facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Mededelingen uit de wijkerkenraad van februari

Met een bijna voltallig kerkbestuur bogen we over ons over een veelheid aan onderwerpen, vaak lopende zaken, soms nieuwe onderwerpen. Wat betreft de lopende zaken: we werken aan het invullen van de Paascyclus. Een bijzonderheid daarin is dat De Bron op Stille Donderdag 's avonds open zal zijn voor het op een groot scherm kunnen volgen van The Passion. Deze happening is op dat moment bezig in de binnenstad van Groningen. Met vele vrijwilligers wordt het paasverhaal op een moderne manier live zichtbaar gemaakt, met muziek, theater, televisie. Er wordt veel publiek verwacht uit het hele land. In de komende weken zal in de media aandacht worden geschonken aan waar wat te doen is rond The Passion. Een andere niet onbelangrijke ontwikkeling is het zetten van stappen om in de komende jaren als Groninger kerken vitaal en financieel gezond te kunnen functioneren. Dus ook De Bron. Daarbij komt dat in de wijk Beijum wordt nagedacht over de wijze waarop we als kerk met andere wijkorganisaties kunnen samenwerken. Want ook in Beijum worden keuzen gemaakt: minder inkomsten voor veel wijkgebonden activiteiten, het verminderen van het aantal wijk- en buurtcentra en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen (de gemeentelijke overheid denkt na hoe nieuwe zorgtaken in te vullen, mogelijk met een sterkere rol voor kerkelijke organisaties). Tot slot: we zitten niet stil: op zondag 26 januari jongstleden waren wij in een met veel sneeuw omgeven Emmauskerk in Lewenborg. Die zondagochtend hebben we een gezamenlijke viering gehouden met de Walfriedparochie en Damsterboord. We kunnen terugzien op een mooi en waardevol gebeuren dat naar het nu zich laat aanzien, voor herhaling in aanmerking komt.
Harrie Medema 2e scriba de bron.

 

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 14 januari 2014.

kerkenraadDe wijkkerkenraad heeft op 14 januari jongstleden haar eerste vergadering van het jaar gehouden. Allereerst kijken we tevreden terug op de advents- en de kerstvieringen. Dat geldt zeker ook voor de kerst-inn, een nieuw initiatief van De Bron, bedoeld voor de gehele wijk Beijum, gehouden op eerste kerstdag. Met betrokkenheid van in de wijk actieve organisaties en de inzet van vrijwilligers is er sprake van een geslaagd initiatief. We willen ook rond de kerstdagen van 2014 iets soortgelijks aan de de wijkbewoners aanbieden, en proberen met een aantrekkelijk en gevarieerd programma een ontmoetingspunt te bieden voor wie daar behoefte aan heeft.

Lees meer...

“Wat de toekomst brenge moge…,” houdt een ieder bezig.

Zo ook binnen de wijkgemeente van de Bron. In november werd ten tijde van een gemeenteraadpleging informatie uitgewisseld en gediscussieerd over een aantal toekomst scenario’s van de Bron. We zijn trots op onze vieringen met een eigen karakter: een combinatie van muziek, stiltes, kaarsen aansteken binnen de liturgie van de dienst. Speciaal waren ok de inspirerende Iona vieringen tijdens de zomer. Het is dan ook de wens van alle gemeenteleden - conform de ideeën van de algemene kerkenraad - om een vierplek te behouden voor de wijken Beijum, Van Starkenborg en de Hunze. Een plek om te vieren, te luisteren en elkaar te ontmoeten ondersteund door een professionele kracht.

Lees meer...

Mededelingen uit de wijkkerkenraad van 12 november 2013.

Tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad op dinsdag 12 november is er gesproken met leden van onze gemeente die de Kindernevendienst en activiteiten/diensten voor jongeren verzorgen. Het is geen nieuws dat zowel de groep kinderen en jongeren als het aantal leden die zich met hen bezighouden slinkende is. De vraag was dus vooral: hoe verder? We willen – zo lang er kinderen zijn – de kindernevendiensten laten doorgaan, maar nieuwe begeleiders zijn meer dan welkom. De huidige begeleiders doen het al sinds vele jaren (overigens: nog altijd met veel enthousiasme en toewijding!), maar willen op een zeker moment wel worden afgelost. De toekomst voor de jongeren ligt meer in samenwerking met jongeren in andere wijkgemeentes van Groningen. Hopelijk is de aanstelling van een jeugdwerker voor alle wijkgemeentes in de stad een goede impuls!

Lees meer...