Nieuws uit De Bron 30-11-2023

Beste leden en belangstellenden van De Bron

Dienst zondag 3 december, 1e Advent
10:00 uur. Open Kring Viering. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen.
In de viering op deze 1e Adventszondag staan we stil bij de naderende geboorte van Jezus.
Jan Knot en Lettie Oostinga gaan voor in de viering. In deze dienst is verder zoals gebruikelijk ook ruimte voor breken en delen in een kring.

Dienst zondag 10 december, 2e Advent
10:00 uur. Voorganger da. Loes Jansen, muzikale begeleiding door Vincent van Ravels.
Voor beide diensten bent u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Advent in de Bron
In de Adventstijd en als voorbereiding op de Kerstperiode zingen we een oud lied van Hanna Lam bij het ontsteken van de adventskaarsen.
Een van de coupletten luidt: ‘Iedere week weer een licht ontsteken, vlammen van vuur voor de komende weken, Tekens van hoop in de duisternis, omdat het bijna Kerstfeest is’.
De werkgroep eredienst heeft gekozen voor een paar vaste liederen en teksten die in deze tijd passen. Als openingslied zingen we uit de bundel Tussentijds het lied: ‘Een stad van vrede zoeken wij’. Nog niet zo bekend misschien, maar als we het een aantal zondagen zingen, dan raken we ermee vertrouwd. Ook ons gezongen antwoord op het kyriëgebed, de lezing uit het evangelie en de voorbeden passen we aan aan de tijd van het jaar. Te zijner tijd horen we graag hoe u het een en ander ervaart. We staan open voor suggesties en vragen.
We wensen u een goede voorbereiding op Kerst.
Uit werkgroep eredienst: Hermi, Harm en Marjanne

Amnesty verkoop
Op zondag 3 en 10 december zijn er na de dienst in De Bron weer kaarsen en kerstkaarten van Amnesty International te koop. De opbrengst is (uiteraard) bestemd voor Amnesty.

Warme kleding actie
Voor de warme kledingactie willen we u vragen om op zondag 3 december en/of 10 december kleding mee te nemen die behaaglijke bescherming biedt tegen winters weer. U kunt daarbij denken aan een winterjas, handschoenen, sjaals, sokken, maar ook niet-gedragen of nieuw ondergoed. Dan nog een leuk weetje. U kunt de lege plek in uw sokkenlade aanvullen door zelf nieuwe te bestellen op de website letsdogood.com. De sokken die u daar bestelt, zijn gemaakt door kunstenaars uit het daklozencircuit. Voor elk paar verkochte sokken gaat een paar naar een thuisloze.
Deze actie wordt warm aanbevolen!
Namens de Diaconie, Christian Hulzebos

Inzameling Voedselbank vrijdag 15 december
Op vrijdag 15 december wordt er weer een inzameling georganiseerd ten behoeve van de Voedselbank bij Albert Heijn in winkelcentrum West. We hebben daar vanuit De Bron al een aantal jaren aan meegeholpen en ook dit jaar gaan we dat weer doen. Het idee is dat er één of enkele vrijwilligers bij de ingang van AH het winkelend publiek vragen een extraatje te kopen en daarbij flyers uitdelen met daarop artikelen waar de meeste behoefte aan is. Andere vrijwilligers staan tegenover de uitgang om de extra gekochte artikelen in ontvangst te nemen.
Er wordt in principe gewerkt in 3 shifts (11.00 – 13.00 uur, 13.00 – 16.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur). Overlap of een andere tijdsindeling is uiteraard in overleg ook mogelijk.
Opgave om te helpen bij Jelle Kooistra via e-mail: jellekooistra@home.nl of per telefoon (06) 18 48 85 38.

Kerstattenties zaterdag 16 december
Met Kerst krijgen onze 75-plussers ook dit jaar weer een kleine attentie. Deze attenties worden altijd door gemeenteleden bezorgd bij de betreffende oudere(n). Daarvoor hebben we weer een groep vrijwilligers nodig. Op zaterdag 16 december tussen 10:00 - 11:00 uur kunt u de attentie(s) ophalen in De Bron en die vervolgens in de week daarna bezorgen.
Wilt u één of meerdere kerstattenties bezorgen? Laat dit dan even weten aan Jelle Kooistra via e-mail: jellekooistra@home.nl of per telefoon
(06) 18 48 85 38.

Kerstmarkt in de Fontein op zaterdag 16 december
Op zaterdag 16 december vindt er in de Fontein weer de jaarlijkse Kerstmarkt plaats tussen 10:00 – 15:00 uur.
Ook de ZWO van De Bron verleent hieraan haar medewerking. U bent van harte welkom!
Noteert u de datum alvast uw agenda? In de volgende Bronmail meer informatie.

Kidsclub op 17 december, 3e Advent
Op zondag 17 december van 10:30 tot 12:00 uur ontvangen we de kinderen van de Kidsclub in De Bron. Zij gaan samen eens even rondkijken in de kerk, krijgen een Adventsverhaal te horen en gaan het kerstspel oefenen onder leiding van Karina en Sharifa. Ben je onder de twaalf jaar en wil je meedoen of meer informatie? Stuur dan een mail naar Sanne Koelewijn via wishviscreatieveproductie@gmail.com

Kerstavondviering 24 december om 22:00 uur
Ben je op zoek naar licht en muziek? Kom dan op Kerstavond naar De Bron.
Gemeenteleden maken onder leiding van Ginet Tuinder een muzikale reis met liederen en teksten die ons vertellen over het wonder van Kerst.
Vier met ons mee. Meer informatie volgt.

Kerstmorgen met een kerstspel op 25 december
Ds. Emke-Jelmer Keulen en de kinderen van de Kidsclub zullen ons voorgaan deze Kerstmorgen.
Hoe is het kerstverhaal als je het speelt? Wie doen er allemaal mee? Ines Heijkoop bespeelt de vleugel.
De viering begint om 10:00 uur en na afloop kunnen we elkaar nog verder ontmoeten met drinken en voor iedereen wat lekkers.

Beroeping nieuwe voorganger
In de afgelopen weken heeft de wijkkerkenraad, in samenwerking met de Algemene Kerkenraad (AK), een tekst opgesteld voor de beroeping van een nieuwe voorganger. Deze voorganger zal werken in dienst van de AK en voor 0,3 fte verbonden worden aan onze wijkgemeente. De wervingstekst voor deze en andere predikanten, eveneens in dienst van de AK, zal over enkele dagen via de diverse media worden verspreid (vooral via kerkelijke websites) en ook op de website van De Bron worden geplaatst. Belangstellenden hebben tot 10 januari 2024 de tijd om te reageren. Daarna zal een beroepingscommissie kandidaten selecteren en gesprekken met hen voeren. Vanuit De Bron bestaat de beroepingscommissie uit: Paulien van de Belt, Abra Havinga en Harrie Medema. De commissie wordt aangevuld met twee of meer leden namens de AK. In de periode voor 10 januari zullen de leden van de commissie zich voorbereiden op deze gesprekken.
Gemeenteleden worden uitgenodigd om de wervingstekst onder de aandacht van geïnteresseerden te brengen en/of de naam van mogelijke kandidaten kenbaar te maken aan de scriba, Paulien van de Belt via secretariaat.de.bron@gmail.com
Over de invulling van de functie van kerkelijk werker of pionier (0,3 fte) naast de voorganger is de wijkkerkenraad nog in overleg. Zodra deze invulling duidelijk is, zullen ook voor deze functie kandidaten worden gezocht.

Oecumene: oude werkgroep, nieuwe naam
Met het vertrek van Lexia Koch uit de werkgroep Oecumenische Vieringen bestaat de werkgroep alleen nog uit leden vanuit De Bron. Er zijn gesprekken gevoerd met de parochie en ook met de werkgroep Eredienst, en een van de conclusies daaruit was dat de naam eigenlijk aangepast moet worden. Niet gemakkelijk als een naam al zolang gebruikt is en zo goed voldoet aan waar we voor willen staan: een open groep die diensten in De Bron voorbereidt en tot uitvoering brengt. Oecumene betreft natuurlijk niet alleen samenwerking met katholieken, maar kan ook met andere geloofsovertuigingen. Feit is dat dat in de afgelopen jaren niet de dagelijkse praktijk is geweest, en we ook niet weten hoe we andere samenwerkingsverbanden kunnen realiseren. Daarom hebben we gezocht naar een nieuwe naam, die recht doet aan wat we doen: Open Kring Vieringen. Met deze naam hopen we duidelijk te maken waar we voor staan. Vieringen met een open karakter, zowel qua invulling en organisatie als qua deelname.

Een pioniersplek in Beijum?
Nog uitpuffend van de Spulletjesmarkt, onze ‘gemeentezaterdag’, kwamen ambtsdragers maar ook gemeenteleden op 15 november naar de bezinningsavond over kerkelijk pionieren in ‘Beijum en omstreken’.
Wat is dat 'pionierswerk'? Is dat wat anders dan, om er maar eens wat te noemen, ‘onze’ koffie-ochtenden, soep-middagen, crea-dames, kerstpakketten, luisterende oren? Allemaal activiteiten die duidelijk voorzien in de behoefte van wijkbewoners. Dingen die we niet concurrerend met, maar samen doen met organisaties in de wijk.
Pioniers van Overstag uit Lewenborg vertelden over ‘samen ontdekken’ met jonge gezinnen in Lewenborg, over 'sport communities' in Lewenborg en ja, ook al in Beijum. ‘Onze’ ouderling Sanne Koelewijn vertelt over een doorstart met haar Kidsclub in Beijum onder de paraplu van De Bron.
Jonge gezinnen, kidsclub…., grijze koppen in de zaal beginnen enthousiast mee te ....
Overstag noemt zich: ‘een actieve groep mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, vanuit de pioniersplek actief in de wijk Lewenborg. Overstag is in 2020 als officiële pioniersplek van start gegaan in verbinding met de Protestantse Gemeente Damsterboord in Lewenborg.

Kan dat ook bij ons?
Is er in onze wijk ook behoefte aan een wat andere vorm van geloofsgemeenschap dan wij gewend zijn in De Bron? Luister goed naar welke ‘zingevingsvragen’ wijkbewoners hebben! Wordt dit 'pionierswerk' naast de bestaande activiteiten? En zo ja, hoe dan? Vragen…. Cor Snieder deelde inzichten vanuit zijn ervaring met pionierswerk, maar de echte antwoorden moeten nog komen.

Sint Pannenkoek!
Maar Sint Pannenkoek komt gewoon! De kinderen pionieren al. En dit keer horen ze wat een Sint eigenlijk is en bakken ze misschien wel voor het eerst een pannenkoek.
Koos Meisner

Zingen op de eerste zondag van de maand, wie doet ermee?
Op de eerste zondag van november hebben we genoten van een prachtige viering met heel mooi gekozen liederen. Ze waren niet allemaal bekend, maar het is zo verfrissend om iets nieuws te leren en zeker als het zulke mooie teksten zijn. Maar als je de melodie niet kent, kun je niet voluit meezingen. Daarom gaan we voortaan op de eerste zondag, voorafgaand aan de dienst, met een groepje liefhebbers de onbekende liederen oefenen. Heb je zin om mee te doen?
We beginnen om 09:15 uur met oefenen. Je hoeft je niet op te geven, kom gewoon. Ginet Tuinder zal met ons oefenen. En dan kunnen we ondersteunend zijn in de viering die om 10:00 uur begint. Met deze actie willen we een begin maken om meer aandacht te geven aan de muziek in onze diensten.

Spulletjesmarkt
In de vorige Bronmail is gemeld dat de spulletjesmarkt iets meer dan € 2.100,- heeft opgebracht. Dit bedrag is uiteindelijk opgelopen tot € 2.391,15. Een nog mooier resultaat dus. Van dit totaalbedrag is € 1.434,69 overgemaakt naar het ZWO project Stichting Keeping Families Together Ghana. Het restant (€ 956,46) zal worden aangewend voor verbeteringen aan onze geluids- en video-installatie.
Nogmaals iedereen die heeft meegeholpen in welke vorm dan ook: Heel hartelijk bedankt!
Jelle Kooistra

Verwarming lager in De Bron
Wanneer u afgelopen zondag in De Bron was heeft u het vast gemerkt…het was koud in de kerk.
U begrijpt dat dit alles te maken heeft met de huidige gasprijzen. Het College van Kerkrentmeesters heeft de kerken verzocht de kachel op zondag niet hoger dan 15 graden Celsius te zetten.
Om uzelf tijdens de dienst warm te houden kunt u zich extra warm kleden, uw jas aanhouden of een dekentje meenemen dat u over uw benen kunt leggen.

Bloemenpotje
Sinds kort hangt er een bloemengroet spaarpotje in de foyer. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl