facebook button

uitvaartbegeleiding

Uitvaartbegeleiding.

Meldpunt uitvaarten

Op 1 februari 2018 zijn we begonnen. In geval van een overlijden binnen de Protestantse Gemeente Noord, vragen we u naar het speciale nummer te bellen: 050 – 205 33 30. De mensen die opnemen helpen u zo spoedig mogelijk verder.

ovdlogo

Verslag van de wijkkerkenraad van 13 november 2018.

Eén keer per jaar worden de verschillende werkgroepen uitgenodigd om met de kerkenraad te delen waar ze mee be-zig zijn. In deze vergadering was de werkgroep eredienst op bezoek. Zij hebben hun taakomschrijving bijgewerkt zodat vervallen taken er niet meer in staan. De werkgroep is nog bezig alle taken te benoemen met daarbij een verantwoor-delijk persoon. De kerkenraad vraagt zich af of de werkgroep voldoende bemenst is en stelt voor om mensen eventu-eel gericht te benaderen om openstaande taken op zich te nemen. Ook wordt afgesproken dat de definitieve lijst met de praktische uitwerking van alle taken naar de kerkenraad gestuurd zal worden. De kerkenraad kan dan meekijken of alle taken benoemd zijn en of taken niet dubbel belegd zijn.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraad op 11 september 2018

Op 11 september heeft de wijkkerkenraad zijn eerste vergadering na de zomer weer gehouden. Er was een lange agenda maar omdat we aan het begin van het seizoen staan, stonden er veel “afspraakpunten” op de agenda. Veel aandacht was er voor vele activiteiten die van start gaan de komende paar maanden. Allereerst zijn de laatste zaken met betrekking tot de startweek besproken. Daar lijkt alles klaar voor de start en verloopt de opgave voor deelname voorspoedig.
In september is ook de braderie van Plein Oost in Beijum. Deze valt samen met de nationale burendag, reden dat ge-start wordt met een ontbijt voor iedereen. Daarna volgt een braderie met vele activiteiten waar alle organisaties in Beijum zich kunnen presenteren. Ook de Bron is hierbij aanwezig.
De commissie Spulletjesmarkt is gestart met de activiteiten voor de organisatie van de spulletjesmarkt op 10 november.

Lees meer...

Verslag van de wijkkerkenraadsvergadering 12 juni 2018

Dit was de laatste vergadering van dit seizoen. Het belangrijkste gespreksonderwerp van deze vergadering was het werkplan van de predikant, da Alberte van Ess. De kerkenraad was zeer onder de indruk van alle taken die Alberte zo-wel binnen als buiten de wijk uitvoert. Zij sprak haar zorg uit dat Alberte niet structureel meer uren moet gaan werken dan zij beschikbaar heeft. Het werkplan biedt de kerkenraad aanknopingspunten om volgend seizoen niet alleen de zakelijke dingen te bespreken, maar ook met enige regelmaat in gesprek te gaan over de visie van de Bron. Te denken valt dan aan onderwerpen die betrekking hebben op de wens van de Bron om kerk in de wijk te zijn maar ook aan een visie op de kerk in de stad in 2030.
Doordat de Bron in de loop der tijd gekrompen is, zijn er teveel stoelen beschikbaar. De werkgroep financiën zal de slechte stoelen wegdoen en een restant dat daarna nog over is schenken aan een goed doel of verkopen. De kerken-raad geeft aan dat in elk geval 200 stoelen beschikbaar moeten blijven; dit ook omdat de Bron zich profileert in de wijk als een ruimte waar activiteiten georganiseerd kunnen worden.
Verder zijn tijdens de vergadering veel mededelingen gedaan over wat er speelt in kerk en wijk. De meest belangrijke zaken daarvan waren het meedoen aan de braderie ’40 jaar Beijum’ op 30 juni, de voorbereiding voor de startweek en tot slot een brief van Timo Meijlink. Timo vraagt daarin ondertekening van een petitie om de burgerlijke gemeente te vragen gelijkheid van burgers in hun partnerkeuze hoog op de agenda te plaatsen. De kerkenraad heeft aan deze op-roep gehoor gegeven.

Verslag van de wijkkerkenraad 8 mei 2018

Op 8 mei heeft de kerkenraad van de Bron vergaderd. Tijdens deze vergadering is uitgebreid aandacht geschonken aan de werkgroep diaconaat. Behalve de taken zoals ze zijn opgenomen in het informatieboekje doet de werkgroep ook aan veel zaken in de wijk mee. Zo wordt de kerstpakkettenactie in samenwerking met de wijk uitgevoerd. Ook is er in de wijk een groep actief die allerlei activiteiten organiseert voor wijkbewoners. Zo was er een ontbijt dat geserveerd werd in de Bon. Een verslag hiervan vind u elders op deze pagina. De bezetting van de werkgroep is nu nog voldoende maar er zijn twee leden die dit jaar gaan stoppen met hun activiteiten. De werkgroep heeft zelf een aantal initiatieven bedacht om dit op te vangen en de kerkenraad stemt daarmee in.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over vieringen, zowel in de Bron als ook in Noord. De voorbereidingen voor de zo-merdiensten zijn gestart. Evenals vorige jaren wordt in alle drie de kerken van Noord hetzelfde thema gebruikt waarbij iedere gemeente naast een aantal vaste onderdelen, haar eigen invulling verder uitwerkt. De predikanten hebben ge-sproken over de invulling van de gemeenschappelijke viering op de derde zondag in de Nieuwe Kerk. Zij stellen de ker-kenraad voor te kiezen voor een jaarthema en dan voor iedere dienst een subthema. De diensten worden dan per dienst met een voorbereidingsgroep voorbereid. Onze wijkkerkenraad kan zich vinden in de voorstellen. Tot slot heeft de kerkenraad zich gebogen over de invulling van de 5e zondag. Eerder is gedacht aan een invulling met bijzondere vieringen zoals Taizé-, Iona- en Thomasvieringen. Na overleg besluit de kerkenraad toch te kiezen voor invulling van de diensten met een gastpredikant. De reden hiervoor is gelegen in de belasting van de gemeente met het voorbereiden van themadiensten en de wens om af en toe een andere predikant dan de eigen predikant te horen.
Voor de penningmeester was er het goede nieuws dat hem decharge verleend kan worden, de jaarrekening is goed-gekeurd door de kascommissie.
Johanna Nab.