facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag wijkkerkenraad van 9 april 2019.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad zijn geen grote inhoudelijke zaken besproken. Wel was er aan-dacht voor een aantal zaken die nu eenmaal ook bij besturen horen. Het belangrijkste punt was de afrekening en balans van vorig jaar. Het is goed te zien dat we in staat zijn om onze uitgaven binnen de bescheiden begro-ting te houden. Opvallende zaken in het afgelopen jaar zijn de aanschaf van de piano, waardoor een verschui-ving in de balans plaatsvindt en de opbouw van nieuwe reserves voor een sedumdak waarvan binnenkort on-derzocht gaat worden of de draagkracht van het dak voldoende is. De penningmeester wordt alvast bedankt voor zijn werk tot nu toe, decharge wordt verleend als ook de kascontrole haar werk heeft gedaan. Mochten leden van de Bron de jaarstukken willen inzien, dan kunnen ze daarover contact opnemen met de penning-meester.

Lees meer...

Verslag wijkkerkenraad van 12 februari 2019

De wijkkerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 12 februari. Tijdens de vergadering heeft de kerkenraad uitgebreid aandacht besteed aan de werkgroep Pastoraat. De werkgroep is voldoende bemenst en opvallend detail is dat de werkgroep, met uitzondering van de predikant, uit mannen bestaat. Dit heeft tot op heden geen problemen opgeleverd en de kerkenraad is blij met het werk dat de werkgroep verricht. Uiteraard zou het fijn zijn als zich ook weer een aantal vrouwen bij de werkgroep zouden voegen.
Op initiatief van da. Alberte van Ess is de werkgroep met een drietal bijeenkomsten over ouder worden begonnen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in de Wegwijzer bij de bibliotheek. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest en daar waren behalve een groot aantal leden van de wijkgemeente ook andere wijkbewoners aanwezig. Aan het eind van deze cyclus wordt bekeken of en hoe verder gegaan wordt met dit thema.

Lees meer...

Verslag wijkkerkenraad januari 2019


Op 8 januari was de eerste wijkkerkenraadsvergadering van de Bron in 2019. Er is teruggekeken naar een ge-slaagde Advents- en Kerstperiode met mooie vieringen. Het Kerstspel op Eerste Kerstdag was erg mooi, maar wel meer gericht op volwassenen dan op kinderen. Dit jaar waren juist op eerste Kerstdag veel kleine kinderen aanwezig. Dit is een aandachtspunt voor volgend jaar. Dit jaar was er geen Kerst Inn maar een uitgebreide koffie na de dienst. Dit was erg gezellig en een prima alternatief.
De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over de momenten dat er vieringen zijn in de Bron. Afgesproken is dat er op de derde zondag een gezamenlijke viering is met de Fontein en de Nieuwe Kerk. Dit lijkt duidelijk maar in de praktijk wordt er nogal eens gewisseld met de gezamenlijke dienst, al zijn de redenen daarvoor zeer legitiem. Voor gemeenteleden die niet iedere zondag in staat zijn naar de Bron te komen kan dit toch heel ver-warrend zijn. Vandaar dat de kerkenraad er naar gaat streven de diensten in de Bron altijd doorgang te laten vinden op de 1e, 2e, 4e en eventueel 5e zondag. Dit uiteraard in goed overleg met de andere wijken.

Lees meer...