Nieuws uit de bron van 4-april 2024

Dienst zondag 7 april
10:00 uur. Open Kring Viering. In deze viering gaan Johanna Nab en Agnes de Vos voor met een hoofdrol voor Tomas.
Je weet wel, die discipel die het bericht over de opstanding van Jezus niet voor zoete koek slikte. Is dat nou erg?
Muzikale begeleiding door Vincent van Ravels.

Dienst zondag 14 april
10:00 uur. Voorganger ds. Loes Jansen. Muzikale begeleiding door Vincent van Ravels.

Voor beide diensten wordt u van harte uitgenodigd.
Onderaan deze mail leest u hoe u de diensten kunt volgen en waar u de ordes van dienst kunt vinden.

Uit de wijkkerkenraad d.d. 19 maart 2024
Op dinsdag 19 maart heeft de wijkkerkenraad van De Bron vergaderd. Belangrijkste onderwerp om met elkaar over te spreken was de voortgang van de beroeping van een nieuwe voorganger. De kerkenraad had in januari besloten dat zowel een predikant als een kerkelijk werker geschikt kunnen zijn. Op advies van de AK is gekozen voor het gebruik van 1 term en daarbij is gekozen voor de werving van een kerkelijk werker.
Inmiddels is de advertentie verschenen en hoopt de kerkenraad op voldoende sollicitanten.
Ondertussen krijgt de samenwerking met de kidsclub Beijum steeds meer vorm. De organisatie is verbonden aan De Bron en er is besloten de voorbereidingen in gang te zetten om hier een pioniersplek te realiseren. Hiertoe is inmiddels een kernteam gevormd met mensen uit de wijk en leden vanuit De Bron om een plan te formuleren. Het is de intentie van het kernteam om dit plan voor de zomer klaar te hebben.
De kerkenraad heeft ook gesproken over de samenwerking met de Fontein en Nieuwe Kerk. Het meest zichtbaar hiervan zijn de gezamenlijke diensten op de derde zondag van de maand. Al vindt de kerkenraad niet dat hiermee gestopt moet worden, acht zij een herbezinning op de vieringen wenselijk. De voorzitter zal hier in zijn overleg met de beide andere voorzitters verder over doorpraten.
Nadat de jaarrekening 2023 is goedgekeurd, een kascommissie is ingesteld en is vastgesteld dat de Paaskaars dit jaar wordt gegeven aan Nico en Mieke Groothuismink, als blijk van waardering voor het vele werk dat zij doen voor De Bron, wordt de vergadering gesloten.

Opbrengst Sobere Maaltijden
Gedurende de 40-dagentijd hebben we elke woensdagavond een sobere maaltijd georganiseerd. Het concept slaat nog steeds aan: er waren elke keer tussen de 16 en 30 deelnemers. Die kregen een eenvoudige maaltijd van soep en brood geserveerd. We vroegen per persoon een minimum bijdrage van € 3,50. Dat is uiteraard ruim boven de kostprijs. Het meerdere gaat dan ook naar een goed doel. Dit jaar was het camping Polemonium (= Jacobsladder) in Opende. Dit is een camping waar mensen met een smalle beurs een week helemaal gratis mogen kamperen. Helemaal gratis betreft ook de maaltijden, en veelal gaat men ook nog weg met meer (onder)kleren dan men is gekomen.
Deze camping wordt gerund door Appie Wijma. Tijdens de voorlaatste sobere maaltijd konden we van Appie zelf horen hoe hij werkt. Een gepassioneerde man met een groot hart. Dat het doel aanspreekt blijkt wel uit de grote totale opbrengst die we bij elkaar hebben gegeten: € 658,-.
Dit bedrag wordt aangevuld tot € 750,- uit het reservepotje van het Moviemaal, een heel mooi bedrag.
Voeg daarbij dat de extra collecten in de 40-dagentijd ook voor camping Polemonium zijn, dan komen we in totaal ruim boven de € 1.000,- uit. Hoeveel precies, weten we nu nog niet want de collecte-opbrengsten zijn nog niet bekend. We komen hier nog op terug.
Hoe dan ook willen we iedereen heel hartelijk bedanken die heeft meegewerkt of meegedaan aan de sobere maaltijden en/of een (extra) bijdrage in de collectezak heeft gedaan.
Namens de werkgroep diaconaat, Jelle Kooistra

Palmpasen in De Bron
Sanne van team Kidsclub begint met het aansteken van de kinderpaaskaars die door kinderen uit de kerkzaal van De Bron naar binnen is gebracht.
Sanne vertelt over Palmzondag, de Stille Week, de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij mensen hem als een Koning binnenhaalden en met palmtakken toejuichen. Maar Jezus was geen normale koning, hij gaf om mensen en niet om pracht en praal.
Sanne vraagt ook of kinderen weten hoe dat verhaal over Jezus afliep….. Pittige kost!
Maar dan volgt een verhaal over boerderij Lenteland, waar boer Anton de natuur langzaam wakker ziet worden na een diepe winterslaap. En over Antons Haan, want wie maakt iedereen op de boerderij wakker? De Haan roept mensen wakker uit hun slaap (hun dood) om op te staan en op weg te gaan naar het licht (van Jezus).
Broodhaantjes en ook een Haan op kerktoren herinneren mensen hieraan.
Wel 40 kinderen – de jongste 5 maanden, de oudste bijna 15 jaar – luisteren. Hun ouders, en sommige leden uit de kerkelijke wijkgemeente, luisteren, knutselen en versieren ook. De meegebrachte kruisen, stokken en paastakken worden in de hal van de school prachtig versierd met in top zelfgebakken (zo betaalbare) broodhaantjes.
Als alle stokken met broodhaan in top klaar zijn nog het gedicht:
‘En met een haantje op de stok, vieren we nieuw leven in zicht,
Palmpasen roept op tot vreugde en licht.
Met de takken hoog en in de stoet,
Vieren we de lente met haar overvloed.’
Dan gaan kinderen en ouders zingend in optocht door de kerk: ‘Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken’.
De Bron is opeens bomvol en niet vergrijsd maar ‘lentegroen’.
Een waar Palmpasenfeest met tijdens het knutselen nog veel lekkers ook.
Koos Meisner

De nieuwe paaskaars
In de viering op Stille zaterdag is de nieuwe paaskaars brandend binnen gedragen in de donkere kerkzaal. Daarna werd ons allen dit licht aangereikt. Het was maar even en het was lang zo donker niet meer. Bij het licht van de vele kaarsen konden we zingen: ‘Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft’.
De afbeelding op de nieuwe paaskaars in de Bron is een kruis met een levensboom, staande op het opengeslagen boek. Het beeld van de levensboom als symbool voor het leven zelf. De boom is geworteld in de aarde en reikt naar het licht. Dit beeld roept ons op om de moed erin te houden om elkaar en de aarde te behoeden. Je zou ook kunnen zeggen: een oproep om ‘groen te geloven’.
De levensboom verschijnt voor het eerst in het Bijbelboek Genesis als de bron van het eeuwige leven in de Hof van Eden. En hij verschijnt opnieuw in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, in het laatste hoofdstuk als onderdeel van de nieuwe tuin van het paradijs.
Marjanne Binsbergen

De Opstap: Een gezellig logeerhuis voor respijtzorg mantelzorgers in Groningen gaat opnieuw van start!
Het logeerhuis is voor mensen die:
* Tijdelijk geen beroep kunnen doen op een mantelzorger, zoals een partner of familielid omdat die een adempauze nodig heeft of er even tussen uit wil of
* Na bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis graag naar huis willen maar hierbij nog niet voldoende terug kunnen vallen op hun partner, familie, buren of vrienden of om een andere reden.

De mensen hebben dan een aangenaam tijdelijk verblijf en de mantelzorger heeft even een adempauze. Daarmee wordt ook overbelasting van de mantelzorgers voorkomen.
De vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het huis, zij worden daarbij ondersteund door de coördinator.
In de periode januari – maart 2024 worden eerst voldoende vrijwilligers geworven waarna op brede schaal bekend wordt gemaakt wanneer de gasten zich kunnen aanmelden of verwijzers dat kunnen gaan doen. Vrijwilligers zijn van harte welkom!
Zinvol en zorgzaam vrijwilligerswerk in een leuk team! Samen zorg je ervoor dat de gasten zich thuis voelen. Lees meer op www.deopstap050.nl/vrijwilligers

Aanmelding gasten
Als mantelzorgers nu al belangstelling hebben, dan kunnen zij zich al aanmelden als bijvoorbeeld er pas in april of later een verblijf wordt gevraagd. Ook zal nagegaan worden of er al voldoende vrijwilligers zijn om nu al een beperkt aantal gasten te kunnen ontvangen.
Lees meer op www.deopstap050.nl/gasten

Informatie en contact
Logeerhuis De Opstap - Molukkenstraat 202 - 9715 NZ Groningen
Website: www.deopstap050.nl
E-mail: info@deopstap050.nl
Telefoon: (06) 40 52 10 94.
U bereikt ons bij voorkeur op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09:00 en 16:00 uur.
Als we niet bereikbaar zijn, spreek dan de voicemail in of neem contact op via de mail.
NB: Zet in uw bericht uw naam met uw telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken.

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum). Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld.
Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft zich niet aan te melden.
Jan Knot, tel. (050) 541 42 81

Bloemenpotje
Zoals u weet hangt er in de foyer een bloemengroet spaarpotje. Vanuit dit potje proberen we de wekelijkse bloemen voor de bloemengroet te betalen. Iedereen kan zo bijdragen aan de bloemengroet en daarmee wordt de bloemengroet echt door ons als gemeente gedragen.
Voor degenen die doorgaans geen contant geld meer bij zich hebben - aan het prikbord hangt een QR-code speciaal voor dit doel.
Net als bij de collecten kun je daarmee met je telefoon een bedrag overmaken. Dan is het bovendien als gift op te voeren voor de belastingen.
Dit laatste geldt ook als je een bedrag overmaakt op de rekening van de diaconie (NL38 RABO 0325 1920 65, t.n.v. werkgroep diaconaat) – dan wel graag aangeven dat het voor de bloemengroet is.
Het zou mooi zijn als we met z’n allen de bloemengroet zouden kunnen financieren.
Werkgroep diaconaat

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet.
U kunt dit doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en gezelligheid.
Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Namens de wijkkerkenraad,
Paulien van de Belt, scriba

De kerkdiensten in De Bron kunnen worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl
De kerkdiensten in de Nieuwe Kerk kunnen worden gevolgd via www.kerkomroep.nl
Meer informatie en de ordes van dienst vindt u hier op de website.