Nieuws uit De Bron 14-12-2023

Beste leden en belangstellenden van De Bron

Dienst zondag 17 december, 3e Advent
10:00 uur. Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk (Nieuwe Kerkhof). Voorganger is ds. Evert Jan Veldman. 
Mannes Hofsink is de cantor-organist. De derde zondag van Advent is de vreugdezondag. Waar komt toch dat licht vandaan dat het paars van Advent (de kleur van inkeer en zelfreflectie) roze doet oplichten? Voor de apostel Paulus is het een uitgemaakte zaak: Christus is onze vreugde.

Dienst zondag 24 december, 4e Advent
10:00 uur. Een morgengebed door voorgaande gemeenteleden. Vincent van Ravels bespeelt de vleugel.

Kerstavond 24 december
22:00 uur. Kerstnachtdienst in De Bron onder leiding van Ginet Tuinder. Achter de vleugel Vincent van Ravels. 
We maken een muzikale reis met liederen en teksten die ons vertellen over het wonder van Kerst. Midden in het donker het Licht ontdekken. 
Allen van harte welkom!

Kerstmorgen met een kerstspel op 25 december
10:00 uur. Kerstspel ‘Op de wijze van het Kind’, tekst: Kees van der Zwaard.
Voorganger Ds. Emke-Jelmer Keulen (Londen) en de kinderen en ouders van kidsclub Beijum.
Achter de vleugel Peter Rippen. Na afloop een feestelijke ontmoeting met koffie/thee en limonade en voor iedereen wat lekkers.

Zondag 31 december, Oudejaarsdag
10:00 uur. ‘Zal jouw hand ons bewaren?’ We lezen en zingen onder andere de 'oudejaarspsalm' Psalm 90 in twee tekstbewerkingen, de tweede op een heerlijke muziek gezet in 'Psalmen anders'. 

Voorganger in deze dienst is ds. Harmen Jansen. Muzikale begeleiding door Vincent van Ravels.
Bij de koffie sluiten we het jaar ook nog op een andere manier af.  

Dienst zondag 7 januari, Nieuwjaarsviering
10:00 uur. Een van de tradities die we in de Open Kring Vieringen willen laten voortbestaan is de wijze waarop we samen aan het nieuwe jaar beginnen. Op de eerste zondag in januari doen we dat al heel lang met een kort morgengebed, gevolgd door het gezamenlijk proosten op het nieuwe jaar. In deze willen we even stilstaan bij dingen waar we blij van kunnen worden. Waar wordt u blij van? 
De dienst wordt voorbereid door Johanna Nab en Agnes de Vos. Vincent van Ravels bespeelt de vleugel. 
Voor alle zang liefhebbers starten we om 09:15 uur met het inzingen van de minder bekende liederen o.l.v. Ginet Tuinder.

Iedereen is welkom, opgeven is niet nodig.
Voor alle diensten bent u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.


Vertraging in de procedure voor de beroeping van een nieuwe voorganger
Helaas is er vertraging opgetreden in de procedure die moet leiden tot de beroeping van een nieuwe voorganger. De oorzaak is, dat de Algemene Kerkenraad een meerjarenbegroting heeft opgesteld voor de aanstelling van een aantal nieuwe voorgangers in de Protestantse Gemeente Groningen. Daaronder valt ook de aanstelling van een nieuwe voorganger in onze wijkgemeente. Deze begroting blijkt tot andere uitkomsten te leiden dan de berekeningen van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN. Totdat duidelijk is wat de oorzaak en oplossing van die verschillen zijn, is de beroepingsprocedure stopgezet. Op maandag 18 december zal de Algemene Kerkenraad de stand van zaken bespreken. Helaas valt op dit moment niet te zeggen hoe lang de vertraging zal duren en wanneer de beroepingsprocedure alsnog van start gaat.  

Verlenging van de aanstelling van ds. Harmen Jansen als interim predikant
Het moderamen gaat ervan uit dat de aanstelling van ds. Harmen Jansen als interim-predikant van onze wijkgemeente kan worden verlengd met enkele maanden, tot uiterlijk 24 mei aanstaande. Waarschijnlijk zal in deze periode de omvang van zijn aanstelling iets kleiner zijn dan nu.

Kerstattenties zaterdag 16 december
Met Kerst krijgen onze 75-plussers ook dit jaar weer een kleine attentie. Deze attenties worden altijd door gemeenteleden bezorgd bij de betreffende oudere(n). Daarvoor hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig. 

Op zaterdag 16 december tussen 10:00 - 11:00 uur kunt u de attentie(s) ophalen in De Bron en die vervolgens in de week daarna bezorgen.
Wilt u één of meerdere kerstattenties bezorgen? Laat dit dan snel weten aan Jelle Kooistra via e-mail: jellekooistra@home.nl of per telefoon (06) 18 48 85 38.

Kerstmarkt in De Fontein op 16 december
Op zaterdag 16 december is er een kerstmarkt in de Fontein van 10:00 tot 14:00 uur, in samenwerking met de Fontein en de ZWO van De Bron. Het is een gezellige kerstmarkt met zelfgemaakte kerststukjes, verschillende kraampjes; koffie met wat lekkers, oliebollen, snert en broodjes met warme worst. De opbrengst is voor het gezamenlijke project: Stichting Keeping Families Together Ghana.
De stichting wil onder andere vrouwen vakonderwijs aanbieden waardoor zij financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig aan een kansrijke toekomst kunnen werken.
Kom vooral langs om alvast in de kerststemming te komen en dit goede doel te ondersteunen.
Immie Hoekstra

Meditatie in De Bron
Wie weet is één van uw goede voornemens in het nieuwe jaar om meer tijd te besteden aan rust. Wandelen in de natuur, muziek of meditatie thuis of in De Bron helpen daar zeker bij! Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron, Bentismaheerd 1a in Beijum. Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en je hoeft je niet aan te melden.
Op maandag 8 januari beginnen we met een klankschalen meditatie. We adviseren je om een plaid of extra warme kleding mee te nemen. 

Graag tot ziens!
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Lectio Divina ontdekken
Om de 14 dagen willen we op vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur bij elkaar komen. De eerste bijeenkomst is op 12 januari 2024. Als kleine groep van maximaal acht mensen willen we samen kijken en ontdekken wat de Bijbel ons vandaag wil zeggen. 
In de eerste plaats voor jezelf, wie mag ik “zijn” en hoe mag ik dat “zijn” gestalte geven in relatie tot mijzelf alsook naar God en de ander.
Ontdekkend bezig zijn via Lectio Divina is een manier om biddend de Bijbel te lezen. Het is een oude traditie, met wortels tot in de Vroege Kerk. Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een Bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat het betekenis voor jou kan krijgen. Het is een luisteren met je hart. Door deze manier van lezen kunnen persoonlijke zaken naar voren komen, die we met elkaar willen delen.
Is je interesse gewekt en heb je zin om mee te doen? We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Laat het ons weten.
Voor aanmelden of vragen kun je terecht bij Cor Snieder, e-mail: snieder@home.nl tel: (06) 18 24 19 57 of Marjanne Binsbergen, e-mail: m.h.binsbergen@home.nl

Fout in webadres
In de vorige Bronmail is per abuis een fout geslopen in het webadres waar u sokken kunt bestellen die gemaakt zijn door kunstenaars uit het daklozencircuit.
Het juiste adres is: www.letsdogoods.com

kerkAccept
Er komt een betaalmogelijkheid bij voor Kerkbalans – misschien heeft u het al gehoord of gelezen in Kerk in Stad. 
Dit heet 'kerkAccept' en het is de mogelijkheid om een betaalverzoek van het Kerkelijk Bureau te ontvangen. Het voordeel hiervan is dat de betaling automatisch wordt verwerkt in de administratie van het Kerkelijk Bureau. Het komt niet in plaats van de bestaande mogelijkheden, maar is extra. 
In eerste instantie is het alleen te gebruiken voor de actie Kerkbalans.
Meer informatie is te vinden via onderstaande links:
De algemene website kerkAccept

Stappenplan geven via kerkAccept (PDF)


Uit de wijkkerkenraad van 28 november 2023
De wijkkerkenraad van De Bron heeft op 28 november vergaderd. De agenda leek op voorhand erg lang, maar bestond uit veel korte punten, zodat de vergadering op tijd gesloten kon worden.
Er stonden twee zaken op de agenda die om een bredere discussie vroegen. In de eerste plaats het werven van een nieuwe predikant. 

Vanuit de Algemene Kerkenraad is aan de wijken een nieuwe werkwijze voorgesteld, waarbij predikanten stadsbreed werken in dienst van de Algemene Kerkenraad, maar met een vaste verbondenheid aan een specifieke wijk. Nu er in verschillende wijken vacatures zijn en er niet overal een fulltime predikant nodig is, is het belangrijk om op korte termijn te beginnen met werven. Daarvoor zal op de website van de PGG een advertentie geplaatst worden met daaraan gekoppeld een korte uitleg wat er per gemeente gevraagd wordt. In een aanvullende tekst wordt voor De Bron ook nog een link geplaatst naar de eigen website, waar meer te vinden zal zijn over de specifieke kenmerken van onze gemeente. 

Er is ook hard gewerkt aan de samenstelling van een beroepingscommissie, de gemeente is hierover via de Bronmail geïnformeerd.
Naast een predikant is er binnen de formatie ook ruimte voor een kerkelijk werker of een pionier. Om meer informatie te verkrijgen over wat een pioniersplek betekent, welke activiteiten we al doen en waar we naar op zoek zijn, heeft de wijkkerkenraad in november een informatieavond georganiseerd.
Het moderamen is daarna in gesprek gegaan met een tweetal aanwezigen om een concreet voorstel aan de kerkenraad te kunnen voorleggen. 

Dit proces is nog niet klaar. Wel is er binnen de kerkenraad een goed gesprek gevoerd over de verschillende mogelijkheden.
De rest van de agenda betrof een aantal zakelijke punten, zoals het verslag van de vorige vergadering, verslagen van de werkgroepen en verslag van de Algemene Kerkenraad. Ook zijn de huidige en komende zaken besproken. 

We kijken terug op een geslaagde spulletjesmarkt met een mooie opbrengst. 
Na afloop van de spulletjesmarkt was De Bron open voor de kinderen die voor Sint Maarten aan de wandel waren. Een succes met zo’n 40 bezoekers. 
Ook is de Bron weer schoon, met een zaterdagochtend flink doorwerken kom je een heel eind.

De Bron hield haar gedachtenisviering nog op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, we kijken terug op een mooie viering.
Inmiddels zijn de vieringen voor Advent, Kerst en Oudjaar in voorbereiding. Alles lijkt geregeld qua invulling van de diensten en de wijkkerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat de werkgroep Eredienst ook dit jaar voor mooie vieringen heeft gezorgd.

Liesbeth Weide
Beste mensen van De Bron,
Graag willen we jullie laten weten dat Liesbeth is verhuisd. Ze woont nu in een mooi zorgappartement in De Wijk. 
Liesbeth had deze stap graag samen met Henk willen zetten, maar helaas heeft dat niet zo mogen zijn. 

We willen iedereen nogmaals bedanken voor alle blijken van medeleven die we hebben gekregen na het overlijden van Henk en de ziekte van Liesbeth. Daardoor voelt Liesbeth zich, ook op afstand, nog steeds gesteund door De Bron.
Haar nieuwe adres is: Woonzorgcentrum Dunninghe, kamer 76, Prins Clauslaan 6, 7957 EA De Wijk, tel. (06) 83 40 35 03. 
Bezoek is van harte welkom en een belletje wordt altijd op prijs gesteld!
Hartelijke groeten van Liesbeth, Tineke en Margreet Weide

Bloemenpotje
Zoals u inmiddels weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel. 

Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen. 

Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. 

U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:30 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u op de website: www.pkndebron.nl

De wijkkerkenraad van De Bron wenst u gezegende feestdagen

en een voorspoedig 2024