voorbereid op de toekomst. Met het oog op teruglopende financiële middelen moeten we bereid zijn om eventueel te zoeken naar een andere plaats in de wijk voor onze vieringen en andere activiteiten, vanuit de gedachte dat het voortleven van de Kerk belangrijker is dan het voortbestaan van ons kerkgebouw.
Tijdens de vergadering keken de leden van de kerkenraad samen met leden van de werkgroep Eredienst terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Terwijl iedereen zich stilletjes zat te verheugen op de naderende zomer en zonneschijn, werd al gesproken over winterse zaken als de viering van Kerst en daarna van Pasen.
En verder kwamen er allerlei vaste punten aan de orde: financiën, jeugd, diaconie en pastoraat. Aan het einde sloot Immie Hoekstra deze laatste vergadering voor de vakantie af met een passend Iers gedicht: ‘May the road rise up to meet you | May the wind be always at your back | May the sun shine warm upon your face | The rain fall soft upon your fields. | And until we meet again | May God hold you in the palm of His hand.’

Kort verslag van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 mei.

Ook tijdens deze vergadering werd het grootste deel van de avond besteed aan de bespreking en verdere uitwerking van het Concept Beleidsplan 2015-2019 van de Algemene Kerkenraad.
We hebben met elkaar een aantal voorstellen geformuleerd, die kunnen bijdragen aan de beoogde bezuinigingen. Hierbij hebben we vooral gekeken naar wat het kan betekenen voor onze eigen wijkgemeente 'De Bron'. Deze voorstellen zullen aan de gemeente worden kenbaar gemaakt en besproken op de Gemeente Bijeenkomst op 14 juni a.s. na de ochtendviering (zie de aankondiging op de website).

Meer samenwerken met andere gemeentes is één van de stappen die al gezet zijn, zoals blijkt uit de gezamenlijke Pinksterdienst in De Fontein. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een gezamenlijke startweek met 'De Fontein' en de Nieuwe Kerk. Om bovenstaande zaken goed op elkaar af te stemmen, zal er op 19 mei een vergadering van de Moderamina zijn van bovenstaande kerken.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van dinsdag 14 april 2015

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op 14 april werd de meeste tijd besteed aan een eerste bespreking van het Concept Beleidsplan 2015 – 2019 van de Algemene Kerkenraad. Daarin wordt een plan geschetst voor de toekomst van de kerken in de stad Groningen, met minder financiën en (waarschijnlijk) minder leden. Moeten alle wijkgemeentes inkrimpen? Kunnen we als afzonderlijke wijkgemeentes nog lang blijven voortbestaan? Moeten we misschien onze kerkgebouwen verhuren, moeten we er zelfs enkele helemaal opgeven? Wat is de positie van 'De Bron'? De 'krimp' kwam ook in andere opzichten aan de orde. Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden die een taak binnen onze wijkgemeente willen of kunnen vervullen. Zo zijn we nog steeds opzoek naar een ouderling-kerkrentmeester (zie de oproep hieronder) en naar een wijkcorrespondent. Verder zal na de zomer de EHBO-groep ophouden te bestaan. Na jaren lang hun taak te hebben vervuld, (gelukkig) zonder dat er ongevallen o.i.d. hebben plaats gevonden, hebben de leden besloten vanaf september a.s. te stoppen vanwege onder-bemensing, omdat er de afgelopen 10 jaar geen bijzonderheden zijn geweest en omdat er een goed hulpverleningssysteem is in Nederland.

Verslag van de vergadering van de wijkkerkenraad

Op dinsdag 10 maart heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Eén van de onderwerpen was de jaarrekening van 2014. Na alle problemen is er nu weer een goed overzicht van de financiële situatie. De kascommissie kan de jaarrekening controleren, waarna décharge kan worden verleend aan de penningmeester. De activiteiten van en voor de jeugd gaan gestaag door. De jeugd, maar ook de organisatie van activiteiten weten elkaar steeds beter te vinden. In ‘De Bron’ worden in maart en april weer twee soosavonden voor groep 7 en 8 georganiseerd. Voor zondag 15 maart staat weer een CU dienst gepland.Op 21 juni is er een jeugddienst. Er wordt over nagedacht hoe hier invulling aan kan worden gegeven. Bovendien worden voor deze jeugddienst ook de andere wijken uitgenodigd. De Immanuelkerk heeft de jongeren uitgenodigd voor een maaltijd op 2 april, met na afloop gezamenlijk te kijken naar ‘The Passion’. Op vrijdag 10 april is er een gemeente-avond met als thema ‘Verfrissen en Vernieuwen’ (zie hierboven). De wijkkerkenraad heeft een voorbereidingsgroep hiervoor ingesteld. De avond wordt afgesloten in Spaanse sfeer: een drankje met tapas hapjes. Ook al blijft het een zorg nieuwe ambtsdragers te vinden, de wijkkerkenraad is blij dat er op 22 maart twee nieuwe ambtsdragers kunnen worden bevestigd. Antje Graaff wordt ouderling en Immie Hoekstra diaken. In dezelfde dienst nemen we afscheid van Tonko Ufkes als diaken. Hij heeft dit ambt 8 jaar vervuld.