facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 april 2014

We hebben gesproken over de activiteiten in de komende weken in De Bron. Op 17 april komt de Passion naar Groningen en we zien dat als een mooi moment om de bewoners in Beijum weer te wijzen op het bestaan van De Bron. We gaan om half 8 open en vertonen de Passion op groot beeld. Na die tijd is er gelegenheid na te praten. Om dit evenement onder aandacht van de bewoners te brengen zijn er posters beschikbaar, hebben we een bericht op de website gezet en hebben we een banner besteld. Ook de wijkgerichte media zijn op de hoogte gebracht. 

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkerkenraad van maart 2014

In het vroege voorjaar van 2014 heeft de bijna voltallige wijkkerkenraad zich gebogen over tal van zaken die zowel inhoudelijk als organisatorisch van belang zijn voor De Bron. Jaarlijks vertellen de werkgroepen aan de leden van de wijkkerkenraad hoe het in de afgelopen tijd is gegaan en welke plannen men heeft. Dit keer viel de eer te beurt aan de werkgroep Pastoraat.Tal van zaken werden benoemd: een toelichting over het bezoekwerk bij nieuw ingekomen leden en bij leden die bijvoorbeeld vanwege ziekte of verlies een pastoraal oor kunnen gebruiken.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkerkenraad van februari

Met een bijna voltallig kerkbestuur bogen we over ons over een veelheid aan onderwerpen, vaak lopende zaken, soms nieuwe onderwerpen. Wat betreft de lopende zaken: we werken aan het invullen van de Paascyclus. Een bijzonderheid daarin is dat De Bron op Stille Donderdag 's avonds open zal zijn voor het op een groot scherm kunnen volgen van The Passion. Deze happening is op dat moment bezig in de binnenstad van Groningen. Met vele vrijwilligers wordt het paasverhaal op een moderne manier live zichtbaar gemaakt, met muziek, theater, televisie. Er wordt veel publiek verwacht uit het hele land. In de komende weken zal in de media aandacht worden geschonken aan waar wat te doen is rond The Passion. Een andere niet onbelangrijke ontwikkeling is het zetten van stappen om in de komende jaren als Groninger kerken vitaal en financieel gezond te kunnen functioneren. Dus ook De Bron. Daarbij komt dat in de wijk Beijum wordt nagedacht over de wijze waarop we als kerk met andere wijkorganisaties kunnen samenwerken. Want ook in Beijum worden keuzen gemaakt: minder inkomsten voor veel wijkgebonden activiteiten, het verminderen van het aantal wijk- en buurtcentra en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen (de gemeentelijke overheid denkt na hoe nieuwe zorgtaken in te vullen, mogelijk met een sterkere rol voor kerkelijke organisaties). Tot slot: we zitten niet stil: op zondag 26 januari jongstleden waren wij in een met veel sneeuw omgeven Emmauskerk in Lewenborg. Die zondagochtend hebben we een gezamenlijke viering gehouden met de Walfriedparochie en Damsterboord. We kunnen terugzien op een mooi en waardevol gebeuren dat naar het nu zich laat aanzien, voor herhaling in aanmerking komt.
Harrie Medema 2e scriba de bron.

 

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 januari 2014.

kerkenraadDe wijkkerkenraad heeft op 14 januari jongstleden haar eerste vergadering van het jaar gehouden. Allereerst kijken we tevreden terug op de advents- en de kerstvieringen. Dat geldt zeker ook voor de kerst-inn, een nieuw initiatief van De Bron, bedoeld voor de gehele wijk Beijum, gehouden op eerste kerstdag. Met betrokkenheid van in de wijk actieve organisaties en de inzet van vrijwilligers is er sprake van een geslaagd initiatief. We willen ook rond de kerstdagen van 2014 iets soortgelijks aan de de wijkbewoners aanbieden, en proberen met een aantrekkelijk en gevarieerd programma een ontmoetingspunt te bieden voor wie daar behoefte aan heeft.

Lees meer...